Skatt

Skattesatser 2021

Formuesskatt

Verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) økes fra 35 til 45 prosent fra og med inntektsåret 2021.

Det gjøres også endringer i regelverket som gjelder når formuesverdiene av bolig- og næringseiendom kreves nedsatt av skattyter på grunnlag av dokumentasjon på eiendommens omsetningsverdi. Hittil har det vært krav om et visst avvik mellom den sjablongfastsatte og dokumenterte verdien, for at sistnevnte kunne påberopes. I tillegg ble verdsettelsen noe høyere i slike tilfeller. Nå skal skattyter kunne kreve nedsettelse uavhengig av hvor stort avviket mellom sjablongmessig og dokumentert verdi er, og verdsettelsen skal være lik uansett. Endringen trer i kraft fra og med inntektsåret 2021.

Det innføres også en overgangsregel for skattytere som kan få for høye beregnede boligverdier etter kommunereformen. Denne endringen vil få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv.

Ved skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv., skal inntektene oppjusteres med samme faktor som utbytte (1,44).

Reindriftsfradrag

Reindriftsfradraget økes fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 pst. Dette er en oppfølgning av reindriftsavtalen for 2020/2021.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire promille.

Det innføres obligatorisk fritak for eiendomsskatt på faste anlegg i reindriftsnæringen.

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet økes slik at den skattefrie underkursen kan utgjøre inntil 25 pst. av markedsverdien av aksjen. Maksimal, samlet skattefri fordel av slik underkurs er 7 500 kroner i 2021. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2021.

Tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt

Det er vedtatt å innføre et tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt. Unntaket skal gjelde for utenlandske foretak som får begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-pandemien. Unntaket reguleres i en midlertidig lovbestemmelse, gjeldende for inntektsåret 2020, med forskriftshjemmel som gir mulighet til å forlenge unntaket til inntektsåret 2021.

Kildeskatt på renter og royalty mv.

Det er vedtatt å innføre 15 pst. kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Reglene er gitt virkning fra 1. juli 2021 for renter og royalty, og fra 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Naturalytelser

Beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet økes fra 2 000 kroner til 5 000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Det innføres videre skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Personer som eier bolig, får ikke fradrag i skatt for midler som settes inn på BSU-konto i 2021 eller senere.  Det maksimale årlige sparebeløpet økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner i 2021.

Minstefradrag

Satsen i minstefradraget økes fra 45 pst. av samlet lønn og trygd, til 46 pst. Satsen i minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 31 pst. til 32 pst.

Reisefradragets bunnbeløp

Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra 23 100 kroner til 23 900 kroner.

Vannkraft – grunnrenteskatt

Det er vedtatt at kraftforetak kan utgiftsføre nye investeringskostnader i grunnrenteskatten i samme år som investeringen gjøres.

Avgift

Avgiftssatser 2021

Grunnavgift på mineralolje – fritak for fartøy i næring

Det er vedtatt å utvide fritaket for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart til å omfatte alle fartøy i næring i innenriks sjøfart.

Alternativ behandling – merverdiavgift

Det er vedtatt å avvikle unntaket i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling. Dette innebærer avgiftsplikt på omsetning og formidling av alternativ behandling fra 1. januar 2021. Endringen får imidlertid ikke virkning for omsetning og formidling av osteopati og naprapati før 1. juli 2021, og for akupunktur fra 1. oktober 2021.

Avgift på alkohol

Det er vedtatt å redusere avgiften på alkohol med 10 pst. reelt for øl og vin fra 1. januar 2021.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det er vedtatt å redusere avgiften på alkoholfrie drikkevarer med 50 pst. reelt fra 1. januar 2021.

Arveavgift

Det er vedtatt å oppheve arveavgiften på arv etter dødsfall før 2014. Endringen gis virkning for arveavgift som ikke har forfalt til betaling innen 1. januar 2021.

Trygdeavgift

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes fra 54 650 kroner til 59 650 kroner. Det vil øke frikortgrensen fra 55 000 kroner i 2020 til 60 000 kroner i 2021.

Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2021.

Avgift på forbrenning av avfall

Det er vedtatt å innføre avgift på forbrenning av avfall med kr 149 per tonn CO2.  Avgiften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. Departementet vil fatte vedtak om ikrafttredelse så snart avgiften er avklart med EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Avgift på produksjon av fisk

Det er vedtatt å innføre produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret med 0,40 kr per kilo. Avgiften iverksettes fra 1. januar 2021.

Avgift på tobakksvarer mv.

Det er vedtatt å redusere avgiften på snus med 25 pst. reelt fra 1. januar 2021.

Avvikling av avgiften på sjokolade- og sukkervarer

Det er vedtatt å avvikle avgiften på sjokolade- og sukkervarer fra 1. januar 2021.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – merverdiavgiftsplikt

Det er vedtatt å innføre merverdiavgift på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk begrunnet fra 1. januar 2021.

Avvikling av flypassasjeravgiften

Det er vedtatt midlertidig å avvikle flypassasjeravgiften for 2021.

