Fjerner firmabil-fordel

Stig Flesland

Det blir dyrere å bruke elbiler som firmabil. Det fremkommer av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ettersom elbiler nå er nærmest likestilt med bensin- og dieselbiler, og stadig flere modeller kommer til, mener regjeringen det er på tide at fordelen av en firmaelbil verdsettes på samme måte som andre biler.

«Den særlig gunstige firmabilbeskatningen av elbiler kommer i tillegg til en rekke andre fordeler, herunder belastes ikke elbiler med blant annet merverdiavgift. Elbiler favoriseres videre ved betaling for parkering, bomveier, ferger mv. og kan benytte kollektivfeltet på de fleste strekninger.

I den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene i Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det varslet at den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen kan utgå fra 2018.

På denne bakgrunn mener regjeringen at den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen bør oppheves fra 2018.»

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Skattesmell for Tesla-eiere

Videre skrives det at det fortsatt vil være gunstig med elbil, noe som skyldes at elbilens listepris etter gjeldende regler reduseres som følge av fritaket for engangsavgift og merverdiavgift.

Kombinasjonen av å endre engangsavgiften og fjerne rabatten for elbiler vil imidlertid gjøre at noen får en skattesmell i 2018.

«Fordelsskatten på en gjennomsnittlig elfirmabil (for eksempel e-Golf) vil øke med om lag 20 000 kroner. Brukeren av en kostbar firmaelbil (eksempelvis Tesla S) får økt skatten med om lag 40 000 kroner, avhengig av modell. I 2016 hadde skattytere med elfirmabil en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 950 000 kroner.»

Regelverket

Fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil til private formål er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Ansatte som disponerer arbeidsgivers bil privat mer enn sporadisk, skal fordelsbeskattes for dette.

Fordelen tilsvarer kostnadene for arbeidstakeren om han selv måtte holde en tilsvarende bil privat. Den skattepliktige fordelen ved privat bruk av firmabil settes i 2017 sjablongmessig til 30 pst. av bilens listepris som ny inntil 299 100 kroner og 20 pst. av det overskytende. For biler som er eldre enn tre år, reduseres listeprisen med 25 pst. ved fordelsberegningen. Elbiler har en særskilt verdsettelsesrabatt i firmabilbeskatningen ved at listeprisen halveres.

De særskilte reglene om beregning av fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen ble innført i 2000. Elbilene var da mindreverdige sammenlignet med ordinære biler og med dagens elbiler, både når det gjelder rekkevidde og komfort. Fordelen ved å disponere en elbil på den tiden var derfor mye mindre enn i dag. Særreglene innebar
følgelig at den beregnede, skattepliktige fordelen den gang samsvarte bedre med den faktiske oppnådde fordelen enn den gjør i dag. Særreglene for elbiler ble sist endret i 2009, da rabatten ble økt fra 25 til 50 pst. Heller ikke i 2009 fantes det elbiler som fremsto som reelle, likeverdige alternativ til ordinære biler.