Hun skal sørge for at det sløses mindre

Stig Flesland

Flere skal ha respekt for skattebetalernes penger fremover. Nå ansetter Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) en gruppe ansatte som skal gi gode råd til Finansdepartementet. Og målet er å sløse mindre. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I mars lyste Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ut en stilling som leder for en nyopprettet enhet. Stillingsutlysningen og enheten har fått liten oppmerksomhet, men kan komme til å bli en sentral premissleverandør fremover.

I utlysningsteksten heter det at enheten «er opprettet for å bygge opp en ny strategisk satsing på mer effektiv offentlig ressursbruk i forvaltningen».

Det vil være fem ansatte i avdelingen i løpet av året, og dette skal bli et «kompetansesenter for offentlig ressursbruk» – som vil være plassert i Oslo.

Som leder for avdelingen er Elise Rasmussen ansatt. Hun har en mastergrad i Public Affairs fra Sciences Po i Frankrike og kommer fra stilling som seniorrådgiver i Finansavdelingen i Finansdepartementet.

LEDER SATSING: Elise Rasmussen skal lede et arbeid som skal hjelpe staten til å bruke skattepengene bedre. (Foto: Privat)

Arbeide for bedre bruk av skattepenger

Men hva er så grunnen til at denne avdelingen i det hele tatt blir opprettet? Det har divisjonsdirektør Hilde Nakken i DFØ svart på:

– Enheten er opprettet som resultat av et samarbeid mellom FIN og DFØ om hvordan DFØ i større grad kan understøtte arbeidet med bedre bruk av offentlige ressurser i budsjettprosessen.

Finansdepartementet gav i sitt tildelingsbrev for 2021 DFØ følgende oppdrag:

«Understøtte arbeidet med bedre bruk av offentlige ressurser i budsjettprosessen. Det er et behov for å styrke oppmerksomheten og kompetansen om offentlig ressursbruk. Det er ønskelig at DFØ vurderer sin egen organisering, herunder samarbeid på tvers av de ulike fagområdene. Målet er å utvikle direktoratet til et kompetansesenter for offentlig ressursbruk i forvaltningen. Finansdepartementet tar sikte på at DFØ skal bistå i arbeidet med områdegjennomganger og andre analyser av offentlig ressursbruk i 2021 og fremover. Finansdepartementet vil styrke DFØs innsats ved å finansiere to årsverk til dette formålet i 2021. Den konkrete innrettingen av arbeidet avventer DFØs egen vurdering, jf. oppdrag om dette i tildelingsbrevet for 2020.»

Gode råd

– Enheten skal «fremskaffe og videreutvikle kunnskap om status og utvikling for effektiv ressursbruk i offentlig sektor». Hvordan kan og skal denne kunnskapen brukes videre?

– Enheten skal blant annet bidra inn i arbeid med områdegjennomganger. Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene, sier Hilde Nakken i DFØ.

– Videre skal enheten bidra med analyser av status og utvikling for effektiv ressursbruk i offentlig sektor som for eksempel vil kunne publiseres av DFØ og/eller benyttes inn i politiske beslutningsprosesser eller annet arbeid i departementene ved behov. Den endelige oppgaveporteføljen for enheten er ikke endelig fastsatt.