Vi trenger dine innspill!

Sørås AlfTEST

Fra 1. januar trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Som mange nok har fått med seg samler loven saksbehandlingsreglene for skatt og avgift i én felles lov, noe som har gjort det nødvendig med en rekke endringer.

Les mer om loven

Styrker rettssikkerheten?

Endringene går i begge retninger. Noen av endringene svekker helt klart skattyternes rettssikkerhet, mens andre endringer styrker rettssikkerheten.

Loven gir blant annet regler om:

  • opplysningsplikten for skattyter og tredjemenn
  • skattemyndighetenes kontrollvirksomhet
  • tilleggsskatt
  • tvangsmulkt
  • fastsetting og klage på fastsetting
  • endringsfrister

Har du erfaringer?

Skattebetalerforeningen er opptatt av skattyternes rettssikkerhet, og saksbehandlingsreglene er her helt sentrale. Når den nye skatteforvaltningsloven nå har virket i noen måneder ønsker vi derfor å kartlegge hvordan de nye reglene slår ut i praksis.

Her trenger vi din hjelp!

Har du eller dine klienter gjort dere konkrete erfaringer med hvordan den nye loven virker? Opplever du at det har blitt enklere eller bedre enn før? Er det områder som er forverret? Har for eksempel reglene om tvangsmulkt urimelige utslag? I det hele tatt – vi ønsker å høre dine praktiske erfaringer med den nye loven.

Det er viktig for oss å ha et så bredt erfaringsgrunnlag som mulig ved vårt videre arbeid med disse spørsmålene.
Gi gjerne dine innspill på e-post rlo@skatt.no eller ring vår fagsjef Rolf Lothe på tlf. 22 97 97 00.