Skattebetalerforeningen støtter Frps representantforslag – ber om nødvendig lovendring

Stortinget bør få regjeringen til å fremme lovendring slik at foreldelsesfristen for erstatningskrav starter til riktig tidspunkt.

Martin Huseby Jensen

Stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi, alle Fremskrittspartiet, har i et representantforslag bedt Stortinget om å få regjeringen til å ta tak i foreldelse på fordringer.

Her kan du lese hele representantforslaget

De viser til at erstatningskrav i dag må fremmes innen 3 år fra det tidspunktet den skadelidte fikk, eller burde skaffet seg, nødvendig kunnskap om skaden. De tre viser videre til at det i Rundskriv G-01/2017 heter at Stortinget forutsetter at staten skal være varsom med å påberope foreldelse dersom den skadelidte ville vunnet frem med kravet.

«Til tross for dette virker praksis å være at staten (og kommunene) i vid utstrekning påberoper foreldelse.»

I fjor skjedde nettopp dette da et erstatningskrav mot staten ved Skattedirektoratet ble fremmet for Høyesterett. Spørsmålet var om foreldelsesfristen gjaldt fra forvaltningsvedtaket, eller fra saken var avgjort av klageinstansen i forvaltningen. Retten falt for det første.

Her kan du lese mer om denne dommen.

«Slik forslagsstillerne ser det, innebærer lovgivningen på dette punkt en urimelig forskjellsbehandling i favør av den offentlige part.» skriver de tre i sitt representantforslag.

Skattebetalerforeningen støtter

I det konkrete forslaget deres heter det: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer for å sikre at foreldelsesfristen for erstatningskrav som springer ut av uriktige forvaltningsvedtak, ikke begynner å løpe før saken er endelig avgjort i forvaltningen.»

Dette initiativet støtter Skattebetalerforeningen gjennom et innspill til representantforslaget. I innspillet vises det til at det er først når endelig vedtak foreligger at skadelidte har nødvendig kunnskap om ansvarsgrunnlaget som kan gi rett til erstatning. Videre påpeker foreningen at:

«På skatteområdet er saksbehandlingstiden for klager til Skatteklagenemnda i noen tilfeller svært lang. Det er ikke upraktisk å tenke seg at treårsfristen er utløpt før endelig vedtak i saken foreligger. Det synes urimelig at et erstatningskrav på denne måten blir foreldet mens forvaltningen fortsatt behandler saken.» skriver fagsjef Rolf Lothe på vegne av Skattebetalerforeningen.

Dagens løsning, ingen god løsning

Foreningen mener at det er ingen god løsning at det kreves at erstatningssak skal reises, og så stanses i påvente av at klagesaken skal bli avgjort. Det er økonomisk krevende for den skadelidte å ta en sak for domstolene, og den økonomiske risikoen forbundet med dette vil en unngå i det lengste.

«Videre vil mange skattytere i en slik situasjon antakelig ikke være klar over at erstatningssaken allerede er foreldet når endelig vedtak foreligger, og vil da kunne lide rettstap på grunn av foreldelse.»

Skattebetalerforeningen mener at det heller ikke er noen avgjørende hensyn for staten som skadevolder at foreldelsesfristen skal løpe under klagebehandlingen.

NAV påberoper seg ikke foreldelse før stønadssaken er endelig avgjort.

«Vi kan ikke se at andre hensyn gjør seg gjeldende i andre deler av forvaltningen, for eksempel for skattemyndighetene.»