Smutthull uthuler nye skatteregler

Stig Flesland

Fra og med nyttår blir gevinst fra aksjer og aksjefond skattlagt høyere enn renteinntekter. Men lenge før de nye reglene er iverksatt finnes det åpenbare smutthull som sannsynligvis kommer til å bli brukt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Som et ledd i skattereformen skal såkalte «eierinntekter» skattlegges høyere enn øvrige kapitalinntekter. Til neste år vil skattleggingen av eierinntekter være noe høyere enn kapitalinntekter (28,75 mot 25 prosent), men om tre år skal forskjellen være på hele ti prosentpoeng.

Så kommer poenget.

I begrepet eierinntekter ligger aksjegevinster og utbytte, men ikke for eksempel opsjonsgevinster. Dermed er det mulig å kutte skatten ved å investere i opsjoner i stedet for aksjer – for dem som har og tar denne muligheten.

Investorer som gjør dette kan dermed se frem til langt lavere skatt enn dem som investerer i aksjer.

– Forskjellsbehandling

I tillegg til det åpenbare smutthullet for investorer blir for eksempel leieinntekter skattlagt lavere enn gevinster på aksjer. Skattebetalerforeningens fagsjef, Rolf Lothe, mener dette er uheldig – av flere grunner:

– Regjeringen synes å være opptatt av behovet for å stimulere til privat eierskap, og dette forslaget svekker insentivene kraftig. Ved valget av investering i aksjer/aksjefond på den ene siden og bankinnskudd/leieinntekter på den andre, vil forskjellen i skatt være stor, og vi er bekymret for at det foreslåtte skattenivået på eierinntekter vil hemme investeringer i norske bedrifter.

Dette var også forhold Skattebetalerforeningen tok opp i høringen i finanskomiteen i oktober.

Les dokumentet politikerne mottok i høringen

Får støtte av bransjen

I tillegg til eksemplet med opsjoner kommer det til å bli utfordringer med produkter som kombinasjonsfond og unit link-produkter, ifølge bransjen.

– Ulik beskatning av renteinntekter og aksjeinntekter skaper nok tilpasningsmuligheter og nye «skattehull», men jeg har ikke lyst til å spekulere i hvilke muligheter som oppstår og hvordan disse kan utnyttes, skriver Bernt Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF) i en e-post til Skattebetaleren.

– Vår bekymring går først og fremst på at norske husholdninger nå får insentiv til å plassere en enda mindre del av sin sparing i aksje/aksjefond, fortsetter Zakariassen i e-posten.

Foreningen mener også det blir feil at alle aksjonærer og andelseiere i aksjefond får høyere skatt når intensjonen er å motvirke inntektsskifting – noe som krever at man faktisk har mulighet til det.

– Vi er kritisk til at regjeringen ikke målretter tiltak for å motvirke inntektsskrifting. Dette kan f.eks. gjøres ved at økt skatt på eierinntekt kun omfatter aksjonærer med en viss eierandel i selskapet. Her har Skattedirektoratet antydet at en grense på 10 prosent kan være fornuftig.