Utfisjonering av eiendom med påfølgende salg ikke grunnlag for gjennomskjæring

Stig Flesland

Som tidligere omtalt på skatt.no, har regjeringen foreslått å lovfeste omgåelsesregelen fra og med 1. januar 2020.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det har vært knyttet usikkerhet rundt spørsmålet om adgangen til å utfisjonere eiendom for så å selge eiendommen skattefritt skal rammes av gjennomskjæring. 

Skattefritt salg

Rettspraksis har vært slik: Hvis et selskap selger eiendommen direkte, blir selskapets gevinst ved salget skattlagt. En vanlig måte å gå frem på er derfor at en i stedet legger eiendommen i et eget datterselskap, for så å selge aksjene i datterselskapet. Disse aksjene kan selges skattefritt innenfor fritaksmetoden. Det vil ofte gi en betydelig skattebesparelse.

Denne fremgangsmåten er godtatt i dagens rettspraksis, og er svært mye brukt.

Finanskomiteen: Fortsatt gjeldende rett

Nå har finanskomiteens flertall (unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt) kommet til at dette fortsatt skal være praksis.

«(Komiteens flertall) viser til flere av instansenes innspill om at proposisjonen kan skape tvil om Høyesteretts avgjørelse i den såkalte ConocoPhillips III-dommen inntatt i Rt. 2014 s. 227, fortsatt er gjeldende rett.

Flertallet viser til at det i brev til Finansdepartementet er søkt å få en ytterligere klarlegging av departementets syn. I svaret viser departementet til at «den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres».

Departementet mener at Høyesteretts begrunnelser i dommen er uheldige, men finner at det «ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen […] kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen».

Flertallet vil vise til departementets omtale av den nevnte dommen, og mener at det slik dommen er trukket inn i de generelle drøftelsene i proposisjonen, kan oppstå tvil omkring den rettstilstanden som Høyesteretts avgjørelse i saken etablerer.

Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter flertallets syn ikke grunn til å endre. Flertallet legger med dette til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

Selv om flertallet legger til grunn at dette lovforslaget ikke endrer gjeldende rett for transaksjoner som nevnt ovenfor, er flertallet helt på linje med proposisjonen når det gjelder betydningen av at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene. Det skal ikke ha betydning for domstolenes vurdering i en slik sak, at en mulig omgåelse er nevnt eller kommet opp i lovgivers tidligere behandlinger av saker innenfor dette emnet. Flertallet slår med dette fast dette prinsippet og slutter seg til departementets vurderinger og forslag, jf. pkt. 7.4.6 i proposisjonen» (vår utheving). 

Følg saken i Stortinget