Næringsdrivende: De viktigste postene du må sjekke

Stig Flesland

For å hjelpe deg litt på vei har vi sett på noen av de mest aktuelle fradragene – hvordan de beregnes og hvor i næringsoppgaven de skal føres.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Som utgangspunkt må kostnaden være pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt for å være fradragsberettiget.

Du vil således kun få fradrag for kostnader som er pådratt i forbindelse med virksomhetsutøvelsen. Betaler du medlemsavgift på treningssenteret eller har du hatt behov for behandling hos kiropraktor anses dette som privatutgifter som du ikke vil kunne føre til fradrag i næringsoppgaven.

Andre kostnader, som for eksempel næringsbil og mobiltelefon, anses å dekke både private behov og virksomhetsbehov. For denne type kostnader må du foreta en fordeling mellom bruk i virksomhet og privat bruk etter sjablonmessige regler hvis de benyttes privat.

Bil

Hvis du i løpet av året bruker din private bil i virksomheten, får du fradrag for 3,80 kroner per kilometer inntil 6.000 kilometer per bil. Maksimalt fradrag per bil blir dermed 22.800 kroner.

Du har ingen plikt til å føre kjørebok, men en korrekt utfylt kjørebok som viser hvor mye du faktisk har kjørt i næringen vil ofte ha stor bevismessig verdi overfor skattemyndighetene, og er derfor helt klart å anbefale. Krever du fradrag etter kilometersats trenger du ikke levere bilskjema (RF-1125). Fradraget skal føres i næringsoppgaven post 7080.

Hvis derimot kjøringen i næringen overstiger 6.000 kilometer per år per bil er bilen et driftsmiddel i næring. Du vil da få fradrag for alle faktiske kostnader ved bilholdet, men må «tilbakeføre» hvis du også bruker bilen privat.

Den private fordelen for bruk av næringsbil blir tillagt inntekten med det laveste av to alternativer:

Alternativ 1. Sjablong som brukes for ansatte som har fri bil, dvs 30 prosent av bilens listepris opp til 293.200 kroner og 20 prosent av det overskytende. Er bilen eldre enn tre år, blir bilens listepris redusert med 25 prosent.

Alternativ 2. Den private fordelen skal maksimalt utgjøre 75 prosent av alle driftsutgifter, inklusive verdiforringelse. Alle driftskostnader tas med, for eksempel årsavgift, forsikring, drivstoff.Er bilen leaset tas leasingleien med, eier man bilen tas det 17 prosent avskrivning av bilen.( Man får skattemessig fradrag for 20 prosent saldoavskrivning, men må tilbakeføre for privat fordel med 17 prosent saldoavskrivninger).

I praksis vil oftest alternativ 2 være det laveste.

Inntektstillegget for privat bruk vil være det som er lavest av sjablongtillegget og beregnede samlede kostnader. Beløpet som du fører i post 7099 må du også føre som privat uttak i post 2075.

Telefon og bredbånd

Har du kontor utenfor din egen bolig, vil utgifter til fasttelefon og bredbånd (elektroniske kommunikasjonstjenester) tilknyttet det eksterne kontoret kunne føres til fradrag i sin helhet. Hvis du har en telefon du både bruker på jobb og privat, noe som normalt vil si en mobiltelefon, får du bare delvis fradrag.

Fradraget for mobiltelefonbruken må reduseres med sjablonbeløpet for privat bruk, inntil 4.392 kroner. Dette gjelder uavhengig av hvor mange tjenester du disponerer.

Husk at for mye av telefonutgiftene som gir momsfradrag skal baseres på faktisk bruk i næring, helt uavhengig av den skattemessige sjablongen.

Eksempel: Det er brukt 2 elektroniske kommunikasjonsmidler i næring og privat. Total kostnad er kr 15.000 inklusive mva. Hvis man mener at sjablonen gir et riktig uttrykk for den private bruken også avgiftsmessig vil følgende gjelde: I post 6995 føres bruttobeløpet (kr 15.000) ÷ mva-delen av kr 10.608 (kr 2.122) = kr 12.878.

Kr 4.392 tilbakeføres som privat fordel i post 7098.

Eksempel: Det er brukt to elektroniske kommunikasjonsmidler (abonnementer) i næring og privat. Total kostnad er kr 15.000 inklusive mva., hvorav kr 12.000 av kostnadene er i næring. I post 6995 føres bruttobeløpet (kr 15.000) ÷ mva-delen av kr 12.000 (kr 2.400) = kr 12.600.

Kr 4.392 tilbakeføres som privat fordel i post 7098

Hjemmekontor

Næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig kan kreve fradrag for det. Dette fradraget fører du i post 7700 i næringsoppgaven. Det forutsettes at kontoret kun er til bruk i næring. Du kan velge mellom et standardbeløp på 1.700 kroner per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende).

Eksempel: Utgifter til villaforsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold (skifte takrenner etc.) og strøm er på 30.000 kroner. Eier bruker 15 % av nettoarealet til atelier. Hjemmekontorfradraget er 4.500 kroner (15 % av 30.000 kroner).

En klar ulempe ved å bruke et rom i egen bolig til hjemmekontor når du driver næringsvirksomhet, er at du ikke opparbeider botid i hjemmekontordelen. Har du hjemmekontor i en bolig som skal selges med gevinst bør du derfor vurdere å avvikle hjemmekontoret minst ett år før salget avtales, og i stedet bruke det som en del av din bolig.

