Skatteordliste

Stig Flesland

Det dukker opp en rekke ord og uttrykk når vi snakker om skatt. I «Skatte-ABC» er ordene som brukes oftest forklart. Her får du ordlisten.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Arbeidsreise

Begrepet brukes normalt om reisen mellom bolig og fast arbeidssted og mellom faste arbeidssteder. Les mer om det her.

Besøksreise   

Dette er reiser mellom hjem og sted for pendleropphold med overnatting utenfor hjemmet, når arbeidstakeren skal returnere til arbeidsstedet og reisen hovedsakelig har private formål. Videre kan en reise etter omstendighetene også være besøksreise når skattyteren under et yrkesopphold reiser hjem.

Bokføringspliktige          

Foretak som omfattes av bokføringsloven. (Når begrepet «bare bokføringspliktig» brukes, tilsvarer dette det tidligere begrepet «begrenset regnskapsplikt», det vil si de som ikke har plikt til å utarbeide årsregnskap.) Må jeg kjøpe et eget dataprogram for regnskapsføringen eller kan jeg føre regnskap på Excel?

Deltaker i selskap med deltakerfastsetting           

Fysisk eller juridisk person som er ansvarlig deltaker i et selskap som ikke er eget skattesubjekt, typisk et ANS, DA eller KS. Hvordan blir jeg beskattet som personlig deltaker i et deltakerfastsatt selskap?

Driftsmiddel      

Et formuesobjekt som er anskaffet til eller faktisk brukt i skattyters inntektsgivende aktivitet i motsetning til formuesobjekt anskaffet for salg. Hvilke konsekvenser har det at bilen anses som driftsmiddel i næring?

Eiendel 

Omfatter både fysiske (materielle) og ikke-fysiske (immaterielle) objekter. Brukes på samme måte som begrepet formuesobjekt.

Ektefeller           

Omfatter også registrerte partnere. Når ektefeller omtales, gjelder dette også visse meldepliktige samboere dersom det ikke er sagt noe annet i teksten. Les mer om ektefeller.

Formuesobjekt 

Omfatter både fysiske (materielle) og ikke-fysiske (immaterielle) objekter. Brukes på samme måte som begrepet eiendel.

Les også: Hvordan verdsettes arv og gaver?

Formuesverdi    

Den verdien av et formuesobjekt som legges til grunn ved fastsettingen av grunnlaget for beregningen av formuesskatt.

Fritaksbehandlet bolig og fritidseiendom              

Bolig hvor utleieinntekter er unntatt fra beskatning og fritidseiendom hvor det gjelder særlige regler for skattlegging av utleieinntekter.

Les også:Oppussing og skatt på utleiebolig

Fritidseiendom  

Fast eiendom med bygning, som hovedsakelig brukes som bolig for fritidsformål.

Les også: Hva anses som fritidseiendom skattemessig?

Inngangsverdi   

Det beløpet som skal brukes ved inntektsfastsettingen for et formuesobjekt av enhver art ved en aktuell skattemessig begivenhet, f.eks. ved spørsmål om direkte fradragsføring, aktivering, restbeløp til avskrivning eller ved beregning av gevinst/tap ved realisasjon.

Ofte brukes for eksempel ordene skattemessig verdi, nedskrevet verdi, saldoverdi, kostpris og anskaffelsesverdi, med samme mening.

Les også: Oppregulering av inngangsverdi

Ikke-meldepliktig samboer          

Samboere som ikke er meldepliktige etter folketrygdloven.

Inntektsgivende aktivitet             

Begrepet omfatter mer enn begrepet (nærings)virksomhet.

Les også: Hva er vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som næring?

Meldepliktig samboer    

Med meldepliktige samboere menes samboere som skal behandles skatterettslig som ektefeller.

Midlertidig forskjell        

Forskjell mellom regnskapsmessig verdi (finansregnskapet) og skattemessig verdi som reverseres i en senere periode.

Positiv midlertidig forskjell (skatteøkende) oppstår i de tilfeller det gis skattemessig fradrag for en utgift i en tidligere periode enn den fradras regnskapsmessig, eller der skattemessig inntektsføring utsettes til en senere periode i forhold til regnskapsmessig inntektsføring.

Negativ midlertidig forskjell (skattereduserende) oppstår i de tilfeller det gis skattemessig fradrag for en utgift i en senere periode enn den fradras regnskapsmessig, eller der skattemessig inntektsføring foretas i en tidligere periode enn regnskapsmessig inntektsføring.

Næringsvirksomhet        

Brukes synonymt med begrepet «virksomhet».

Les også: Hva er vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som næring?

Pendleropphold

En pendlers opphold (kost, småutgifter og losji) med overnatting utenfor hjemmet.

Les mer om temaet: Pendlere – hvilke utgifter gir fradragsrett?

Realisasjon        

Ordet brukes i flere betydninger blant annet som vilkår for skatteplikt (som en innvinningsform) og tidspunkt for å avbryte en frist.

Les mer: Hva menes med realisasjon?

Regnskapsbehandlet bolig og fritidseiendom       

Bolig og fritidseiendom hvor fastsettingen foretas på grunnlag av faktiske skattepliktige inntekter med fradrag for faktiske fradragsberettigede kostnader.

Les også: Skattepliktig utleie

Selskap med deltakerfastsetting

Selskapsform som faller inn under selskapsloven, og hvor det fastsettes en nettoinntekt og nettoformue hos selskapet som fordeles til skattlegging hos deltakerne.

Sekundærbolig  

Boligeiendom som ikke er skattyters hjem ved årets utgang. Dette kan være en pendlerbolig eller en utleiebolig.

Les mer: Når skal fast eiendom formuesskattelegges?

Statlig regulativ (særavtale)        

Brukes om særavtalene for reiser for statens regning.

Les også: Dekning av utgifter på reise med overnatting – statens særavtale

Skattekontor     

Skattekontoret er skattemyndighet i første instans. Begrepet brukes i boken også ved omtale av ytre etat og den enkelte region. I noen tilfeller kan begrepet skattekontor også være benyttet som betegnelse på den lokale enheten der skattekontoret er representert.

Skattemessig verdi         

Brukes på samme måte som ordet «inngangsverdi».

Vedlikehold       

Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt.

Les også: Kan jeg kreve fradrag for vedlikeholdsutgifter og andre kostnader knyttet til leieforholdet?

Velferdstiltak    

Tiltak som henvender seg innad til de personer som er knyttet til bedriften som ansatte for å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen.

Les også: Kan julebord og helgeturer anses som velferdstiltak?

Virksomhet        

Begrepet «virksomhet» skal forstås på samme måte som «næringsvirksomhet».

Yrkesopphold    

Opphold utenfor hjemmet (kost, småutgifter og losji) i forbindelse med en yrkesreise.

Les mer: Hvorfor er det viktig å skille mellom arbeidsreise og yrkesreise?

Kilde: Skatteetaten/Skattebetalerforeningen