Strammer inn for pendlere

Stig Flesland

Regjeringen vil stramme kraftig inn på muligheten til å få fradrag for merkostnader til kost og losji. Det vil ramme pendlere.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å begrense fradragsmulighetene på en slik måte at fradragsretten i større grad forbeholdes skattytere med opphold utenfor hjemmet av mer midlertidig art i pendlerboliger der det ikke er lagt til rette for å kunne lage mat.

«Fradraget for merkostnader til kost og losji fører til mye byråkrati. Det er ingen uavhengig tredjepart som  rapporterer fradraget til skattemyndighetene. Skattyter fører selv opp fradraget. Det er særlig arbeidskrevende for skattemyndighetene å innhente dokumentasjon av bo- og familieforhold, særlig fra andre land.

Det anslås at skatteutgiftene av de samlede fradragene for merkostnader til kost og losji utgjør om lag 1,25 mrd. kroner i 2017. Regjeringens forslag vil gjøre kontrolloppgavene mindre byråkratiske og bidra til å finansiere vekstfremmende lettelser i fullføring av skattereformen.»

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Opphever fradragsrett

I dag gis fradraget til skattytere som har merutgifter ved kost og losji på grunn av sitt arbeid. Det gis ulike beløp i fradrag avhengig av hvilke fasiliteter det er i pendlerboligen. Og det er alle som har mulighet til å lage mat som nå særlig mister fradrag.

«Med kokemuligheter i pendlerboligen vil merutgiftene til kost være begrenset. Regjeringen foreslår derfor at fradragsretten oppheves for skattytere som har mulighet til å kunne oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner.»

Tidsbegrensning

I tillegg mener regjeringen at pendlere bare bør få dette fradraget i to år.

«Regjeringen mener at to år sammenhengende arbeidsforhold bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg den nye situasjonen. Skattytere som på grunn av arbeidet må bytte pendlerbolig, vil kunne starte på en ny 24-månedersperiode.»

Dette vil i særdeleshet ramme pendlere i pendlerboliger med kokemuligheter. I 2015 fikk om lag 115 000 skattytere fradraget, som i gjennomsnitt var vel 44 000 kroner.

Forslagene om å endre kostsatsene vil øke skatten for de som berøres med i gjennomsnitt om lag 6 500 kroner fra 2018.

Forslaget om å tidsbegrense fradraget for merutgifter til kost og losji regnes fra 1. januar 2018 for eksisterende pendlere. Dermed vil ingen miste fradraget før i 2020.