Reiseutgifter

Som næringsdrivende er du underlagt bokføringsplikt, hvilket innebærer at alle kostnader må kunne dokumenteres med orginalbilag. Du kan altså ikke kreve fradrag for reise- og diettkostnader etter satser.

Dersom du for enkelte perioder mangler dokumentasjon eller har vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon, men du kan sannsynliggjøre utgiftene, kan du benytte skatteetatens satser som utgangspunkt for skjønnsmessig fradrag.

Beskriv i så fall dette i eget vedlegg til næringsoppgaven. Gir du ikke opplysninger kan du i verste fall bli ilagt tilleggsskatt på grunn av mangelfulle opplysninger.

Du kan fradragsføre alle reisekostnader som er pådratt i næringen, for eksempel reise til kunder, kurs, møter og lignende. Faktiske reise- og diettkostnader føres i næringsoppgaven post 7165.

Andre reiseutgifter, for eksempel daglig reise til kontoret (eller annet fast arbeidssted), eller reise på grunn av pendling, følger vanlige regler og føres direkte inn i selvangivelsen.

Overtidsmat

Hvis du har ekstra lange arbeidsdager (over 12 timer) kan du som selvstendig næringsdrivende fradragsføre matutgifter inntil 89 kroner. Fradraget føres i næringsoppgaven post 7165.

Pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G.

I tillegg kan du, dersom du har en slik pensjonssparing, velge å sikre deg ved uførhet. Det gis også fradrag for det du betaler for premiefritak ved uførhet. Premien skal føres til fradrag i næringsoppgaven post 5950, ikke i skattemeldingen. Dette gjør ordningen særlig gunstig siden du da kan få en skattebesparende effekt på inntil 50,1 prosent avhengig av din marginalskatt. Du kan få fradrag i næringsoppgaven for 2016 for premie som er innbetalt innen 31. mars 2017. Fra og med neste år vil antageligvis denne pensjonssparingen bli bedre (se artikkel på side 8)

Eksempel: Personinntekt næringen kr 600.000. (1 G=92.576 kroner fra 1. mai 2016). Du vil da kunne spare kr 20.297 ((600.000 – 92.576) x 4 %) til pensjon i 2016. Spart skatt kr 9.560 (20.297 x 47,1 %).

Sykdom, fødsel, ulykke

Næringsdrivende har ved sykdom krav på sykepenger først etter 16 dager, og da begrenset til 65 prosent av personinntekten – opp til 6 G (1 G= 92.576 kroner fra 1. mai 2016). Det vil si at det maksimale du kan få i sykepengegrunnlag er 555.456 kroner, 65 prosent av dette gir deg 361.046 i sykepenger hvis du er syk et helt år.

Det kan tegnes forsikring med folketrygden for å få høyere dekning av inntektstapet. Øvre grense for sykepengegrunnlaget på 6 G (grunnbeløp) gjelder selv om forsikring er tegnet. Det kan tegnes tre alternative forsikringer:

• 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

• 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag

• 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Premien fastsettes i prosent av forventet pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende. Høyeste premiegrunnlag er seks ganger grunnbeløpet. Premien skal inn i skattemeldingen post 3.2.18. Tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap er ikke fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller i skattemeldingen. Det er mulig å tegne en frivillig yrkesskadedekning hos NAV. En slik forsikring gir rett til særytelser ved yrkesskade, for eksempel menerstatning. Du får fradrag for premien (0,4 prosent) i skattemeldingen post 3.2.2.

Uføre- og ulykkesforsikring for næringsdrivende er begrenset til 700 kroner, som føres i skattemeldingen post 3.2.2.

Kontingenter

Hvis du er medlem av en yrkes- eller næringsorganisasjon kan du få fradrag for betalt kontingent. Det stilles krav til at organisasjonen er landsomfattende og har som formål å ivareta faglige og økonomiske interesser. Fradraget er begrenset til 3.850 kroner eller 2 promille av virksomhetens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. I tillegg er kontingent som du betaler til serviceorganisasjoner fradragsberettiget uten noen beløpsbegrensning.

Det er ikke fradragsrett for andre typer kontingenter.

Fradrag for kontingenter føres i næringsoppgaven post 7495.

Utdanning

Du kan kreve fradrag for kostnader til kurs som du tar for å vedlikeholde din utdannelse eller holde deg àjour med utviklingen innen ditt fagfelt. Forutsetningen er at du bruker denne utdannelsen i ditt daglige arbeid. Fradraget føres i næringsoppgaven post 7700.

Utgifter til grunnutdannelse og videreutdannelse er det ikke fradragsrett for.

Arbeidstøy

Det er bare fradrag for arbeidstøy hvis du har en type jobb hvor det kreves spesielt arbeidstøy (som vernetøy), klær som ikke kan brukes privat (som sceneklær for en musiker) eller hvor det er spesielt stor slitasje på tøyet. Fradraget føres i næringsoppgaven post 6500.

Kjøp av driftsmiddel

Hvis du for eksempel har kjøpt verktøy eller kontormøbler og verdien per enhet er under 15.000 kroner, kan du fradragsføre hele beløpet direkte. Det stilles krav til at driftsmiddelet hovedsakelig er anskaffet til bruk i næringen og verdiforringes ved slit og elde. Fradraget føres i næringsoppgaven post 6500. Dersom verdien er over 15.000 kroner må driftsmiddelet tas inn på saldo og avskrives. Årets avskrivninger føres i næringsoppgaven post 6000.