Fremtidsfullmakter: Undersøkelse viser at for mange stoler på mangelfulle maler

Stig Flesland

En rapport publisert nå i høst viser at 2 av 3 fremtidsfullmakter er begrenset til kun økonomiske spørsmål.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er et problem for mange parter. Ifølge rapporten er den praktiske konsekvensen «at det må opprettes vergemål i tillegg til fremtidsfullmakten dersom fullmaktsgiver får behov for bistand til å ivareta sine interesser på det personlige området.»

Les også: Hele rapporten (ekstern lenke)

Godt kjent ordning, men..

Det er Høgskolen i Innlandet og Universitet i Bergen som på oppdrag fra Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) har foretatt en kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter, skriver Vergemålportalen vergemal.no på sine sider.

Inntrykket i rapporten er at fremtidsfullmakter er i ferd med å bli et innarbeidet rettsinstitutt og en alminnelig kjent ordning.

For at fremtidsfullmakter skal være et aktuelt alternativ til vergemål bør flere fremtidsfullmakter omhandle personlige forhold. Rapporten understreker viktigheten av å synliggjøre flere områder som kan reguleres av fremtidsfullmakt og fortsette å gi informasjon for å gjøre ordningen mer kjent.

Videre trekker rapporten frem at:

  • fullmaktene i det vesentlige er basert på noen få og relativt like eksempler (maler) som er funnet på internett
  • omtrent alle de stadfestede fullmaktene omfatter økonomiske forhold, enten generelt eller begrenset til nærmere angitte disposisjonstyper

Viktig å bruke tid på fullmakten

Rapporten konkluderer dermed med det samme som er Skattebetalerforeningens inntrykk:

Det er viktig å bruke mer tid på å få mer dekkende fremtidsfullmakter.

– Vi har bistått flere medlemmer med fremtidsfullmakter, og inntrykket vårt er at mange tror dette er en enkel operasjon. Det ligger imidlertid mer bak dette enn bare å fylle inn noen navn og signere, sier Trond Olsen, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

– På mange måter ligner det å få laget en god og dekkende fremtidsfullmakt på det å få laget et testament. Både når det gjelder arbeidsmengde, grundighet og metodikk. Du må ha tenkt over en rekke mulige situasjoner og dannet deg et bilde over hva du ønsker.

Trond Olsen, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen
(Foto: Bo Mathisen)

Foreslår en bedre ordning

Rapporten inneholder noen forslag til forbedringer, blant annet:

  • Det bør utarbeides bedre maler for fremtidsfullmakter
  • Det bør utarbeides mal for fylkesmannens stadfestelsesattest
  • Det bør utarbeides veiledning og mal for legeerklæringer ved opprettelse og ikrafttredelse
  • Det er viktig å sikre lik informasjon og ensartet praksis i hele landet

Vurderer du fremtidsfullmakt? Kontakt oss!