Aktuelle regelverksendringer fra 1. januar 2019

Per-Ole Hegdahl
Fra og med første nyttårsdag er det en rekke nye regler som gjelder på skatte- og avgiftsområdet. Vi har samlet sammen de viktigste.

 

SKATT

Skattesatser  

 • Skatt på alminnelig inntekt endres fra 23% for 2018 til 22% for 2019.
 • Trinnskatt trinn 1 der økes innslagspunktet fra kr 169 000 til kr 174 500, og satsen økes til 1,9%. Trinnskatt trinn 2 økes fra kr 237 900 til kr 245 650 og satsen økes til 4,2%. Trinnskatt trinn 3 økes fra kr 598 050 til kr 617 500 og satsen økes til 13.2%. Trinnskatt trinn 4 økes fra kr 962 050 til kr 964 800 og satsen økes til 16,2%.
 • Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt) innføres med 25%.
 • Maksimale effektive marginale skattesatser blir på lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,4%, mens inklusive arbeidsgiveravgift blir den 53%. For pensjonsinntekt blir makssats 43,3%, for næringsinntekt blir den 49,6%, mens for utbytte blir den 46,7%.
 • Personfradraget økes til kr 56 550.
 • Minstefradraget i lønnsinntekt er uendret, bortsett fra en økning i maksbeløpet til 100 800. Også maksbeløpet for minstefradrag i pensjonsinntekt økes til kr 85 050.
 • Særskilt skattefradrag for pensjonister er endret ved at maksimalt beløp er økt fra kr 29 950 til kr 30 000. Videre er innslagspunktet for nedtrapping i trinn 1 økt til 198 200, mens trinn 2 er økt til kr 297 900.
 • Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid, her er nedre grense økt fra kr 22 350 til kr 22 700.
 • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra kr 40 000 til kr 50 000.
 • Skattefri personalrabatt. Her er det satt et maksimalt tak på hva som kan mottas i verdi skattefritt. Grensen er kr 7 000 pr. år og rabatten kan ikke overstige 50%. Er rabatten høyere vil differansen mellom pris i sluttbrukermarkedet og den pris den ansatte har betalt være skattepliktig fordel i sin helhet.
 • Formuesskatt til stat og kommune er uendret, med unntak av fribeløpet (bunnfradaget) som er økt fra kr 1 480 000 til kr 1 500 000.
 • Aksjer og driftsmidler (herunder næringseiendom) og tilordnet gjeld skal verdifastsettes til 75% i 2019 mot 80% i 2018.
 • Skattefrie satser ved kostdekning på reiser og pendleropphold
  • På dagreiser i 2019 er de skattefrie satsene 200 kroner for reiser mellom 6-12 timer, og 400 kroner for reiser over 12 timer.
  • På reiser med overnatting i 2019 er de skattefrie kostsatsene 578 kroner for reiser med overnatting på hotell, 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv. uten kokemulighet og 89 kroner ved overnatting privat eller på hybel/brakke med kokemulighet. For pendlere, som bare kan motta skattefri kostdekning for opphold i pendlerbolig uten kokemuligheter, gjelder satsen på 578 kroner ved overnatting på hotell og 161 kroner ved overnatting på pensjonat mv. 
 • Reisefradrag
  • Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag. Grensen er satt til 97 000 kroner, og gjelder både for reiser innenfor og utenfor EØS. 
 • Eiendomsskatt
  • Det er vedtatt endringer i Eigedomsskattelova som trer i kraft med virkning fra og med skatteåret 2019.
   • 1. Reglene for eiendomsskatt på verk og bruk:
    Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt. Vannkraftanlegg omfattes ikke av endringen.
   • 2. Produksjonslinjer:
    Produksjonslinjer skal anses som en del av kraftanlegget i den grad de betjener dette og er eid av kraftselskapet.
   • 3. Eiendomsskattesatsene:
    – Fra 1. januar kan eiendomsskattesatsen det første året det skrives ut eiendomsskatt i kommunen kun være på 1 promille av takstverdien.
    – Det er kun adgang til å øke satsene med 1 promille per år (unntak for husløse grunneiendommer og ved innføring av bunnfradrag).
    – Det første året det skrives ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom skal skattesatsen for disse eiendommene starte på 1 promille.
 • Hjemmehørendebegrepet for selskap
  • Det er vedtatt endringer i skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. Selskap stiftet i henhold til norsk selskapsrett, og utenlandsk selskap med reell ledelse i Norge, skal som utgangspunkt anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Selskap bosatt i et annet land etter skatteavtale, skal likevel ikke anses hjemmehørende i Norge. 
 • Skattebegrensning
  • Muligheten for å søke skjønnsmessig skattebegrensning ved liten skatteevne avskjæres for nye skattytere. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2018. 
 • Petroleumsskatt
  • Satsen for friinntekt i særskatten for petroleumsvirksomheten reduseres fra 5,3 pst. til 5,2 pst. Endringen trer i kraft med virkning for kostnader pådratt fra og med 1. januar 2019. 
 • Rentebegrensningsreglene
  • Rentebegrensningsreglene utvides ved at også fradrag for eksterne renter kan avskjæres for selskap i konsern. I tillegg innføres det en unntaksregel for å skjerme ordinære låneforhold. Selskap, eller alternativt norsk del av konsern, med en egenkapitalandel som er tilnærmet lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernet globalt, skjermes. Terskelbeløpet heves fra 10 til 25 mill. kroner. Konsern med rentekostnader i Norge under 25 mill. kroner omfattes derfor ikke av endringen. 
 • Aksjesparekonto
  • Det er vedtatt å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den også gir utsatt beskatning for utbytte. I tillegg åpnes det for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning. Det åpnes også for at verdipapirer kan overføres til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse, og til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med dødsboskifte. 
 • Fondskonto
  • Det er vedtatt at investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Forsikringselementet anses som lite når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på kontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen. 
 • Naturalytelser
  • Det er vedtatt endringer i reglene om skattlegging av naturalytelser med virkning fra inntektsåret 2019. De nye reglene klargjør at det er arbeidsgiver som skal ha ansvar for å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser den ansatte mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsen mottas via en tredjepart. Videre innføres det klarere regler for skattefritaket for personalrabatter. Slike rabatter vil være skattefrie inntil en verdi på kr 7 000 i året, men bare når rabatten ikke overstiger 50 prosent av omsetningsverdien.Det er videre foretatt endringer og moderniseringer av reglene for enkelte skattefritak. Dette gjelder gaver, overtidsmat, fri avis, samt opphevelse av skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter.
 • Tips
  • Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. 1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.   
 • Skattlegging av utenlandske arbeidstakere
  • Det innføres en valgfri ordning med enklere regler for skattlegging av utenlandske arbeidstakere det året de ikke anses som skattemessig bosatte i Norge. Ordningen innebærer i hovedsak at arbeidsinntekter skattlegges løpende med en sats på 25 prosent, og det gis ingen fradrag. Samtidig blir standardfradraget for utenlandske arbeidstakere opphevet. Standardfradraget beholdes for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere, da disse gruppene ikke inngår i den nye ordningen. 
 • Gaver til frivillige organisasjoner
  • Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 40 000 kroner til 50 000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2019. 
 • Renter på utenlandsk skatt
  • Fra inntektsåret 2019 likestilles renter på restskatt og etter endringsvedtak frem til forfall beregnet etter annet lands lovgivning med renter beregnet etter skattebetalingsloven §§ 11-2 og 11-5. 
 • Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
  • Selvstendig næringsdrivende, deltakere i selskap med deltakerfastsetting og ansatt eier i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan få inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning som tilfredsstiller vilkår fastsatt i lov om innskuddspensjon. Fradraget kan med virkning fra inntektsåret 2019 maksimalt utgjøre 7 pst. (mot tidligere 6 pst.) av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. 
 • Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer
  • Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å få lavere skatt enn det som følger av Stortingets skattevedtak (25 pst.). Se 38 L (2015–2016) punkt 15.2.7. Det er gjort visse justeringer i de opprinnelig vedtatte kravene, som innebærer at personlige aksjonærer ikke trenger å fremlegge bostedsbekreftelse hvis utbytteutdelingen er på mindre enn 10 000 kroner.
 • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
  • Grensene for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes fra 70 000 kroner til 80 000 kroner per ansatt og fra 700 000 kroner til 800 000 kroner per organisasjon. 

