Statsbudsjettet: De viktigste endringene

Stig Flesland

Foto: Stortinget

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i dag. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Kringkastingsavgiften avvikles, NRK skattefinansieres

Når kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, skal NRK finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen. Skatteøkningen er mindre enn bortfallet av NRK-avgiften.

Samtidig foreslår regjeringen å øke skattefradraget for pensjonister slik at minstepensjonister heller ikke neste år vil betale skatt. For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen at det beregnes merverdiavgift på overføringen til NRK.

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

Skattefunn — forbedringer i ordningen

Regjeringen vil øke støtten til FoU-investeringer i bedriftene ved å endre Skattefunn-ordningen. Blant annet øker timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700
kroner. Samtidig foreslår regjeringen flere tiltak for å bedre kontrollen med ordningen.

Fjerne tilpasningsmuligheter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. Det skal ikke lenger være mulig ved enkle tilpasninger i
selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

Fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel

Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport. Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

Andre forslag

 • Personfradraget lønnsjusteres.
 • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
 • Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den
  skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
 • Formuesskatten endres slik at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.
 • Bestemmelsene for den skattemessige behandlingen ved overgang til IFRS9 utvides til å omfatte også unoterte banker og finansforetak.
 • Avskrivningssatsene for frukt- og bærfelt økes.
 • Jordbruksfradraget økes.
 • Satsene for forenklet fortolling økes i lys av alminnelig prisstigning.
 • Reduserte satser i elavgiften, grunnavgiften på mineralolje og CO2-avgift på naturgass oppjusteres på grunn av lav kronekurs.
 • Totalisatoravgiften reduseres.
 • Tilsynsavgiften for Finanstilsynet økes.
 • Sektoravgiften for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet økes.
 • Gebyrer som finansierer NVEs virksomhet innenfor beredskapstilsyn og damsikkerhet omgjøres til en sektoravgift. Den nye avgiften økes.