Statsbudsjettet: Dette er de foreslåtte satsene

Stig Flesland

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022

  2021-regler Forslag 2022 Endring
2021 – 2022
Skatt på alminnelig inntekt      
Personer1 22 pst. 22 pst.
Bedrifter2 22 pst. 22 pst.
       
Skatt på grunnrentenæringer      
Petroleum (særskatt) 56 pst. 56 pst.
Vannkraft (grunnrenteskatt)3 37 pst. 47,4 pst. 10,4 pst.-enheter
       
Trinnskatt      
Trinn 1      
Innslagspunkt 184 800 kr 190 350 kr 3,0 pst.
Sats 1,7 pst. 1,4 pst. -0,3 pst.-enheter
Trinn 2      
Innslagspunkt 260 100 kr 267 900 kr 3,0 pst.
Sats 4,0 pst. 3,8 pst. -0,2 pst.-enheter
Trinn 3      
Innslagspunkt 651 250 kr 670 800 kr 3,0 pst.
Sats4 13,2 pst. 13,2 pst.
Trinn 4      
Innslagspunkt 1021 550 kr 1 052 200 kr 3,0 pst.
Sats 16,2 pst. 16,2 pst.
       
Trygdeavgift      
Nedre grense for å betale trygdeavgift 59 650 kr 61 450 kr 3,0 pst.
Opptrappingssats 25 pst. 25 pst.
Sats      
Lønnsinntekt mv. 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass5 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst.
       
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere – (kildeskatt) 25 pst. 25 pst.
       
Arbeidsgiveravgift      
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia6 14,1/10,6 pst. 14,1/10,6 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0 pst. 0 pst.
       
Maksimale effektive marginale skattesatser      
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,4 pst. 46,4 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,0 pst. 53,0 pst.
Pensjonsinntekt7 43,3 pst. 43,3 pst.
Næringsinntekt8 49,6 pst. 49,6 pst.
Utbytte8 46,7 pst. 46,7 pst.
       
Personfradrag 52 450 kr 54 000 kr 3,0 pst.
       
Minstefradrag i lønnsinntekt mv. 9      
Sats 46 pst. 48 pst. 2 pst.-enheter
Nedre grense 31 800 kr 31 800 kr
Øvre grense 106 750 kr 109 950 kr 3,0 pst.
Minstefradrag i pensjonsinntekt9      
Sats 37 pst. 40 pst. 3 pst.-enheter
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 88 700 kr 90 800 kr 2,4 pst.
       
Jobbfradrag for unge under 30 år  
Maksimalt beløp 23 500 kr nytt
Nedtrapping      
Innslagspunkt 300 000 kr nytt
Sats 10 pst. nytt
       
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 52 476 kr 1,3 pst
       
Skattefradrag for pensjonsinntekt      
Maksimalt beløp 32 620 kr 33 400 kr 2,4 pst.
Nedtrapping, trinn 1      
Innslagspunkt 206 050 kr 210 950 kr 2,4 pst
Sats 16,7 pst. 16,7 pst.
Nedtrapping, trinn 2      
Innslagspunkt 310 700 kr 318 000 kr 2,3 pst.
Sats 6,0 pst. 6,0 pst.
       
Skattebegrensningsregelen      
Avtrappingssats 55 pst. 55 pst.
Skattefri nettoinntekt      
Enslig 147 450 kr 147 450 kr
Gift 135 550 kr 135 550 kr
Formuestillegget      
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
       
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 15 500 kr 15 500 kr
       
Sjømannsfradraget      
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
       
Fiskerfradraget      
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
       
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.      
Inntektsuavhengig fradrag 90 000 kr 90 000 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 pst. 38 pst.
Maksimalt samlet fradrag 190 400 kr 190 400 kr
       
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning10 40 000 kr 40 000 kr
       
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid      
Sats per km11 1,56/0,76 kr 1,65 kr 5,8/117,1 pst.
Nedre grense for fradraget      
Sentralitetsklasse 1–3 23 900 kr 23 900 kr
Sentralitetsklasse 4–6 23 900 kr 14 000 kr -41,4 pst.
       
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 kr 50 000 kr
       
Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter 8 000 kr 8 000 kr
       
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
       
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)      
Sats for skattefradrag 20 pst. 20 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 27 500 kr 27 500 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
       
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn      
Øvre grense      
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 25 000 kr 66,7 pst.
       
Formuesskatt12      
Kommune      
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 600 000 kr 6,7 pst.
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat      
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 600 000 kr 6,7 pst.
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettelse13      
Primærbolig 25 pst. 25 pst.
Primærbolig med høy verdsettelse 14 25 pst. 50 pst. 25 pst.-enheter
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 90 pst. 95 pst. 5 pst.-enheter
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld 55 pst. 50 pst. -5 pst.-enheter
       
Finansskatt      
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.
Finansskatt på overskudd 3 pst. 3 pst.
       
Avskrivningssatser      
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15 24 (30) pst. 24 (30) pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16 4 (6/10/20) pst. 4 (6/10/20) pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.

1     For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 pst.

2     Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2021 og i 2022.

3     Forslaget innebærer ikke økt marginalskatt for vannkraftverk. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

4     For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 både i 2021 og i 2022.

5     Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.

6     I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 og 2022 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

7     For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. i 2021 og 47,6 pst. i 2022.

8     Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2022 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.

9     Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.

10   I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.

11   Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for årlig reiselengde som overstiger 50 000 km. Den reduserte satsen foreslås avviklet fra 2022.

12   Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

13   Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

14     Økt verdsettelse for primærbolig gjelder for boligverdi som overskyter 15 mill. kroner.

15   Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

16   Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.