Dette er nytt i skattemeldingen

Stig Flesland

Skattemeldingen for 2018 blir tilgjengelig 4. april. Alle elektroniske brukere mottar varsel når skattemeldingen er klar.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Her er nyhetene du bør få med deg.

Nyheter

Nytt i år er blant annet nye regler for korttidsutleie, nye regler for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet og nytt skjema for gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter.

I tillegg er det fortsatt aktuelt å minne om at skattemeldingens post 5.0 er fjernet. Det skjedde fra og med inntektsåret 2017, og innebærer at i den grad skattyter er usikker på beløpsstørrelser eller hvorvidt noe er skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget kostnad, må skattyter selv legge ved et vedlegg til skattemeldingen for å forklare hvordan vedkommende har kommet frem til opplysningene inntatt i skattemeldingen.

I motsatt fall risikerer skattyter tilleggsskatt dersom de manglende opplysninger klassifiseres som opplysningssvikt som kunne ha ført til skattemessige fordeler.

Korttidsutleie 

Fra og med inntektsåret 2018 er det vedtatt egne skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig. Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Sjablongmetoden innebærer at utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Har du leid ut egen bolig i flere omganger og alle leieforholdene er av kortere varighet enn 30 dager vil inntekt på totalt kr 100 000 beskattes slik:

Leieinntekt kr 100 000

Minus sjablonfradrag kr 10 000

Sum Leieinntekt kr 90000 x 85% = kr 76 500

Sum skatt 76 500 x 23% (skattesatsen for 2018) = kr 17 595

Av en leieinntekt på 100 000 kroner må du altså betale 17 595 kroner i dette tilfellet.

Det er en ny post i skattemeldingen for rapportering av dette, post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved korttidsutleie av egen bolig

Pendlerfradrag

Det vil fra og med inntektsåret 2018, ikke lenger være fradragsrett for utgifter til kost, og det kan da heller ikke mottas tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver, om det i pendlerboligen som skattyter disponerer kan oppbevares og tilberedes mat.

For 2017 fikk en pendler som hadde kokemuligheter i boligen 205 kroner i kostfradrag per dag. Dette utgjorde et fradrag på omtrent 50.000 kroner, og er altså fjernet for 2018. I forhold til inntektsåret 2017 vil skattytere som er i denne posisjonen måtte betale mer enn kr 10 000 mer i skatt.

Det vil fortsatt gis fradrag for ekstrakostnader til losji (pendlerbolig). Dette fradraget fjernes imidlertid fra 2020 når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

Nytt skjema for gevinst, tap utbytte m. m.

Det nye RF-skjemaet RF-1159, erstatter det gamle RF-1059. Skjemaet skal fylles ut av personlige skattytere som eier eller har eid finansielle produkter i inntektsåret 2018.

Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater m. m. I den grad de finansielle produktene er medtatt i den forhåndsutfylt skattemeldingen, er RF-1159 ikke nødvendig.

Det som er forhåndsutfylt er blant annet aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088, og aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto. I det nevnte skjemaet må skattyter gi opplysninger om blant annet skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue. Til RF-1159 hører også en veiledning, RF-1072.

Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet – nye felt

Nye felt i post 3.2.7. Det er laget et nytt felt “Kostnader dekket av arbeidsgiver” for redusering av fradragsbeløpet etter sats når arbeidsgiveren har dekket deler av kostnadene.

Feltet for sats har fått nye valg for privat overnatting (kun tjenestereise), bolig med kokemuligheter (kun tjenestereise) og langtransportsjåfør.

Posten har fått nytt spørsmål om starttidspunkt for pendlerfradrag.

Kontaktperson

Ny post: 1.5.13 Navn og e-postadresse til kontaktperson. Her kan du oppgi navn på din fullmektig/kontaktperson som du ønsker at vi tar kontakt med om dine skatteforhold.