Foreslår lovfesting av omgåelsesregelen

Stig Flesland

Finansminister Siv Jensen (Foto: Werner Juvik)

Regjeringen la onsdag 10. april frem et forslag om å lovfeste den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Lovforslaget kommer etter et omfattende arbeid utført av skattenestor professor emeritus Frederik Zimmer. I 2015 ga Finansdepartementet Zimmer i oppdrag å utrede en lovfesting av omgåelsesregelen.

Zimmers utredning ble avgitt i mars 2016 (NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten). I utredningen foreslås en egen lov om omgåelse som skal gjelde for alle skatter og avgifter. Finansdepartementets lovforslag bygger på Zimmers utredning, og følger opp mange av forslagene i utredningen.

Gjennomskjæring

I Norge har vi lenge hatt en generell omgåelsesregel. Denne har trukket en grense mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse. Den har imidlertid ikke vært nedfelt i loven, men har vært utviklet i samspill mellom rettspraksis og juridisk teori. Den har likevel hatt samme juridiske rang som formell lov.

Ved bruk av regelen skjærer man gjennom den juridiske formen og skattlegger ut i fra den underliggende økonomiske realiteten («gjennomskjæring»).

− En lovfesting av omgåelsesregelen vil bidra til større rettssikkerhet for skattyterne. Regelen forebygger skatteomgåelse og bidrar til en rettferdig fordeling av skattebyrden. En så viktig skatteregel bør være lovfestet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Les mer: Skattebetalerforeningens høringsuttalelse

Forebyggende

I likhet med i utredningen, foreslås det i proposisjonen visse justeringer når det gjelder betydningen av skattefordeler i utlandet, omtale av omgåelsesmuligheter i lovforarbeider og skattyterens subjektive formål.

For øvrig legges det ikke opp til vesentlige endringer sammenliknet med gjeldende ulovfestet rett. Utredningen har vært på høring, og mange ga da uttrykk for at de ønsket en kortere og mer praktikabel lovtekst enn i utredningens forslag. Dette ønsket er fulgt opp i proposisjonen.

− Omgåelsesregelen har en viktig forebyggende effekt. I en åpen og avansert moderne økonomi er skattesystemet sårbart for omgåelser. Omgåelsesregelen bidrar til vern av skattefundamentet og legger slik sett til rette for lavere satser. Regelen bidrar også til en riktigere og mer rettferdig fordeling av skattebyrden, uavhengig av skattyternes ressurser og tilgang til skatterådgivere, sier finansministeren.

Gjelder fra 2020

Finansdepartementet foreslår at den lovfestede regelen skal gjelde for direkte skatt og for merverdiavgift, jf. forslag til § 13-2 i skatteloven og § 12-1 i merverdiavgiftsloven. Disse bestemmelsene foreslås gjort gjeldende fra og med inntektsåret 2020.