Skattegrep du kan gjøre før 2019

Stig Flesland

Du har kanskje helt andre ting å tenke på nå på slutten av året, men det kan lønne seg å tenke littegrann på skatt før vi bikker 2019. Det kan hende at det er økonomiske grep du kan ta som gjør at du sparer litt i skatt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Pensjonssparing med skattefradrag

Fra høsten 2017 ble ordningen med individuell pensjonssparing (IPS) kraftig forbedret. Det kan derfor være verdt å vurdere om en skal opprette en slik pensjonssparing før nyttår.

Du kan spare inntil 40.000 kroner per år, noe som vil redusere skatten med 9.200 kroner i 2018. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen, men husk at midlene er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2018 må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt alternativ i stedet (evt. i tillegg) å spare til pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Her er det slik at du kan spare inntil 6 prosent av personinntekten mellom 1 G og 12 G (1 G = 96.883 kroner) med full fradragsrett. Sparebeløpet reduserer altså både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Trenger du hjelp i skattespørsmål? Kontakt vårt advokatkontor for en uforpliktende samtale – vi kan skatt!

Også her er innestående midler unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Uttak skattlegges som pensjon, det vil si både med trinnskatt, trygdeavgift og skatt på alminnelig. For de med høy næringsinntekt er dette vanligvis et bedre alternativ enn IPS.

Ønsker du denne formen for pensjonssparing i 2018, trenger du ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får nemlig fradrag for 2018 så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31. mars 2019.

Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv

Mange foreldre velger å gi barna forskudd på arv. Det første en skal tenke på er selvfølgelig om en har behov for pengene selv – det er dumt å gi bort midler en selv trenger, bare for å spare skatt.

Hvis du uansett skal gi bort verdier til for eksempel barn, kan det på grunn av formuesskatten være gunstig å gjøre det nå i desember i stedet for i januar.

Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Dette gjelder spesielt for deg som har formue over fribeløpet på omtrent 1,5 millioner kroner.

Gir du bort 1 million kroner, vil du spare 8.500 kroner i formuesskatt.

Husk at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres uansett sammen med foreldrenes. Vær også klar over at barnas muligheter til å få støtte fra Lånekassen kan forringes dersom de har høy formue.

Her kan du selvsagt kontakte oss på Skattehjelptelefonen (22 97 97 10, 12-15 hverdager) dersom du har spørsmål!

Spar til bolig

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner årlig og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet.

Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

Pass imidlertid på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

Dersom du bare har lønnsinntekt, må du i 2018 ha en brutto inntekt på minst 74.650 kroner for fullt kunne nyttiggjøre deg BSU-fradraget.

For å få fradraget for 2018 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

Selge aksjer eller fond?

Det er forslag om at skatten på aksjegevinster går opp etter nyttår fra 30,59 prosent til 31,68 prosent. Dersom du har aksjer med gevinst du uansett vurderer å selge, vil det derfor være gunstig – med tanke på skatten – å selge aksjene før nyttår.

Har du aksjer med et latent tap, er situasjonen omvendt: Etter nyttår blir fradraget på grunn av tapet høyere enn det var i 2018. Normalt sett vil det derfor lønne seg å avvente og heller selge disse aksjene over nyttår.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble lansert 1. september 2017 – en god ordning for deg som sparer i aksjefond og aksjer. Kort fortalt er en aksjesparekonto en ny kontotype som tillater deg å kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å utløse skatt (så lenge du ikke tar ut gevinsten fra kontoen).

For å gjøre overgangen til aksjesparekonto mer gunstig ble en overgangsordning innført. Denne overgangsordningen innebærer at du kan overføre aksjer og aksjefond du allerede eier inn til en aksjesparekonto med skattemessing kontinuitet.

Det innebærer at du slipper å betale skatt, selv om du har gevinst, ved overføring av aksjene til aksjesparekonto. Fristen var først satt til å gjelde ut 2017, men i statsbudsjettet for 2018 ble overgangsordningen utvidet til å gjelde også ut 2018.

NB! Sentrale politikere varsler nå – på NRK.no – at overgangsordningen forlenges ut 2019. 

Dersom du skal benytte deg av den gunstige overgangsordningen må du altså opprette og overføre aksjer du allerede har innen årsskiftet. Mange leverandører har imidlertid egne frister for opprettelse av aksjesparekonto.

Kjøp av private tjenester

Du kan i 2018 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig.

Har du for eksempel avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2018, sluttføre arbeidet og motta inntil 6.000 kroner skattefritt i 2019.

Gi gaver til gode formål

Mange gir gaver til gode formål. Gaver til frivillige organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde Kors, gir skattefradrag hvis gaven til den enkelte organisasjon er minst 500 kroner. Maksimalt fradragsbeløp er 40.000 kroner per år.

Gir du gaven før nyttår, vil fradraget komme med i skattemeldingen for 2018. Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du skal ha fradragsrett.

Kjøp av driftsmidler – avskrivning

Har du egen virksomhet og skal investere i større driftsmidler, kan det være gunstig å gjøre det nå før nyttår. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives.

Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2018. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.