Opprett fremtidsfullmakt – før det er for sent!

Stig Flesland

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Fordeler

Fordelen med fremtidsfullmakt er at det er et «privat alternativ» til vergemål, og ved å etablere en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en du stoler på skal styre din økonomi, og for eksempel få fullmakt til å leie ut og selge eiendeler og dele ut gaver til barn og barnebarn uten at det behøves samtykke fra fylkesmannen, og oppnevnelse av verge.

Driver du egen virksomhet, så kan du altså i fremtidsfullmakten bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften når du ikke er i stand til det selv.

Medlem og trenger bistand? Kontakt oss!

Vil du bli medlem? Se hva du får som medlem hos oss!

For uten fremtidsfullmakt vil formuen din kunne bli låst, og fylkesmannen overtar ansvaret for midlene dine. Med fremtidsfullmakt vil du altså selv kunne bestemme at ektefelle eller barna skal kunne fordele og få glede av dine verdier om du blir dement og kommer på sykehjem.

Høyere egenbetaling

Vær oppmerksom på at du også kan få høyere egenbetaling på sykehjem om midlene dine blir låst enn du kunne hatt om familien fikk glede av formuen. Det gir dessuten mulighet for å hindre misbruk, konflikter og krangling om hva som skal skje med bolig og hytte.

Vergemålsloven har særskilte regler om fremtidsfullmakter i kapitel 10, og det er svært viktig at disse reglene følges. For har du ikke formalitetene i orden, så gjelder ikke fullmakten.

En fremtidsfullmakt er etter vergemålsloven en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Loven omfatter to typer fremtidsfullmakter; «ren fremtidsfullmakt» som kun gjelder i fremtiden dersom fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, og den vedvarende fullmakten som gjelder straks og som skal fortsette å være gyldig selv om fullmaktsgiver kommer i en slik tilstand.

Slik oppretter du fremtidsfullmakt

Du kan opprette en fremtidsfullmakt når du har fylt 18 år, og har evnen til å forstå hva fullmakten innebærer. Som fullmektig kan du velge en eller flere personer som på tidspunktet fullmakten trer i kraft har fylt 18 år, og som ikke er satt under vergemål.

Du kan ikke utpeke juridiske personer, som for eksempel et advokatfirma. De fleste velger ektefelle, samboer eller barn som fullmektig, og flere kan få fullmakt samtidig. Det kan være upraktisk, og skape uenigheter. Tenk derfor gjennom hva som er praktisk, og det kan være en fordel å informere familien og begrunne valget.

Hvis fullmektigen selv blir forhindret, så er det hensiktsmessig å bestemme i fullmakten hvem som skal tre inn som ny fullmektig.

Den som er fullmektig kan kreve dekket nødvendige utgifter og når det er rimelig også et «passende salær».

Bestemme økonomi

I fremtidsfullmakten kan du bestemme over både økonomiske og personlige forhold. Det som er veldig viktig er å utforme fullmakten grundig og skikkelig, og presisere nøyaktig hva den omfatter. På den måten unngår du tvil om hva som faller innenfor eller utenfor fullmakten. Gis fullmakten til ektefelle er det viktig å passe på at vedkommende skal kunne opprettholde levestandarden.

Vær særlig oppmerksom på at det ikke er nok å kalle fullmakten fremtidsfullmakt, ettersom det må gå klart frem av dokumentet at fullmakten skal gjelde etter at det har inntruffet noe som gjør deg ute av stand til å ta egne beslutninger.

Det bemerkes at uten særskilt lovhjemmel kan ikke fullmektigen på dine vegne inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organ, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller handle i andre særlige personlige forhold.

Pass på formkravene

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt, og som er tilstede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift.

Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske. Vitnene må ha fylt 18 år og må forstå betydningen av å undertegne.

Framtidsfullmakten bør også dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av egen fri vilje og hadde evne til å forstå hva den innebærer. Påskriften bør inneholde opplysning om fødselsdatoen til vitnene og deres adresse.

Kan tilbakekalles

Fullmektigen, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne. På bakgrunn av alminnelige habilitetsbetraktninger bør det heller ikke velges vitner som kan ha en egeninteresse i at det opprettes en fremtidsfullmakt med det aktuelle innhold.

Det vil eksempelvis være tilfelle dersom et eller begge vitnene vil kunne motta gaver/arveforskudd etter fremtidsfullmakten.

Den som er fullmektig tar stilling til når fullmakten trer i kraft, og underretter den det gjeld, hans eller hennes ektefelle eller samboer, eller andre nære slektninger om det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Fullmakten kan tilbakekalles – dersom fullmaktsgiveren har evnen til å forstå betydningen av hva han gjør.

For at fullmakten skal kunne brukes vil det i praksis være nødvendig med stadfesting fra Fylkesmannen om at fullmakten har trådt ikraft.  Da skal fullmektigen få en attest, som vil kunne benyttes til praktiske gjøremål. Attesten vil også tinglyses/registreres i aktuelle registre før dokumentet sendes til fullmektigen.

Selv om stadfestelse er valgfritt, så er det ikke mye man kan bruke fullmakten til uten en slik attest.

Sendes inn

Følgende må sendes inn for at Fylkesmannen skal kunne stadfeste fremtidsfullmakten:

  • Fremtidsfullmakten i original eller attestert kopi
  • Sendes fylkesmannen i det fylket hvor fullmaktsgiver er folkeregistrert.
  • Utfylt søknadsskjema «Søknad om fylkesmannens stadfestelse av ikrafttredelse av Fremtidsfullmakt» (søknadsskjema er tilgjengelig på vergemal.no)
  • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers nærmeste pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Denne dokumentasjonen skal være signert av de pårørende.
  • Legeerklæring hvor det tas stilling til fullmaktsgivers diagnose(-r), om fullmaktsgiver er i stand til å ivareta sine interesser i økonomiske- og personlige forhold og en vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse når det gjelder personlige (herunder representasjon overfor offentlig myndighet) og økonomiske interesser.

Fylkesmannen ber i tillegg om at fullmektigen sørger for at lege oversender, legeerklæring/journalopplysninger som gir Fylkesmannen informasjon om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på tidspunktet da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Dette er særlig viktig hvor fullmaktsgiver opprettet fremtidsfullmakten forholdsvis kort tid før dens ikrafttredelse eller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet.

Helseopplysninger 

Manglende helseopplysninger om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på opprettelsestidspunktet vil kunne føre til lengre saksbehandlingstid.

Fylkesmannen har ansvaret for å kontrollere at fullmakten ikke misbrukes, og fullmaktsgiver kan settes under vergemål dersom misbruk oppdages.

Det eksisterer ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik man har for testamenter. Du bør derfor i samråd med fullmektigen sørge for forsvarlig oppbevaring av fullmakten.

Hvis du har få nære pårørende kan det være fornuftig å informere fastlegen om fremtidsfullmakten, og hvor den oppbevares.

Bistand

Ønsker du å opprette fremtidsfullmakt, så hjelper vi deg gjerne med råd på medlemstelefonen (22979710 mellom klokken 12.00 og 15.00), slik at du er sikker på at du gjør det riktig.

Trenger du mer bistand til å opprette fremtidsfullmakten, er det bare å ta kontakt med vårt advokatkontor SBF Skatteadvokater, som kan gjøre hele jobben for deg.