Eiendomsskatten i Oslo

Stig Flesland

19. november la byrådet i Oslo frem sin tilleggsinnstilling til byens budsjett for 2016. Her foreslås det, som forventet, at det innføres eiendomsskatt i hovedstaden fra 2016.

Imidlertid viser det seg at mange kan slippe eiendomsskatt – eller i det minste redusere den kraftig.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er boliger og annen fast eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv., som i første omgang skal skattlegges. All næringseiendom, verk og bruk blir ikke ilagt kommunal eiendomsskatt før tidligst i 2017, da det må en omfattende taksering til for å få gjennomført dette. Takseringen starter tidlig i 2016.

Slipper eiendomsskatt i 2016

Enkelte bygninger og eiendommer får fritak for eiendomsskatt. Dette gjelder:

Bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.

Usikker på eiendomsskatten? Oslo kommune har laget en oversikt over relevante spørsmål og svar.

Alle nybygde boliger fritas fra eiendomsskatt året etter ferdigstillelse. Det vil si at boliger som er ferdigstilt i 2015 vil være fritatt for eiendomsskatt i 2016, men vil få eiendomsskatt i 2017.

Det skal også gis fritak for enkelte eiendommer som er eid av stiftelser og institusjoner og som har et allmennyttig formål. Bystyret skal senere vedta konkret hvilke eiendommer dette skal gjelde.

Bunnfradrag

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på 4 millioner kroner for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet. Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses:

  • Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
  • Alle fritidsboliger.
  • Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap.
  • Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer.
  • Boliger som:er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende boliger godkjent til varig opphold,har egen separat inngang fra ytre rom

    har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig

Der noe er registrert som boenhet i matrikkelen gis det automatisk ett bunnfradrag for enheten. I andre tilfeller må eieren av eiendommen gi nødvendige opplysninger for å ha krav på bunnfradrag. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom eieren mener at en registrert bolig inneholder flere boenheter etter de fastsatte kriteriene.

Med andre ord: Dersom du leier ut en selvstendig del av boligen du selv bor i, eller i hvert fall har mulighet til det, så kan du få flere bunnfradrag. Bunnfradraget på den enkelte boenhet begrenses oppad til den enkelte boenhetens anslåtte verdi, maksimalt 4 millioner kroner.

Fastsetting av verdi

Dersom kommunen har mottatt ligningsverdi for boligen fra Skatteetaten, vil denne bli lagt til grunn for beregning av eiendomsskattegrunnlaget. Som grunnlag for beregning av eiendomsskatt i 2016 skal det tas utgangspunkt i ligningsverdien for boligen som står i selvangivelsen fra inntektsåret 2014.

Les mer om hvordan skatten beregnes

Dersom kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten foretas det kommunal taksering. Eierne vil få direkte informasjon. Det vil normalt bare være snakk om en utvendig befaring, og ikke behov for tilgang til selve boligen.

En sakkyndig nemnd vedtar nærmere retningslinjer for taksering og fastsetter eiendomsverdiene til bruk for utskriving av eiendomsskatt. Retningslinjene vil bli offentliggjort når de er vedtatt.

For ubebygde tomter og fritidseiendommer vil skattegrunnlaget fastsettes ved kommunal taksering.