Trenger du advokatbistand: Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale!

AVGIFT

 • Avgiftssatser 2019
  Se statsbudsjettet.no
 • Engangsavgift – drosjer
  • Det er vedtatt at særfordelen i CO2-komponenten og vektkomponenten i engangsavgiften for drosjer avvikles. Dette innebærer at engangsavgiften for drosjer registret etter 1. januar 2019 vil være den samme som for personbiler for øvrig. 
 • Engangsavgift – motorsykler 
  • Det er vedtatt å endre CO2-komponenten for motorsykler ved å øke lav sats med 8 pst. og høy sats med 15 pst. ut over prisjustering. Det øverste innslagspunktet senkes med 5 gram fra 140 til 135 gram CO2/km Omleggingen gjennomføres provenynøytralt ved at den lave satsen i slagvolumkomponenten reduseres med 9 pst. og den høye satsen reduseres med 3 pst. ut over prisjustering. 
 • Engangsavgift – vrakpantavgift
  • Det er vedtatt å utvide vrakpantavgiften til å omfatte mopeder og motorsykler, campingvogner og lastebiler. Satsene er satt til 500 kroner for mopeder og motorsykler, mens satsen for campingvogner og lastebiler er satt til henholdsvis 3000 og 5000 kroner. Den generelle satsen på 2400 kroner videreføres for de øvrige kjøretøygruppene. 

ANDRE ENDRINGER

 • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
  • Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2019. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner. 
 • Endringer i bokføringsforskriften
  • Endringene, som trer i kraft 1. januar 2019, har blant annet sammenheng med endringer i kassasystemforskrifta, som er fastsatt av Skattedirektoratet. Det er blant annet vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra utbetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater. Videre er det vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. 
 • Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige virksomheter 
  • Fra 1. januar 2019 skal statlige virksomheter som driver med salg av varer og tjenester til næringslivet tilby elektronisk faktura. Kravet vil også gjelde ved salg til andre statlige virksomheter og til kommuner, fylkeskommuner og ideelle organisasjoner. 

Kilde: Finansdepartementet