Etter gjeldende rett skal skatte- og avgiftskrav, også ilagt tilleggsskatt og overtredelsesgebyr, betales ved forfall selv om skyldneren klager på vedtaket eller bringer vedtaket som ligger til grunn for kravet inn for domstolene.

– Skatteforvaltningsloven kan tidligst tre i kraft 1. januar 2017. Derfor ber jeg Skattedirektoratet endre praksis fra i dag, sier Jensen i meldingen.

I tillegg har Finansdepartementet også, med virkning fra i dag, fastsatt nye regler om renteberegning for krav om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Ifølge de nye reglene skal det i perioden fra forfall og frem til endelig klagesak eller rettssak er avgjort, kun påløpe avsavnsrenter (p.t. 2,25 %) og ikke forsinkelsesrenter (p.t. 9 %) som har vært gjeldende frem til i dag.

Utsatt innkreving og renteendringen skal gjelde i saker hvor vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er fattet 11. desember 2015 eller senere.

Les mer hos Finansdepartementet