Viktige skatteendringer i revidert budsjett 2017

Rolf Lothe

Foto: Bård Brinchmann Løvvig/Finansdepartementet

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2017, og foreslår samtidig disse endringene i skattelovgivningen:

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ny ordning med individuell pensjonssparing

Det foreslås innført en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Ordningen må sies å være en vesentlig forbedring av dagens IPS, og vil avløse denne.

Etter forslaget skal årlig sparebeløp være maksimalt 40.000 kroner. Som i dag gis det fradrag i alminnelig inntekt for sparebeløpet, innestående beløp er fritatt for formuesskatt, og avkastningen skattlegges ikke før utbetaling. I dag skattlegges imidlertid utbetalingen som personinntekt og alminnelig inntekt, mens etter ny ordning vil avkastningen skattlegges kun som alminnelig inntekt.

Detaljene i den nye ordningen skal reguleres i forskrift, som sendes på høring i løpet av våren 2017 – slik at ordningen kan tre i kraft i løpet av høsten 2017.

Økt pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Maksimalt fradrag for innskudd til skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende foreslås økt fra 4 prosent til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. Som i dag vil grunnlaget være personinntekt mellom 1 og 12 G.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartselskap

Det foreslås innført en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap.

Det stilles som krav til selskapet at det i gjennomsnitt over året har færre enn 25 årsverk, årlige driftsinntekter og/eller balansesum som ikke overstiger 40 mill. kroner og et lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner. I tillegg vil ordningen gjelde bare for investeringer i selskapet som er inntil seks år gamle.

I ordningen blir det gitt fradrag i alminnelig inntekt for personlige skattytere for aksjeinnskudd for opptil 500.000 kroner årlig. Det er et vilkår at investoren beholder aksjene i minst tre år, og minste investeringsbeløp er 30.000 kroner. Det gis ikke fradrag dersom investor eller nærstående er eller har vært aksjonær i selskapet på investeringstidspunktet. Ordningen vil heller ikke gjelde for ansatte i selskapet eller deres nærstående.

Økt minstefradrag for pensjonister

Det gis en skattelette til pensjonister på inntil 1.488 kroner ved to endringer i minstefradraget:

  • Maksimalt fradrag forslås økt fra 75.000 kroner til 81.200 kroner.
  • Satsen foreslås økt fra 29 til 31 prosent.

Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.