Noen små skattelettelser fra regjeringen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum presenterte noen skatteletter for arbeidsfolk i forslag til statsbudsjett 2024.

Martin Huseby Jensen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før han presenterer statsbudsjett 2023 for Stortinget. Foto: Martin Huseby Jensen

Det anslås at om lag 85 pst. av skattyterne får om lag uendret eller lavere inntektsskatt av regjeringens forslag for 2024. De to vedtatte budsjettene siden regjeringsskiftet ble anslått å gi om lag uendret eller lavere skatt for om lag 8 av 10 skattytere, heter det fra regjeringen.

Satsen for fradrag og skattefri dekning av kost for opphold på brakker og pensjonat, og hybel uten kokemuligheter, økes fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer, økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

– Det skal lønne seg å jobbe, og vi vil gjøre hverdagen litt enklere gjennom å redusere skattene for flere yrkesgrupper. Vi har også oppjustert satsen for langtransportsjåfører etter mange år på stedet hvil. I statsbudsjettet for 2024 viderefører vi denne prioriteringen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Les mer her

Regjeringen lemper på kravet om utseilt distanse på 30 nautiske mil for sjøfolk på skip for å få sjøfolkfradraget. Sjøfolk på skip i fart med en avtalt turnusordning med minst 3 ukers opphold om bord om gangen, vil også få rett til fradraget.

Skatteprovenyet anslås redusert med 5 millioner kroner påløpt og 4 millioner kroner bokført i 2024.

I tillegg foreslår regjeringen å prisjustere fradraget for fagforeningskontingent fra 7 700 til 8 000 kroner. Reisefradraget prisjusteres også, slik at kilometersatsen økes fra 1,70 kroner til 1,76 kroner, og nedre grense for fradraget økes fra 14 400 kroner til 14 950 kroner.

Innslagspunkt i trinnskatten justeres, og skattesatsene i trinn 3 til 5 økes tilsvarende reduksjonen i trygdeavgift for lønn, trygd og næringsinntekt.

Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt og innslagspunktene for nedtrapping av fradraget økes med anslåtte pensjonsvekstrater.

Avgiftsfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften avvikles.

Satsen i CO2-komponenten i engangsavgiften på lette varebiler økes med 5 pst.

Redusert sats i elavgiften økes grunnet svak kronekurs.