Slapp tilleggsskatt etter treghet i Skatt øst

Stig Flesland

Hvor lenge kan en sak ligge uten at den saksbehandles? Det var spørsmålet Sivilombudsmannen besvarte da den behandlet klagen fra en skattebetaler som mente Skatt øst hadde brukt i overkant lang tid.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

I november 2008 sendte Skatt øst varsel om endring av likningene for to skattytere for inntektsårene 2005, 2006 og 2007, inkludert varsel om tilleggsskatt. Skattekontoret traff 11. mars 2010 vedtak om endring av ligning og ileggelse av tilleggsskatt på 30 % for inntektsåret 2005 og 15 % for inntektsåret 2006 og 2007 for begge skattyterne.

Klaget og klaget

I april 2010 klaget advokaten til skattyterne over vedtakene til Skatt øst. Deretter skjedde det ikke noe på 3,5 år da skatteklagenemnda i to klagevedtak, i desember 2013, stadfestet fullt ut Skatt østs vedtak for begge skattyterne.

Etter at skatteklagenemnda stadfestet vedtaket klaget advokaten saken inn for Sivilombudsmannen fordi man mente at saksbehandlingen var i strid med EMK. Sivilombudsmannen tok opp saken til vurdering og ba om forklaring fra Skatt øst.

Skatt øst forklarer

I sin forklaring på hvorfor dette hadde tatt tid, skriver Skatt øst blant annet:

[v]i har ingen dokumentasjon som viser om det ble foretatt noen saksbehandling av klagene fra 16.04.2010 til 04.01.2012. I denne perioden på ca. 20 måneder har det trolig ikke skjedd noen saksbehandling av betydning.

Fra januar 2012 til det ble gitt innsyn 15.03.2013 gikk det ca. 14,5 måneder. Selv om det ikke foreligger noen dokumentasjon som viser at saksbehandler har jobbet med saken, så anser vi at ingen deler av denne perioden kan karakteriseres som dødperioder.

……

Fra tilsvar ble innsendt, 19.04.2013, til skatteklagenemdas vedtak ble sendt skattyternes fullmektig, 04.12.2013, gikk det ca. 7,5 måneder. … Siden sakene ble meldt opp for skatteklagenemnda 04.11.2013, kan det legges til grunn i denne saksbehandlingen først startet opp etter sommerferien.

…….

Skatt øst har ingen rutine for å dokumentere medgått tid på de enkelte saker, men vi registrerer saksbehandlingstid og følger opp saksbehandler særskilt når saken blir liggende for lenge.»

Rettferdig rettergang?

Sivilombudsmannen kom deretter med sin avgjørelse, og der ble det tatt utgangspunkt i EMK artikkel 6 nr. 1 første punktum:

«For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.»

Praksis fra Høyesterett og EMD sier at en straffesiktelse skal avgjøres innen rimelig tid, noe som også gjelder ved skattemyndighetenes ileggelse av ordinær tilleggsskatt. I denne saken vil det si at det var varslene i november 2008 om tilleggsskatt som anses som straffesiktelsene.

Sivilombudsmannen mente derfor at den lange saksbehandlingstiden på over fem år krevde en (god) forklaring. Denne forklaringen var åpenbart ikke god nok, for skattyterne kunne ikke bebreides for tregheten.

Krenkelse av EMK

I konklusjonen fra Sivilombudsmannen heter det derfor:

«Ombudsmannen er kommet til Skatt østs behandlingstid for ileggelse av tilleggsskatt i denne saken på i overkant av fem år – herunder ca. tre og et halvt år i forbindelse med utarbeiding av forslag til vedtak i skatteklagenemnda – etter en helhetsvurdering innebærer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 1.

Sakens karakter og kompleksitet kan ikke rettferdiggjøre en så lang behandlingstid som saken fikk. Særlig tungtveiende i vurderingen har vært at Skatt østs håndtering av klagesaken synes å ha vært preget av lange perioder uten aktiv behandling.»

Skatt øst oppfordres deretter til å ta kontakt med Skattedirektoratet, slik at disse sakene kommer opp i Riksskattenemnda – og vedtakene om tilleggsskatt blir overprøvd.

Dermed slipper skattyterne tilleggsskatt – på grunn av at saken ble liggende for lenge uten å bli saksbehandlet – men de må innrette seg etter Skatteetaten i det øvrige vedtaket.