Kan du få tilleggsskatt hvis du ikke retter opp feil i skatteoppgjøret?

Stig Flesland

(Foto: Colourbox/Børge Sandnes)

Du visste kanskje at du risikerer tilleggsskatt dersom du gir feil eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen (selvangivelsen). Men hva hvis det er feil i skatteoppgjøret som du burde sett?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Spørsmålet ble aktualisert i en sak Skatteklagenemnda fikk på bordet og avgjorde i slutten av september (ekstern lenke).

Her kom Skatteklagenemnda til at en uheldig skattyter slapp å betale tilleggsskatten Skatteetaten opprinnelig hadde ilagt ham. Årsaken er det vel verdt å bite seg merke i.

Dobbeltklikket

Problemene oppstod da skattyteren, som er selvstendig næringsdrivende, skulle levere næringsoppgaven i Altinn. Han satt foran PC-en og lastet opp nødvendige vedlegg flere dager før fristen for levering gikk ut.

Etter å ha trykket på signeringsknappen i Altinn – og altså levert en komplett næringsoppgave som også var korrekt – tok det 75 sekunder før han trykket på signeringsknappen enda en gang. Det medførte at oppgaven ble levert enda en gang, og denne gangen fulgte ikke vedleggene med.

Dermed ble også næringsoppgaven helt feil, og skattekontoret vedtok å ilegge over 40.000 kroner i tilleggsskatt. Men hadde de egentlig rett til å gjøre det?

Unnskyldelig feil

Regelverket om tilleggsskatt sier at tilleggsskatt skal gis dersom skattyter gir feil opplysninger – med mindre det foreligger såkalte unnskyldningsgrunner. Dette kan for eksempel være sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak. Som annen årsak regnes blant annet tekniske problemer ved regnskapssystemer og lignende.

Og skattekontoret kom helt riktig frem til at dette var en feil som var tilforlatelig.

«Isolert sett anser vi at den feil skattepliktige har begått ved å sende inn selvangivelsen to ganger er unnskyldelig.»

Burde sjekket bedre?

Imidlertid mente skattekontoret at den næringsdrivende burde agert da han fikk skatteoppgjøret, og at den manglende responsen der var grunn god nok til å ilegge tilleggsskatt likevel.

«Skattepliktiges plikt til å opptre aktsomt og lojalt innebærer imidlertid at han må gå gjennom ligningen og skatteoppgjøret for å se om det foreligger feil, og gi skattekontoret beskjed dersom han avdekker feil. Ligningen var åpenbart feil. Formuen var satt kr 8 136 882 for høyt. Næringsinntekt på kr 428 171 var ikke tatt med den følge at alminnelig inntekt ble negativ med kr -266 815. Det er anført at skattepliktige ikke har kunnskaper om skattereglene eller tid til å sette seg inn i disse. Det bemerkes at det i dette tilfelle ikke er spørsmål om å sette seg inn i skattereglene, men om å kontrollere at grunnlaget for skatteberegningen er riktig.»

Ikke dekning for kravet

Problemet til Skatteetaten er imidlertid at man ikke har dekning for å ilegge tilleggsskatt dersom skattyter ikke retter opp feil i skatteoppgjøret. Det kom også Skatteklagenemnda frem til.

«I Prop. 1 L (2009-2010) punkt 5.11.2 legges det til grunn at det forhold at skattepliktige ikke melder fra om feil ved ligningen og skatteoppgjøret antas å utgjøre en «ufullstendig opplysning» etter fristreglene i ligningsloven § 9-6 nr. 3 bokstav a, og viser i den forbindelse til Rt-1999-1980 (Møller-kjennelsen), hvor dette spørsmålet ble konkret vurdert. Det legges derimot til grunn at en unnlatelse av å gjøre skattemyndighetene oppmerksom på feil ved ligningen eller skatteoppgjøret ikke utgjør en ufullstendig opplysning i relasjon til bestemmelsen om tilleggsskatt.»

Sekretariatet i Skatteklagenemnda skriver videre at den «legger til grunn at det å unnlate å melde fra om feil ved skatteoppgjøret ikke er et forhold som i seg selv gir grunnlag for tilleggsskatt. Den handlingen som i dette tilfellet sanksjoneres med tilleggsskatt er unnlatelsen av å føre opp næringsinntekten ved innsendelse av den endelige selvangivelsen med vedlegg og ikke den etterfølgende manglende reaksjonen på skatteoppgjøret.»

Med andre ord: Når skattemyndighetene har kommet til at det var gode grunner til at innleveringen av næringsoppgaven (eller skattemeldingen) ble feil, altså at unnskyldningsgrunnene kan benyttes, så kan man ikke ilegge tilleggsskatt – selv om feilen er så stor at skattyter burde se den i skatteoppgjøret.