Skatteplanlegging som kan lønne seg

Stig Flesland

Skatt kan av og til være avgjørende for om en investering er lønnsom eller ikke. Med en bindende forhåndsuttalelse kan du drive med skatteplanlegging på en profesjonell måte – til en relativt billig penge.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Skattemessige virkninger av en planlagt disposisjon har ofte stor økonomisk betydning. Bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra skattemyndighetene gir deg en mulighet til å avklare skatten i forkant, ettersom uttalelsen er bindende ved skattefastsettingen, så fremt du krever det og gjennomfører som planlagt.

Det er Skattedirektoratet og skattekontorene som kan avgi forhåndsuttalelse om de skattemessige virkningene av en konkret, planlagt disposisjon – før den igangsettes. Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser, og ordningen omfatter alle saker om skatt og avgift.

Slik kan du planlegge

Du lurer for eksempel på om egen bolig kan selges skattefritt ved hjelp av reglene om brukshindring, ettersom du har måttet fraflytte boligen på grunn av arbeid.

I et slikt tilfelle er det en billig forsikring å få bekreftet i en bindende forhåndsuttalelse at planlagt salg kan gjøres skattefritt, og at gevinstskatt på flere hundre tusen kroner unngås.

Får du et negativt svar har du selvsagt full anledning til å flytte tilbake, og sørge for at kravet om botid er oppfylt.

På den måten kan du planlegge annerledes, og likevel slippe gevinstskatt. Bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra skattemyndighetene gir deg altså trygghet for at den skattemessige virkningen av konkret planlagt disposisjon blir som tenkt.

Trenger du advokatbistand: Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale!

Hvis du kommer til å selge boligen uavhengig av eventuelt svar fra skattekontoret, og at du ønsker å selge så raskt som mulig, er det liten grunn til å be om – og vente på – en bindende skattefritt på grunn av reglene om brukshindring.

Hvordan få en bindende forhåndsuttalelse?

Forespørsler om bindende forhåndsuttalelse sender du til ditt lokale skattekontor, og du må betale et gebyr. Henvendelsen må være skriftlig og inneholde:

  • Navn
  • Adresse
  • Organisasjonsnummer eller fødselsnummer på den det gjelder
  • En klar beskrivelse av hva man ønsker en uttalelse om

I tillegg er det ønskelig at du oppgir ditt telefonnummer. Du må betale gebyret samtidig som forespørselen blir sendt til skattekontoret, og det må gå fram hvem betalingen gjelder for. For at behandlingen av en sak skal kunne starte så raskt som mulig, må du sammen med forespørselen legge med en bekreftelse på at gebyret er betalt.

Hva må du betale for BFU?

Gebyret for BFU er knyttet opp mot rettsgebyret, som for tiden er 1.130 kroner. Hvor mye du må betale for en bindende forhåndsuttalelse avhenger av hvem det er som skal ha denne uttalelsen. Det er billigst for vanlige lønnsmottakere og pensjonister og dyrest for store foretak.

«Prislisten» ser slik ut:

  • lønnsmottakere, pensjonister og deres bo: ½ rettsgebyr, som utgjør 565 kroner.
  • andre fysiske personer og deres bo, enkeltpersonforetak og ikke-regnskapspliktig juridisk person: 2 ganger rettsgebyret, som utgjør 2.260 kroner.
  • små foretak etter regnskapsloven: 8 ganger rettsgebyret, som utgjør 9.040 kroner.
  • store foretak: 15 ganger rettsgebyret, som utgjør 16.950 kroner.

Vær oppmerksom på at fellesanmodning om BFU fra et samboerpar, regnes som to separate anmodninger, og det må betales for begge.

For ektepar regnes en slik fellesanmodning som én anmodning, og man slipper derfor unna med halve prisen.

Når får du svar?

Forhåndsuttalelser skal være avgitt så raskt som mulig, og fristen er tre måneder fra saken er fullstendig opplyst. Gjelder henvendelsen enklere skattemessige forhold, får du vanligvis forhåndsuttalelsen fra skattekontoret innen 4 uker.

Andre forhåndsuttalelser, herunder saker som er prinsipielle og av allmenn interesse, kan kreve lenger behandlingstid, men vanligvis ikke lenger enn 3 måneder. Innen to uker får i så fall brev om sakens gang og om når forhåndsuttalelsen kan ventes.

Det er viktig å være ute i god tid før planlagt disposisjon skal gjennomføres.

Hvor lenge kan du bruke uttalelsen?

Forhåndsuttalelser har bare bindende virkning for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det året uttalelsen ble gitt. Dersom det blir gjort endringer i rettsreglene som er lagt til grunn for uttalelsen, går disse reglene foran det som er bestemt i uttalelsen. Den bindende virkningen av uttalelsen opphører uansett fem år etter utgangen av det året som uttalelsen ble avgitt.

Hva kan du få en BFU om?

Du kan bare be om uttalelse om egne skatte- eller avgiftsforhold knyttet til norsk skatte- og avgiftslovgivning, og som gjelder fremtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon som ennå ikke er satt i verk.

Spørsmål om bindende forhåndsuttalelse i saker om inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift skal som hovedregel avgjøres av skattekontoret. Skattedirektoratet skal fortsatt avgi uttalelser vedrørende kompliserte spørsmål, spørsmål av allmenn interesse eller spørsmål av prinsipiell betydning.

Forhåndsuttalelsen er bindende for alle instanser innen skatteforvaltningen, men er ikke juridisk bindende for skatteetaten i forhold til andre skattytere enn den som ber om uttalelsen. Ut fra prinsippet om likebehandling vil en slik forhåndsuttalelse likevel normalt være retningsgivende ved behandling av like saker.