Når anses elbiler levert?

Elbilenes fritak for moms oppheves fra nyttår, men når er det elbilen anses som levert til sluttbruker? Er det mulig å få den momsfri?

Hilde Alvsåker

Fra 1. januar 2023 blir omsetning av elbiler mva-pliktig. Det betyr at biler som leveres før 1. januar 2023 er fritatt mva, mens elbiler som leveres etter 31. desember 2022 skal faktureres med mva for den del av kjøpesummen som overstiger kr 500 000.

Det har i lengre tid vært leveringsproblemer i bilbransjen og særlig gjelder det elbiler. Samtidig har etterspørselen etter elbiler vært stor, fordi det lenge har vært varslet at det vil bli innført mva. Dette har medført at et stort antall biler er på vei til Norge. For de bilene som er ankommet Norge, kan det imidlertid ta tid før de blir klarert og fysisk overlevert til kunden.

Les også: Støtter moms på elbil

Når anses levering

Bilbransjen har derfor stilt spørsmål om hva som anses som levering. Er det når bilen er fysisk overlevert til kunden eller er det når bilen er registrert på kunden?

Skattedirektoratet uttaler den 1. desember at bilen anses levert den dagen den er registrert på kunden i Motorvognregisteret. Dette tidspunktet får da betydning for mva-behandlingen.

Det sentrale kjennetegnet på risikoens overgang ved kjøp av bil, er registrering i Motorvognregisteret. På tidspunktet for registrering er alle offentligrettslige forpliktelser for utlevering av bilen oppfylt. For å bli registrert på eier i Motorvognregisteret må bilen være forsikret på eier, og det er også på dette tidspunktet selger normalt vil utstede faktura.

Les også: Vedum gjør bilen dyrere

Tidspunktet

Registreringstidspunktet har stor notoritet da det vil fremgå av vognkort og Motorvognregisteret hvilken dato bilen første gang er registrert, og på hvem den er registrert. Kunden fremstår dermed utad som eier av bilen med de konsekvenser det medfører for pant, utlegg mv. En vesentlig del av eierbeføyelsene har dermed gått over på eier, selv om det skulle gå noen dager før eieren får overlevert bilen fysisk.

Registreringstidspunktet skal også legges til grunn når bilforhandlere registrerer biler på eget navn og skal beregne uttaksavgift.

Det er også registreringstidspunktet som er avgjørende for når engangsavgift skal beregnes, jf forskrift om engangsavgift på motorvogner, § 1-2 nr. 1 hvor det fremgår at «Avgiftsplikt oppstår ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret».