Skattegrep før nyttår

Stig Flesland

Det er fortsatt mulig å spare skatt før nyttår. Vi viser deg aktuelle grep som kan gjøres – selv om tiden begynner å bli kort. 

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Bruk IPS

Hvis du sparer med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare opptil 40.000 kroner og få skattefradrag. Det kan maksimalt redusere skatten din med 8.800 kroner i 2020. Sparebeløpet som står på kontoen er unntatt fra formuesskatt, du må ikke betale skatt på avkastningen, men når du skal ta ut pensjon fra kontoen vil det skattlegges som alminnelig inntekt.

Hvis du vil benytte ordningen for inntektsåret 2020, må du opprette en IPS-avtale med en bank eller et forsikringsselskap og innbetale sparebeløpet før nyttår. Pengene er imidlertid bundet frem til du er 62. Veldig mange partier på Stortinget har også signalisert at de ønsker å gjøre endringer med IPS-ordningen.

Næringsdrivende? Spar skatt med egen pensjonssparing

Hvis du driver for deg selv, altså er næringsdrivende, kan du opprette en pensjonsordning gjennom bedriften. Ordningen er gunstig for alle med høy inntekt – og fristen er ikke nyttår, men 31. mars 2021.

Med en slik ordning kan du kan spare inntil 7 prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (G er det samme som folketrygdens grunnbeløp, som per nå er 101.351 kroner) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt.

Hvis du har en inntekt på en million kroner og sparer 7 prosent av inntekten din, 70 000 kroner, vil det redusere skatten din med nesten 35 000 kroner. Grensen for når dette er lønnsomt går ved 7,1G, som nå er rundt 720 000 kroner. Det kan også være gunstig dersom du har en inntekt mellom 600.000 og 700.000 kroner, men hvis du har inntekt under 600.000 bør du ikke velge denne ordningen.

Gi arv på forskudd

Du kan spare både formuesskatt – og kanskje også arveavgift ved å gi barna forskudd på arv. Men: Her er det viktig å tenke på om du har behov for pengene selv. Det er dumt å gi bort midler du selv trenger, bare for å spare skatt.

Siden formuen måles ved nyttår, vil du spare formuesskatt på å gi forskudd på arv nå i desember. Dette gjelder for deg som har netto formue over fribeløpet på 1,5 millioner kroner.

Formuesskattesatsen er på 0,85 prosent, og det vil si at du sparer 8.500 i formuesskatt dersom du reduserer formuesskattegrunnlaget med 1 million kroner.

Et annet forhold som også bør tas med i vurderingen, dersom du er i posisjon til det og har en formue du vurderer å overføre til neste generasjon, er at et eventuelt regjeringsskifte kan medføre at arveavgiften gjeninnføres. Ved å overføre formuesobjekter i år er du også trygg på at denne delen av din formue ikke blir gjenstand for arv- og gaveavgift dersom dette blir avgiftsbelagt fra og med neste år.

Husk at barna må være 17 år – hvis ikke lignes formuen til barna uansett sammen med foreldrene. I tillegg: Hvis barna allerede har positiv nettoformue, vil du bare flytte formuesskatteregningen fra deg til barna.

Boligsalg kan gi skattesmell

Hvis du har solgt boligen din, men ikke overtar ny bolig før i januar, risikerer du en lei smell med formuesskatten. Det er mulig å utsette overtakelse av gammel bolig, slik at de nye eierne ikke betaler inn pengene før etter nyttår. Da slipper du å bli sittende med mye penger på konto som du må skatte av.

Den gunstige verdsettelsen av primærbolig i skattemeldingen gjør nemlig at det er betraktelig mer gunstig å eie en primærbolig til 10 millioner enn det er å ha 10 millioner i banken.

Eksempel: En mann hadde selger en bolig til 10 millioner utenfor Oslo og kjøper leilighet i Oslo sentrum til 11 millioner. Boligen ble overlevert til kjøper 1.desember, og selger fikk dermed 10 millioner på konto. Den nye leiligheten skulle først overtas i februar året etter. I mellomtiden skulle pengene godgjøre seg på sparekontoen til mannen. I praksis er pengene bundet til kjøp av ny bolig, men skattemessig får dette også en annen, ugunstig konsekvens.

Mannen har inngått avtale om kjøp av ny leilighet som han er forpliktet til å stå ved. Likevel anses han ikke som eier av den nye leiligheten før overtagelsen finner sted i februar neste år. Det innebærer at han må betale formuesskatt av pengene på sparekonto. Han var enslig og hadde ingen gjeld. Tidligere bolig hadde en skattemessig formuesverdi på 2 millioner, noe som medførte at han betalte 4.250 kroner (2 mill. – bunnfradraget på 1,5 mill. = kr 500.000 x 0,85 %) i formuesskatt. Formuesskatten hans vil derfor øke fra 4.260 til 72.250 kroner for inntektsåret 2020.

BSU: Gullkantet spareordning

Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Inntil det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5000 kroner i redusert skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300 000 kroner.

Fra 2021 vil denne ordningen forbedres ytterligere. Da kan du spare inntil 27.500 kroner per år.

Det viktige er imidlertid at du ikke går i en vanlig BSU-felle. Pass på at du ikke setter inn penger på kontoen i år der du ikke har inntekt eller der inntekten er lav. I så fall går du rett og slett glipp av skattefradraget, og selv om betingelsene på en BSU-konto normalt sett er svært gode er det dumt å «miste» flere tusen kroner i fradrag.

Så lenge man tjener under frikortgrensa på 55 000 kroner, betaler man 0 kroner i skatt. For å få fradraget for 2020 må sparebeløpet innbetales før nyttår.

Spesielt hvis du allerede eier egen bolig kan det være viktig å spare i BSU i år. Etter nyttår strammer regjeringen inn BSU-ordningen slik at du ikke får mer BSU-fradrag hvis du allerede eier en bolig.

Les også: BSU-feil du ikke bør gjøre

Fradragsfør tap

Hvis du eier aksjer eller aksjefond utenfor en aksjesparekonto, kan det lønne seg å gjøre justeringer før årsskiftet.

Hvis planen uansett er å selge nå rundt nyttår, kan det være smart å selge aksjer eller fond med tap i 2020 og vente med salg som gir gevinst til 2021. På denne måten får du fradragsført tapene i inntektsåret 2020. Du får også utsatt plikten til å betale skatt på gevinsten til skatteregningen for inntektsåret 2021 forfaller en gang mot sommeren 2022.

Skatten på gevinstene eller tapene vil hverken bli høyere eller lavere, men tidfestingen (salgstidspunktet) er avgjørende for hvilket inntektsår den eventuelle gevinsten eller tapet skal henføres til.

Har du en aksjesparekonto må du avslutte hele kontoen for å få fradrag for et eventuelt tap.

Aksjekjøp med rabatt

I noen av de store selskapene er det ikke uvanlig at ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer til et visst beløp. Det kan også gjøres i mindre selskaper.

Arbeidsgiver kan tilby de ansatte medeierskap i virksomheten gjennom kjøp av aksjer. Skattereglene åpner for at arbeidstakere kan kjøpe aksjer med 20 prosent rabatt – uten at rabatten utløser fordelsbeskatning. Imidlertid kan ikke rabatten utgjøre mer enn 5.000 kroner i året. I tillegg er det et krav om at denne ordningen tilbys alle de ansatte i selskapet.

Medeierskap kan motivere arbeidstakere og bidra til at de føler et større ansvar for resultatet til virksomheten. For den ansatte kan det også være positivt å komme inn på eiersiden og ta del i overskuddet som virksomheten eventuelt genererer.

Kjøp og salg av private tjenester

Du kan påta deg småjobber for inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til hjem eller fritidsbolig. Det vil også si at du kan betale noen for å få gjort enkle tjenester – uten at noen av dere trenger å tenke på skatt.

Hvis du for eksempel har avtalt med en nevenyttig hyttenabo at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet før jul. Naboen kan da motta 6.000 kroner skattefritt i 2020, fortsette arbeidet i januar 2021 og motta nye 6000 kroner skattefritt for denne delen av arbeidet.

Det er imidlertid et krav at denne naboen da ikke kan være næringsdrivende.

Gi gaver til gode formål

Du kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, som for eksempel Foreningen for hjertesyke barn, Barnekreftforeningen eller Røde Kors. Gaven til den enkelte organisasjon må være minst 500 kroner og maksimalt fradragsbeløp er 50.000 kroner per år.

Skattefradraget er ment å forsterke giverviljen vår, og det er ikke noe plussregnskap – annet enn for samvittigheten din. Gir du 10 000 kroner i gave, vil staten i praksis betale 2.200 kroner av beløpet, ettersom du får skattefradrag.

Husk at mottaker må innberette gaven på ditt fødselsnummer for at du får med fradraget i skattemeldingen.

Kjøp av driftsmidler

Investeringer i større driftsmidler kan være aktuelt å fremskynde for deg med egen virksomhet. Driftsmidler med en kostpris på mer enn 15.000 kroner skal avskrives over saldo. Det vil si at kostnadene utgiftsføres i takt med verdiforringelsen av driftsmiddelet.

Kjøper du driftsmidlene før nyttår, vil du få fulle avskrivninger for 2020. Du vil altså få avskrevet driftsmidlene ett år tidligere ved kjøp i desember kontra ved å vente til januar.

Det samme gjelder for ellers utgiftsførbare kostnader. Alle utgifter som er pådratt i 2020, er med på å redusere årets skattepliktig inntekt.

Utsette bonus og provisjon?

Hvis du har litt ustabile og svingende inntekter kan det være gunstig å vente med å få utbetalt overtid, bonus eller provisjon. Hvis inntekten er høy i år og du forventer lavere inntekt neste år, kan det lønne seg å be sjefen vente.

Spesielt gjelder dette hvis du ser at du er i fare for å komme over en terskel i trinnskatten.

Skattefrie leieinntekter

Mange har nok leid ut hytta i løpet av året – ettersom nordmenn flest har hatt ferie i hjemlandet.

Hvis du har mulighet, kan du leie ut hytta og slippe å betale skatt av de første 10.000 kronene du tjener på utleien. Etter dette skattlegges 85 prosent av det overskytende.