Innfører «Airbnb-skatt»

Stig Flesland

Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Etter dagens regler er utleieinntekt fra egen bolig skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen  selv (regnet etter utleieverdien). Ved utleie av mer enn halvparten av boligen, er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Rammer øvrig utleie

Med delingsøkonomien har det dermed vært mulig å leie ut deler av boligen relativt hyppig – uten å måtte betale skatt. Det vil regjeringen stramme inn på i forslaget til statsbudsjett.

«Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet. Selv om korttidsutleie foreløpig foregår i et relativt begrenset omfang, vil omfanget trolig øke over tid. Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Departementet vil videre peke på at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk.»

Avvikler skattefritak

Finansdepartementet foreslår derfor å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Det innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt.

For å gjøre dette enkelt å praktisere, foreslår regjeringen at det innføres et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag.