Har du gjeld på utleieboligen? Da kan formuesskatten bli høyere!

Sigbjørn Sørensen

Foto: Colourbox

Fra og med i år er det nye regler for hvordan gjelden håndteres dersom du eier sekundærboliger. Pass på at skattemyndighetene har beregnet dette korrekt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Sekundærboliger, som for eksempel utleieboliger, pendlerboliger og andre boliger du eier, men ikke bor i, skal behandles strengere i skattemeldingen i år. Verdsettelsen øker fra 80 til 90 prosent av en antatt markedsverdi.

I tillegg er det innført en reduksjon av gjeld tilordnet sekundærbolig med 10 prosent. Konsekvensen av dette er at du får en høyere formue og dermed risikerer du å måtte betale mer i formuesskatt.

Reduksjonen av gjelden beregnes forholdsmessig basert på formuesverdien av sekundærboligen og verdien av samlet skattepliktig formue. Er du gift, vil gjeldsreduksjonen beregnes på grunnlag av din og din ektefelles samlede eiendeler og gjeld.

Eksempel:

Finn har en samlet brutto skattepliktig formue på 7 millioner kroner. Formuen består av en primærbolig med formuesverdi på 1,5 millioner kroner, en sekundærbolig med formuesverdi på 4,5 millioner kroner og et bankinnskudd på 1 million kroner. I tillegg har han en gjeld på 4 millioner kroner. Gjeldsreduksjonen blir som følger:

Gjeld tilordnet sekundærboligen blir:
(4 mill. ¹ x 5 mill. ² / 12 mill. ³ =                                                                           1 666 667 kroner

Fradragsberettiget gjeld tilordnet sekundærboligen blir:
1 666 667 x 0,9 =                                                                                                       1 500 000 kroner
Gjeldsreduksjon                                                                                                         166 667 kroner

Fradragsberettiget gjeld blir altså redusert med 166 667 kroner, hvilket medfører at formuesskatten økes med 1 417 kroner.

Husk: 

Fritidseiendommer og tomter er ikke omfattet av eiendelene som gir gjeldsreduksjon. Ved beregningen av gjeldsreduksjon på andre eiendeler som er omfattet, medregnes fritidseiendommer og tomter til ligningsverdi.

Gjeldsreduksjonen er sannsynligvis forhåndsutfylt i din skattemelding du mottar over påske, men det er likevel viktig å se over at tallene er korrekte.

SBF Skatteadvokater er der for deg om du trenger bistand. Ta kontakt i god tid dersom du ser at du vil trenge hjelp – du kan også søke om utsettelse dersom du ser at du behøver mer tid.

¹ Gjeld
² Formue sekundærbolig uten rabatt
³ Samlet bruttoformue uten rabatt (sekundærbolig: 5 mill., primærbolig: 6 mill., bank: 1  mill.)