Videreføring av lav merverdiavgiftssats

Det er vedtatt å videreføre lav merverdiavgiftssats på 6 pst. til og med 30. juni 2021. Fra 1. juli 2021 er satsen 12 pst.

Innføring av trafikkforsikringsavgift på elbiler

Det er vedtatt å innføre trafikkforsikringsavgift på elbiler med samme sats som for motorsykler. Se Prop. 1 LS (2020-2021) punkt 10.4.3 og og Innst. 3 S (2020-2021) punkt 10.4.3.

Endrede regler for fastsettelse av CO2 komponenten i engangsavgiften for varebiler, campingbiler

Det er vedtatt å legge om engangsavgiften på varebiler ved at testsyklusen WLTP erstatter NEDC som grunnlag for beregning av CO2-komponenten. For campingbiler erstattes CO2-utslipp med slagvolum som avgiftskomponent.

Endre rutiner for midlertidig innførsel og bruk av Svalbardregistrerte kjøretøy på fastlandet

Gjeldende søknadsbaserte system for bruk av Svalbardregistrerte kjøretøy på fastlandet, erstattes med en meldeordning. Forslaget medfører ingen materielle endringer, men vil innebære en forenkling for forvaltning og brukere.

Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri

Det er vedtatt å åpne for at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført. Det vil gi en tilsvarende utsettelse av tidfestingen av merverdiavgift, og vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

Skatteforvaltning

Forskuddsskatt for personlige skattytere

Det er vedtatt å endre forfall for forskuddsskatt for personlige skattytere slik at andre og fjerde termin forfaller til betaling en måned senere enn i dag. Endringen gis virkning for forskuddsskatt som skrives ut fra og med inntektsåret 2021.

Obligatorisk tjenestepensjon

Det er vedtatt et unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven slik at Skatteetaten kan dele inntektsopplysninger med pensjonsleverandører i arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon. I lov om obligatorisk tjenestepensjon er det vedtatt at foretak må rapportere i a-meldingen hvilken pensjonsleverandør de har inngått avtale med. Endringene trer i kraft 1. januar 2021.

Plikt til å rapportere tildeling av opsjoner etter reglene for opsjoner til ansatte i små oppstartselskap

Det er vedtatt en opplysningsplikt til Skatteetaten om tildelte opsjoner i den gunstige opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Endringen trer i kraft 1. januar 2021 og har virkning for rapportering fra og med januar 2021. Det nærmere innholdet i opplysningsplikten vil bli fastsatt av Skattedirektoratet i forskrift.

Utleggstrekk i a-meldingen

Det er vedtatt at utleggstrekk etter skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd skal rapporteres etter reglene i a-opplysningsloven. Endringen trer i kraft 1. januar 2021.

Annet

Ny utlånsforskrift

Utlånsforskriften trer i kraft 1. januar 2021. Den viderefører gjeldende krav til bankenes utlånspraksis i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Forskriften skal gjelde frem til 31. desember 2024, men skal evalueres i 2022.

Endringer i styreordningen for Folketrygdfondet

Med virkning fra 1. januar 2021 endres lov om Folketrygdfondet. Ordningen med to faste varamedlemmer til styret oppheves og en går fra en ordning med ett medlem og én observatør, valgt av og blant de ansatte, til to medlemmer valgt av og blant de ansatte. Se Prop. 37 LS (2019–2020) og Innst. 34 L (2020–2021). Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Endringer i bankenes kapitalkrav

Med virkning fra 31. desember 2020 endres CRR/CRD IV-forskriften. Endringen innebærer at satsen for systemrisikobufferen økes fra 3 til 4,5 prosent. Den skal gjelde for bankenes utlån i Norge, i motsetning til dagens buffer som gjelder alle utlån. For banker som bruker standardmetoden eller grunnleggende IRB-metode for kredittrisiko, gjelder dagens buffer til utgangen av 2022. Det innføres også midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting i IRB-bankenes beregning av kapitalkrav.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. Videre har Finansdepartementet fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 420 kroner. Forskrift om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. januar 2021.

Ny revisorlov

1. januar 2021 trer ny revisorlov i kraft. Loven gjennomfører endringene i revisjonsdirektivet (direktiv 2014/56/EU) og revisjonsforordningen (forordning (EU) nr. 537/2014) i norsk rett. Dette innebærer blant annet fullharmoniserte europeiske regler for revisjon av foretak av allmenn interesse, som finansinstitusjoner og foretak med børsnoterte omsettelige verdipapirer. Loven innebærer at det fra årsskiftet kun blir én kategori av godkjente revisorer – statsautorisert revisor. Departementet vil også fastsette nye forskrifter til loven som også trer i kraft 1. januar 2021.

Egen pensjonskonto

Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft fra 1. januar 2021. Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver. Lovreglene om egen pensjonskonto ble vedtatt av Stortinget våren 2019, se Prop. 40 L (2018-2019) og Innst. 224 L (2018-2019). Departementet har fastsatt utfyllende forskrifter til loven.

Kilde: Finansdepartementet