Kjøregodtgjørelsen kan bli skattlagt

Stig Flesland

Fra og med neste år er det ikke lenger skattefritt å lene seg på statens satser når man skal utbetale kjøregodtgjørelse. Det kommer til å komplisere mye – og kanskje bør dere se på alternative løsninger.

Bruker du egen bil i jobben, for eksempel til kunder, kan arbeidsgiver betale deg en skattefri kjøregodtgjørelse som tilsvarer satsene i statens reiseregulativ. I hvert fall har dette vært praksis frem til nå. Men fra og med neste år kan dette endres – og deler av kjøregodtgjørelsen kan bli skattepliktig.

Senker satsen

Som en del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Venstre/Krf senkes nemlig den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser til 3,80 kr per kilometer for alle personbiler fra 1. januar 2016.

Med dagens regler kan du som arbeidstaker skattefritt få utbetalt 4,10 kroner per kilometer  opp til 10.000 kilometer.

Kjører du mer enn 10.000 kilometer senkes satsen til 3,45 kroner per kilometer. Satsene fremgår av statens reiseregulativ.

Dette reiseregulativet videreføres neste år, slik at statsansatte (og private som benytter reiseregulativet) har krav på denne kilometergodtgjørelsen fra arbeidsgiver.

Samtidig reduseres altså den skattefrie satsen til 3,80. Det medfører at alle arbeidstakere som har avtaler om å bruke statens regulativ for bilgodtgjørelse fra nyttår får en skatteskjerpelse, ved at 30 øre av godtgjørelsen per kilometer blir skattepliktig.

Det står ikke presisert noe i budsjettforliket om grensen på 10.000 kilometer, og vi vet derfor ikke noe om hvordan regelverket blir for kjøring ut over grensen.

Hvordan slår dette ut?

Gunnar jobber som eiendomsmegler og bruker egen bil til og fra møter med kunder. Til sammen i 2016 regner han med å kjøre 10.000 kilometer i den forbindelse. Han har en avtale med arbeidsgiver om å bruke statens satser, og får derfor utbetalt 41.000 kroner for kjøringen. Men på grunn av regelendringen blir 3.000 kroner av beløpet skattepliktig som lønn.

Dersom vi forutsetter at Gunnar har en lønn på 600.000 kroner vil han måtte betale 43,9 prosent skatt på dette beløpet – altså 1.317 kroner ekstra. I tillegg må arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift av grunnlaget på 3.000 kroner.

Hvordan virker reglene om skattefri kjøregodtgjørelse?

Vilkår 1: Kjøringen (reisen) må være jobbrelatert (en yrkesreise)

Skattefri utbetaling forutsetter at det dreier seg om en yrkesreise og ikke privat kjøring (arbeidsreise). Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise kan være vanskelig, men det klare eksemplet på en yrkesreise (som du kan motta godtgjørelse for) er kjøring til en kunde. Som arbeidsreise regnes vanlig kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Utbetaler arbeidsgiver godtgjørelse for en arbeidsreise, behandles en slik utbetaling som lønn.

Vilkår 2: Legitimasjonskrav – reiseregning eller kjørebok

Trekkfri utbetaling av bilgodtgjørelse for yrkesreiser forutsetter at den ansatte leverer undertegnet reiseregning. Reiseregningen må minst inneholde følgende opplysninger:

  • den ansattes navn, adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes-/tjenestereise
  • formålet med reisen (for eksempel «varelevering», «kontraktsmøte», «kurs»)
  • reiseruten og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt tripteller)

Alle oppstillinger og reiseregninger skal oppbevares som bilag til arbeidsgiverens regnskaper.

Vilkår 3: Arbeidsgivers utbetaling ikke overstiger satsene fastsatt av Skattedirektoratet (har til nå basert seg på statens regulativ, men her ser det altså ut til at det blir endring for 2016)