Foreslår endring som kan lempe mer eiendomsskatt over på hytter

Stig Flesland

Kommunenes sentralforbund har i et brev til Finansdepartementet tatt til orde for å gi forskjellig bunnfradrag i eiendomsskatten, avhengig av om du har boligeiendom eller fritidseiendom.

Det kan i så fall åpne for at populære hyttekommuner kan ilegge hytteeiere en større andel av eiendomsskatteregningen enn tidligere.

«Styringsverktøy»

I brevet, som ble sendt til Finansdepartementet før sommeren, hevder KS at:

«Hovedargumentet for å innføre en adgang til å skille mellom helårsboliger og fritidsboliger, er at det vil gjøre eiendomsskatten mer velegnet som styringsverktøy for kommunene. Kommuner som har behov for å trekke til seg yngre mennesker for å sikre befolkningsgrunnlaget og fortsatt utvikling av gode lokalsamfunn, bør kunne bruke eiendomsskatten som et virkemiddel til dette uten samtidig å tape skatteinntekter fra fritidsboligene i kommunen. Motsatt vil en kommune som ønsker å satse på hytteutbygging kunne stimulere til det ved å gi lettelser i eiendomsskatten på hytter uten å tape skatteinntekter fra helårsboligene i kommunen.»

Skjerping av skatten?

I praksis vil dette innebære at en kommune med mange hytter kan vedta at boligeiendommer får et bunnfradrag – og dermed lavere eiendomsskatt – mens hytter ikke får bunnfradrag – og dermed høyere eiendomsskatt.

Dette er imidlertid ikke et spørsmål som kan avgjøres av Finansdepartementets byråkrater, ettersom det krever en regelendring.

I sitt svar til KS, sendt i begynnelsen av september, har da også Finansdepartementet pekt på at dersom dette skal vedtas, krever det en regelendring.

«Vi takker for innspillene og tar dem med oss i vårt videre arbeid med utvikling av eiendomsskatteregelverket.»