Skatteoppkreveroppgavene skal etter planen bli lagt til 56 steder i hele landet.

– Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed gi bedre vilkår for de som driver seriøst, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi er en tungtveiende grunn til overføringen, men langt fra den eneste. Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten styrker vi rettsikkerheten for den enkelte skattebetaler og sikrer lik behandling av like saker.

– Det skal ikke kunne være slik at den enkelte skattyter risikerer forskjellig behandling avhengig av hvilken kommune vedkommende bor i, sier Jensen.

Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer. Slik skaper vi sterke fagmiljøer med statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de store byene. Oslo-området vil få en relativt sett mindre andel av arbeidsplassene, og på sikt vil det kunne ligge til rette for en ytterligere dreining av ressursbruken ut i landet.

– Skatteoppkreverne gjør en god jobb i dag, men dagens organisering er ikke god nok for å bekjempe arbeidslivskriminalitet effektivt. Vi vil være avhengige av kompetansen som sitter i kommunene i dag og vil legge opp til en god personalprosess, sier Jensen.