Utvalg: Vil ha en felles momssats

Stig Flesland

Foto: Tor Audun Gram

 

Et ekspertutvalg som har vurdert dagens momsordning la onsdag 15. mai frem sin rapport.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Utvalget foreslår i rapporten at dagens reduserte satser og fritak avvikles, og at det innføres én felles merverdiavgiftssats.

Les rapporten: NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats

Gradvis omlegging

I rapporten skrives det at dette vil medføre en «betydelig omstilling», og derfor foreslås det at omleggingen bør skje gradvis, og i to skritt.

Det første skrittet, før man får en felles sats, er å avvikle den reduserte satsen for matvarer og å innføre merverdiavgift med lav sats (12 pst.) for fritatte varer og tjenester.

De fritatte varene og tjenestene, og tjenestene som i dag er omfattet av den lave merverdiavgiftssatsen avgiftslegges dermed med 12 pst., mens øvrige varer og tjenester avgiftlegges med alminnelig merverdiavgiftssats.

Deretter skal altså satsene samordnes. Utvalget foreslår at denne omleggingen bør gjøres i løpet av maks tre år.

Utvalget anbefaler også å sette til side 5 mrd. kroner for kompensasjon og mer målrettede støtteordninger ved full innfasing av énsatssystemet.

Uenige internt i utvalget

Imidlertid har utvalget delt seg og er uenige i hvilket nivå man skal legge den felles momssatsen på.

Flertallet i utvalget foreslår en provenynøytral omlegging.

De foreslår at første skritt gjennomføres ved å innføre merverdiavgift med 12 pst. for fritatte varer og tjenester, og slå sammen den alminnelige satsen og den reduserte satsen for næringsmidler til en felles sats på vel 23 pst.

Siste skritt innebærer at også den lave satsen på 12 pst. avvikles og at det innføres én felles sats på 23 pst. Husholdningene kompenseres da for store deler av merutgiftene som følger av avviklingen av reduserte satser og nullsatser.

Utvalgets mindretall foreslår at merinntektene heller brukes til å redusere andre skatter og avgifter som er mer vridende enn merverdiavgiften.