Regelendringer fra 1. januar

Stig Flesland

Nye skattesatser, nye skatteregler og andre viktige endringer. Se oversikten her!

Skatter

Skattesatser 2018

Arbeidsgiveravgift – differensierte satser gjeninnføres for transportsektoren og energisektoren
Fra 1. januar 2018 vil de transport- og energiforetakene som i 2014 måtte tas ut av ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift, igjen kunne beregne avgift med reduserte satser.

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 600.000 kroner i 2017 til 700.000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 60.000 kroner i 2017 til 70.000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt.

Avvikling av skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig
Med virkning fra og med inntektsåret 2018 avvikles skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Endringen innebærer at leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt.

Firmabil – rabatt for elbiler
Rabatten ved beregningen av den skattepliktige fordelen av elbil som firmabil reduseres til 40 prosent.

Formueskatt
Det er vedtatt å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler til 20 prosent i 2018. Bunnfradraget på 1,48 millioner videreføres nominelt. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017 og 2018.

Fradrag for tap – begrense tapsfradrag  når utbytte er skattefritt etter skatteavtale
Med virkning fra 12. oktober 2017 begrenses muligheten til å få tapsfradrag når utbytteutdelinger er skattefrie etter skatteavtale. Endringen medfører at et beregnet tapsfradrag skal reduseres med skattefrie utdelinger de siste ti år.

Gaver til frivillige organisasjoner
Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 30.000 kroner til 40.000 kroner. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Hyretillegg
Skattefritaket for hyretillegg for kost oppheves fra og med inntektsåret 2018.

Konsernbidrag – utenlandsk selskap med underskudd fra Norge
Fra og med inntektsåret 2018 vil det kunne avgis konsernbidrag til et selskap hjemmehørende innenfor EØS som har underskudd fra tidligere virksomhet i Norge. Fradrag for konsernbidrag vil i slike tilfeller være begrenset til mottakers fremførbare underskudd.

Opsjoner i små oppstartselskaper
Det er vedtatt en ny ordning for skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på 500.000 kroner, som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen vil tre i kraft så snart den er godkjent av ESA.

Petroleumsskatt
Satsen for friinntekt i særskatten for petroleumsvirksomheten reduseres fra 5,4 pst. til 5,3 pst. Endringen trer i kraft med virkning for kostnader pådratt fra og med 1. januar 2018.

Skatteklasse 2
Det er vedtatt å fjerne skatteklasse 2 med virkning fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett, bortfaller.

Skogbruk – gevinst ved vern etter markaloven
Det er vedtatt at fritaket for gevinstbeskatning ved vern etter naturmangfoldloven skal få tilsvarende anvendelse ved vern etter markaloven. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Skogbruk – nye kriterier for å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Fra 2018 gjennomføres en omlegging av forvaltningspraksis for virksomhetsvurdering av skog etter merverdiavgiftsloven. Det er i denne sammenheng vedtatt en lov for å frita skogbrukere som blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret fra justeringsplikt for tidligere fradragsført inngående merverdiavgift.

Avgifter

Avgiftssatser 2018

CO2-avgift – opphevelse av avgiftsreduksjoner og fritak
Det er vedtatt å oppheve den reduserte CO2-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelsindustrien. Det er videre vedtatt å oppheve redusert avgift og avgiftsfritak for CO2-avgift på henholdsvis naturgass og LPG som leveres til industri og bergverk for bruk i forbindelse med en produksjonsprosess.

El-avgift – kodifisering av avgiftsfritak for kraft produsert ved solceller til eget bruk
Det er vedtatt å kodifisere forvaltningspraksis om avgiftsfritak for kraft produsert ved solceller til eget bruk i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft. Kraften må brukes direkte av produsenten selv.

Engangsavgift – innføring av ny metode for måling av avgasser
Det er vedtatt å innføre regler som sikrer avgiftsmessig likebehandling av motorvogner som er målt etter henholdsvis ny, og utgående metode for måling av avgasser fra motorvogner.

Engangsavgift – beregning av avgift for kjøretøy uten godkjente utslippsdata
Det er vedtatt å åpne for bruk av utslippsverdier målt etter amerikansk standard ved beregningen av engangsavgiften for motorvogner som mangler utslippsverdier målt etter europeisk standard.

Merverdiavgift – videreføring av avgiftsfritak for el-biler
Avgiftsfritaket for el-biler er vedtatt videreført for 2018, under forutsetning av at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) på nytt godkjenner ordningen.

Omregistreringsavgift – nytt avgiftsfritak for el-biler
Det er vedtatt et nytt fritak fra omregistreringsavgift for el-biler. Fritaket trer i kraft fra årsskiftet, under forutsetning av at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjenner ordningen.

Innføring av avgift på trafikkforsikringer
Det er vedtatt å erstatte årsavgiften med en avgift på trafikkforsikringer med virking fra 1. januar 2018.

Trafikkforsikringsavgift – avgiftsfritak for el-biler
Det er vedtatt et fritak fra trafikkforsikringsavgiften for el-biler. Fritaket trer i kraft fra årsskiftet, under forutsetning av at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjenner ordningen.

Andre relevante endringer

A-melding
For enkelte private arbeidsgivere er det gjort unntak fra hovedregelen om elektronisk innlevering av a-meldingen. Det er vedtatt å oppheve unntaket og dermed adgangen til å levere a-melding på papir.

Det er også vedtatt å begrense a-ordningens virkeområde for enkelte næringsinntekter og kapitalinntekter. Dette gjelder opplysningsplikt for utbetaling av honorar og godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk og provisjoner til agent eller annen mellommann samt vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid.

Opplysningsplikt om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere
Det er vedtatt endringer i opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Skatteetaten. Gjeldende unntak fra opplysningsplikten for oppdrag som utføres på et sted utenfor oppdragsgivers kontroll, erstattes med en generell begrensning av hvor mange ledd i kontraktkjeden en oppdragsgiver/oppdragstaker plikter å gi opplysninger om.

Opplysningsplikt om arbeidstakere begrenses til bare å gjelde egne arbeidstakere, og grensen for unntak fra opplysningsplikten for små oppdrag økes fra 10.000 kroner til 20.000 kroner.

Regelen om at oppdragsgivere ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten, kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk, oppheves.

Forenklinger i regnskapsloven mv.
Ved Stortingets lovvedtak 15. desember 2017 om endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) ble det gjort enkelte endringer i regnskapsloven mv. som innebærer forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige.

Lovendringene innebærer at små foretak (inkludert aksjeselskap) ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Usikkerhet om forutsetningen om drift må opplyses i note. I tillegg er krav om åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon og omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ikke videreført i selskapslovgivningen.

Endringene åpner videre for at enkelte små foretak kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

Kilde: Finansdepartementet