Fått tilleggsskatt? Du kan klage!

Stig Flesland

I en prinsipputtalelse vedgår Skattedirektoratet at de har vurdert noen saker for strengt – noe som kan gi deg mulighet til å få tusenlapper tilbake.

I flere år har skattebetalere få tilleggsskatt fordi de rett og slett har glemt, eller ikke forstått at de må gjøre det, å overføre gevinster eller tap fra aksjonærregisteroppgaven, også kalt RF-1088. Her står det opplysninger om realisasjon, altså salg, av aksjer som er registrert enten i Verdipapirsentralen (VPS) eller på Oslo Børs, og det er Skatteetaten som de siste årene har forhåndsutfylt opplysningene i denne aksjonæroppgaven.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Etter at diskusjonen om tilleggsskatt har blusset opp det siste året – og Skattebetalerforeningen engasjerte seg på vegne av medlemmer som ‡ fikk ilagt høy tilleggsskatt for blant annet å ha glemt å føre over opplysninger fra aksjonæroppgaven – har det i løpet av mai kommet positive nyheter.

Først ute var en uttalelse fra Finansdepartementet hvor det fremkom at unnskyldningsgrunnene skulle brukes i større grad enn Skatteetaten har gjort til nå. Dernest kom Skattedirektoratet selv på banen, og kom med en prinsipputtalelse i saker der «skattyter har gitt uriktige opplysninger om gevinster ved realisasjon av aksjer i selvangivelsen». Og det er den siste uttalelsen som bør få en rekke skattebetalere på banen.

Les uttalelsen her

Skal ikke straffes
Denne uttalelsen sier nemlig klart at man ikke skal stra‹ffes når man ikke overfører opplysninger fra RF-1088 til selvangivelsen.

– Skattedirektoratet vurderer det slik at skattyters oppfatning av at aksjonærregisteroppgaven er en del av selvangivelsesgrunnlaget, og dermed misforstår plikten til å overføre opplysninger fra aksjonærregisteroppgaven til selvangivelsen, normalt må anses som unnskyldende etter ligningsloven § 10-3 nr. 1. Det vises i denne forbindelse til Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet av 8. mai 2012, heter det i uttalelsen fra Skattedirektoratet.

Men ingen regel uten unntak. Så også her.

– Det kan likevel foreligge tilfeller der misforståelsen må karakteriseres som høy grad klandreverdig og dermed ikke er unnskyldende. Dette kan for eksempel gjelde der skattyter anses som en «profesjonell» aktør eller opplysningssvikten fremstår som bevisst, skrives det videre, uten at det utdypes noe om hva som skal til for å de‡fineres som profesjonell aktør eller hva som skal til for at opplysningssvikten fremstår som bevisst.

Også gamle saker
Ifølge en e-post fra Skattedirektoratet til Skattebetaleren vil uttalelsen få virkning for «fremtidige saker om tilleggsskatt , samt verserende klage- og endringssaker.»

Så er da spørsmålet: Skal de som allerede har blitt ilagt tilleggsskatt og betalt denne også få nyte godt av det som skrives i denne prinsipputtalelsen? Skattedirektoratet er ikke sikre på dette ennå:

– Skattedirektoratet har ikke tatt stilling til om den praksis som fremgår av vårt brev av 10. mai 2012 skal gis tilbakevirkende kraft for skattytere som tidligere er ilagt tilleggsskatt i endelig vedtak. Saksbehandlingsrutinene sikrer at skattytere som har pågående klage- og endringssaker får informasjon om praktiseringen av tilleggsskatt , for eksempel gjennom oversendelse av vedtaksutkast. Skattedirektoratet har ikke tall på hvor mange skattytere dette gjelder, heter det i e-posten til Skattebetaleren.

Har en god sak
Etter det Skattebetalerforeningen erfarer er det mange som nå har grunn til å klage på tidligere skatteoppgjør. Det har kommet en del tilbakemeldinger til våre rådgivere om dette temaet, og vi har hjulpet mange av våre medlemmer med å se på disse sakene – men uten hell. Det er derfor grunn til å anta at  flere tusen har måttet betale tilleggsskatt som de egentlig ikke skulle ha betalt, gitt denne prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet.

Selv om det ikke er gitt klarsignal fra Skattedirektoratet om at gamle saker skal kunne tas opp igjen, taler likevel mye for at de som har måttet betale tilleggsskatt de tre siste årene fordi de ikke har overført (korrekte) opplysninger fra aksjonæroppgaven til selvangivelsen har en svært god sak hvis de klager.