Skatteklagenemnda: Ikke skatt eller moms på prostitusjon

Hilde Alvsåker

Skal prostitusjon være skatte- og momspliktig? Skatteklagenemnda har nå kommet til at selv om det i utgangspunkt er skatteplikt, så har myndighetenes unnlatenhet medført at det ikke kan kreves inn skatt eller moms likevel.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ifølge tidligere vedtak fra Skatteetaten skal det både beregnes skatt og mva av inntekter fra prostitusjon. I en sak fra 2016 ble en prostituert etterberegnet og ilagt tilleggskatt med 30 % og tilleggsavgift med 20 %.

Nå har imidlertid Skatteklagenemnda opphevet vedtaket. Den vektigste begrunnelsen er at det er etablert en lang og relativt fast praksis for at skattereglene ikke håndheves overfor prostituerte.

Skjer kun unntaksvis

Det er bare unntaksvis man kan legge avgjørende vekt på langvarig praksis og da bare hvis det er til gunst for skattyter, men nemnda mente at det her var særlig hensyn som gjør at man kan legge vekt på praksis.

«Det foreligger flere uttalelser fra myndighetene som indikerer at skatte- og avgiftsplikten stort sett ikke håndheves, se for eksempel brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet 27. september 1996 og finansministerens uttalelse i Stortingets spørretime 14. februar 2003. Se også Rt 2017-02352-A pkt 52 hvor førstvoterende legger til grunn at inntekter i praksis heller ikke oppgis til beskatning.

Endring av denne praksis må være en lovgiveroppgave. Å tillegge slik praksis avgjørende betydning kan bare skje unntaksvis. Dette er imidlertid etter nemndas oppfatning et tilfelle hvor særlige hensyn gjør seg gjeldende.»

Les hele avgjørelsen i Skatteklagenemnda

Håndhever ikke reglene

Til tross for at det antas at det til enhver tid er omlag 10 000 personer som har inntekter fra prostitusjon, og at kun et fåtall av dem betaler skatt og ingen betaler mva, unnlater skatteetaten både å informere om skatteplikten og å kontrollere bransjen.

Flere uttalelser fra Finansdepartementet og skatteetaten viser at myndighetene ikke aktivt ønsker å håndheve reglene overfor prostituerte, men etaten ønsker å ha muligheten til å etterberegne hvis de på andre måter enn skattekontroll, kommer over store beløp som stammer fra prostitusjon.

Reelle hensyn kan tale for flere løsninger, men nemnda la vekt på at en eventuell skatteplikt kan medføre at vold og overgrep ikke anmeldes og at prostituerte må fortsette virksomheten for å betale skattekrav.

Krever lovendring

Nemnda kom til at hvis prostituerte skal kunne skattlegges, må det en lovendring til som endrer den langvarige praksisen.

Finansdepartementet har de siste tre årene to ganger gått til sak mot Skatteklagenemnda fordi departementet har vært uenig i nemndas vedtak. Det gjenstår å se om Finansdepartementet ønsker å saksøke nemnda nok en gang.

Hvis Skatteklagenemndas vedtak blir stående, vil det kunne få stor betydning – både for prostituerte som allerede er etterberegnet skatt og mva og for andre som ikke betaler skatt/moms i dag.