Direkteregistrering for britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret

Britiske avgiftssubjekter kan registrere seg uten bruk av representant i Merverdiavgiftsregisteret. Ved bruk av representant blir ikke representanten solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift. Dette tilsvarer ordningen for avgiftssubjekter hjemmehørende i EØS. Behovet for endring har oppstått etter Brexit. Endringen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, og trer i kraft fra 1. juli 2021.

Britiske avgiftssubjekter som var direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret innen 31. desember 2020 har kunnet fortsette å være direkte registrert, jf. forskrift 18. desember 2020 nr. 2843. Denne forskriften blir overflødig etter lovendringen og oppheves samtidig som lovendringen trer i kraft.

Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet

Finansdepartementet fastsatte 31. mai 2021 en forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester (forskrift 31. mai 2021 nr. 1715). Forskriften fulgte opp en høring av diverse endringer i hvitvaskingsregelverket som ble gjennomført våren 2020. Med unntak av enkelte regler som trådte i kraft straks, trer forskriften i kraft 1. juli 2021.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Avgift på alkoholfrie drikkevarer avvikles. Endringen innebærer at avgiften på en liter brus reduseres med 2,09 kroner når en tar hensyn til at det er 15 pst. merverdiavgift på alkoholfrie drikkevarer.

Avgift og tax free-kvote på nye nikotinvarer

Det innføres avgift for e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter, og produktene innlemmes i tax free-kvoten mv.

Avgift på viltlevende marine ressurser (fiskerier)

Det innføres en fiskal avgift på viltlevende marine ressurser.

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen

De midlertidige overgangsbestemmelsene som på nærmere vilkår gir de utenlandske tilbyderne et begrenset ansvar for innbetaling av norsk merverdiavgift, fases ut fra 1. juli.

Boligsparing for ungdom (BSU) – påkostninger og vedlikeholdsarbeid på bolig

Oppsparte midler på BSU-konto kan nå benyttes til påkostninger og vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Endringen får virkning fra 1. januar 2021, dvs. fra samme tidspunkt som fjerningen av skattefradraget for personer som allerede eier bolig.

Endringer i bankregelverket om problemlån

Finansdepartementet fastsatte 2. juni forskriftsendringer som gjennomfører forordning (EU) 2019/630 om tapsdekning for misligholdte engasjementer ved en endring i CRR/CRD IV-forskriften. Forordningen endrer EUs kapitalkravsforordning (CRR), og innfører krav om fradrag i foretakenes rene kjernekapital for problemlån som ikke er tilstrekkelig nedskrevet.

Tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon

Tilsynet med at arbeidsgivere oppretter pensjonsordning i medhold av lov om obligatorisk tjenestepensjon, flyttes fra 1. juni fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Tilsynet innebærer at Skatteetaten skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Skatteetaten vil også kunne gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning.

Toll og utviklingsland (GSP)

Tollpreferanser for de nest fattigste utviklingslandene (GSP+-landene) forbedres slik at blomster fra disse landene generelt blir tollfrie etter tollvedtaket.

For land med opprykk til høyere inntektskategori etter det norske GSP-systemet, endres tollforskriften slik at perioden med lav toll økes med ett år.

Endringer i forsikringsformidlingsforskriften – ansvarsforsikringens størrelse

Finansdepartementet fastsatte 28. april 2021 endringer i forsikringsformidlingsforskriften som innebærer en oppjustering av minstekravet til beløpsmessig størrelse av forsikringsformidleres ansvarsforsikring. Endringene trer i kraft 9. juni 2021.

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Det er vedtatt en kildeskatt på 15 prosent på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Kildeskatten trer i kraft 1. juli 2021, for renter og royalty, og 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Det innføres en regel om skattefradrag for norske deltakere i NOKUS-selskap. Fradraget tilsvarer deltakerens andel av den kildeskatten på renter og royalty mv. som NOKUS-selskapet har betalt. Videre innføres en regel om unntak fra plikt til å betale kildeskatt på renter og royalty mv. for NOKUS-selskap der alle deltakerne skattlegges etter NOKUS-reglene. Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Pensjon – økt sats for minstefradraget i pensjonsinntekt

Satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 32 til 37 pst. Endringen gjør at enslige minstepensjonister uten andre inntekter fremdeles ikke skal betale skatt i 2021 etter ulike vedtak om økt pensjon. Endringen får virkning fra 1. januar 2021.

Videreføring av merverdiavgiftsfritak for akupunktur, osteopati og naprapati

Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021. For osteopati og naprapati ble det gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Det er vedtatt ytterlige utsettelse av avgiftsplikten for akupunktur, osteopati og naprapati frem til 1. januar 2022.