Du risikerer skatt på julebordet

Stig Flesland

Julebordsesongen står foran døren. Og her er det ikke bare de ansatte som må passe litt på hva de gjør. Også arbeidsgivere må trå varsomt – om enn på en noe annen måte.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Norske skatteregler bygger på at norske bedrifter kan gjøre stas på de ansatte. Tradisjonelle julebord med jobben er skattefrie, også med partner. Og det er – vel og merke skattemessig(!) – ingen begrensning når det gjelder alkohol.

Noen huskeregler er det likevel greit å ta med på veien. Det finnes andre begrensninger – og de som finnes er knyttet til begrepet «rimelige velferdstiltak» (se egen faktaramme).

For alle

Begrunnelsen for skattefritaket er at slike arrangementer kan skape bedre miljø, samhold og arbeidsglede. Derfor er det viktig at alle inviteres. Julebordet kan for eksempel ikke bare være for daglig leder og resten av ledergruppen.

Det er helt greit å reise bort, både i Norge og i utlandet, med eller uten partner.

Men husk at det må dreie seg om maksimalt to overnattinger, for eksempel fra torsdag til lørdag, og vanligvis maksimalt to overnattingsturer per. år. Ved opphold i utlandet bør man sjekke at prisen ikke overstiger kostnaden på et tilsvarende opphold i Norge.

Det har ingen betydning om turene er lagt til helg eller hverdag. Forutsetningen for skattefriheten er at alle, eller en betydelig gruppe, er invitert med. Bedriften kan gjerne legge opp til lengre opphold enn to overnattinger, men da må resten av oppholdet ha et faglig opplegg. Det faglige opplegget må dokumenteres.

Bedriften bør også ta en vurdering av de samlede kostnadene de har til sosiale formål Det er nemlig en ytre ramme: Summen av alle de sosiale tiltak må være «rimelig». Det er ikke gitt noen klare økonomiske rammer her – hva som er rimelig har sammenheng med hva som til enhver tid er vanlig i arbeidslivet. I Norge er det imidlertid tradisjon for å bruke forholdsvis mye på trivselstiltak for de ansatte.

Småbedriftene

Hvis bedriften ikke har ansatte gir det heller ingen mening å ha julebord for å skape samhørighet.

I bedrifter som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, kreves det at bedriften i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør en hel stilling. Med nær tilknytning menes her ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje, dvs. typisk foreldre eller barn.

Vil du vite/lære mer om dette? Få med deg vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs 2017»

Skattemyndighetene har i sine retningslinjer lagt til grunn at når kun en eller flere ansatte til sammen har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling, vil bedriften ikke omfattes av de gunstige reglene.

Skattefritt: Betty driver et kunstgalleri, hvor hennes samboer jobber i en deltidsstilling som altmuligmann. Galleriet går godt, og i 2017 ansetter hun to personer til å avløse på telefon og ved visninger, hver med en stillingsprosent på 60. I år kan bedriften defor arrangere et vanlig, skattefritt julebord.

Ikke skattefritt: Et lite gårdsutsalg med to deltidsansatte, der begge har en stillingsprosent på 40, har ikke anledning til å ha skattefritt julebord.

Invitere andre enn de ansatte

Alle som hører til bedriften, for eksempel eiere og styremedlemmer, kan inviteres på julebord. Også ledsagere anses knyttet til bedriften og kan inviteres. Det samme gjelder valgt revisor.

Men her går det en grense som ikke nødvendigvis er helt enkel å praktisere. Eksterne personer som er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i bedriften, som for eksempel regnskapsfører, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere, anses vanligvis ikke som knyttet til bedriften.

Har du som bedriftseier i en liten bedrift satt bort regnskapsføringen vil altså den som fører regnskapet ditt, i utgangspunktet, ikke være blant dem som kan inviteres skattefritt.

Kostnadene for disse vil bli betraktet som representasjon, som ikke er fradragsberettiget for bedriften.

Det er dog et lite unntak: I noen tilfeller følger det av en oppdragsavtale eller lignende at personer ansatt hos en oppdragstaker kan delta på tiltak som arrangeres for bedriftens egne ansatte. Dette gjelder for eksempel ved langvarige oppdrag, hvor det avtales at oppdragstakers ansatte skal kunne benytte seg av velferdsordninger på linje med egne ansatte.

 

FAKTA

Vilkår for at velferdstiltak i arbeidslivet er skattefrie:

  • Tiltaket kan karakteriseres som et velferdstiltak i bestemmelsens forstand
  • Tiltaket består av en naturalytelse
  • Tiltaket er rimelig og
  • Tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften