Nye regler: Smart sparegrep med lav risiko

Rolf Lothe

Oslo Børs (foto: Colourbox)

Med noen relativt små grep de neste ukene er det mulig å tjene gode penger.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra 1. januar 2019 endres beskatningen av såkalte fondskontoer. Frem til nå har de vært skattlagt som renteinntekter, men fremover skal de skattlegges likt med investering i verdipapirfond.

Dette skal gjelde når forsikringselementet er lite, det vil blant annet si når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på kontoen.

Denne saken stod på trykk i Skattebetaleren 5/2018. For å lese mer i denne utgaven, logg på Min Side! 

I praksis vil dette innebære alle slike konti, og endringene gjør altså at eksisterende kontoer vil skattlegges hardere fra og med neste år.

Nye regler gir høyere skatt

Inntekt fra fondskonto har til nå ikke vært ansett som eierinntekt, slik at du ikke har fått dette vesentlige påslaget i skatten som du får for eierinntekter. Dette er imidlertid annerledes for verdipapirfond – her skattlegges gevinst på aksjeandelen som eierinntekt, altså med over 30 prosent.

Når fondskontoen fra 2019 skattlegges som verdipapirfond, får du dette påslaget også for aksjeinntekter fra fondskontoen.

Endringene gjør at alle som har fondskonto bør tenke igjennom hva de skal gjøre med fondskontoen de har i dag. Skal de avslutte kontoen før nyttår – og da betale 23 prosent skatt på avkastningen? Eller skal de beholde kontoen og betale høyere skatt senere?

Trenger du hjelp i skattespørsmål? Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale – vi kan skatt!

Velg riktig

Dersom du venter med uttak på eksisterende kontoer til 2019, vil den delen av innestående som regnes som aksjeinntekt skattlegges med 31,68 prosent – i stedet for med 23 prosent i 2018. Det kan derfor være fornuftig å tømme kontoen i 2018.

Et litt mer avansert, og lønnsomt, alternativ er å beholde kontoen til 2019, men sørge for at det kun er renteprodukter på kontoen ved årsskiftet 2018/2019. På denne måten kan du tømme kontoen i 2019, men slik at all avkastning skattlegges med 22 prosent (hvis regjeringens forslag til skattesatser blir vedtatt).

Hvis du er i formuesskatteposisjon vil du imidlertid få noe høyere formuesskatt, fordi det ikke gis rabatt på formue i rentefond. Hva som lønner seg må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og vil bero på hvor store gevinster du har, sammenlignet med den totale investeringen.

Hva hvis forventet avkastning er høy?

Det er kanskje naturlig å tenke at det vil lønne seg å beholde fondskontoen dersom du oppnår høy avkastning i fremtiden, fordi du ved å beholde kontoen også kan reinvestere beløpet som alternativt ville blitt betalt i skatt på avkastningen i 2018.

Dette alternativet synes likevel ikke å være gunstig: Hvis vi forutsetter en høy fremtidig avkastning på fondskontoen, vil det i stedet være mer lønnsomt å låne de pengene som i dag ville ha blitt betalt i skatt – og investere disse – i stedet for å betale høy skatt på all avkastning på kontoen.

Eksempel:

Investert beløp: 5 mill. kroner.
Urealisert gevinst i dag: 1 mill. kroner.
Gjennomsnittlig årlig avkastning: 6 %
Gjennomsnittlig årlig skjerming: 0,8 %

Alternativ 1: Vente med realisasjon av kontoen til utgangen av år 5.

Investert beløp inkl. avkastning kr 8.029.353
Skatt (31,68 %) kr 908.705
Totalt kr 7.120.648

Etter 5 år vil en sitte igjen med kr 7.120.648


Alternativ 2:
Realiserer gevinst i 2018 (23 % skatt). Låner kr 230.000 (skatt på gevinst) til 2,5 % rente. Investerer i aksjer privat.

Investert beløp inkl. avkastning kr 8.029.353
Skatt (31,68 %) kr 581.707
Tilbakebetaling lån kr 230.000
Rentekostnad etter skatt kr 22.425
Totalt kr 7.195.221

Etter 5 år vil en sitte igjen med kr 7.195.221

Gunstigste alternativ

Gitt ovennevnte forutsetninger vil en altså etter 5 år sitte igjen med kr 74.573 mer ved alternativ 2. Hvis du er i formuesposisjon hele perioden vil du i tillegg spare formuesskatt med kr 9.775 ((0,85 % av kr 230.000) x 5 år) med alternativ 2.

Konklusjonen er altså at selv ved høy avkastning på fondskontoen, vil det lønne seg å avslutte kontoen i 2018, for så å reinvestere beløpet i aksjer utenfor kontoen. Forutsetningen for dette er imidlertid at du kan låne pengene som går til å betale gevinstskatten, slik at du får reinvestert et like stort beløp.