Bistand til næringsoppgaven

Stig Flesland

Her får du hjelp til de vanligste problempostene når du står foran næringsoppgaven.

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv, og satser og regler kan ha endret seg siden den først ble publisert. Hvis du trenger oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00!

Det grunnleggende rådet er at det lønner seg å begynne tidlig og ha orden i papirene. Både med tanke på selvangivelsen og med tanke på kontroller.

Trenger du vår bistand? Kontakt oss!

Regelendringer siste årene

Lønnsfradrag

Tidligere har mange fått lønnsfradrag i personinntekten. Dette fradraget er fjernet fra og med inntektsåret 2012, og det betyr en innskjerping av skatten for mange skattytere. Det innebærer at det ofte vil være lønnsomt å gå over til AS, spesielt ettersom kravene til AS er senket (30.000-grensen og fjerning av revisorplikt).

Kontanter

Du får ikke lenger skattemessig fradrag for kontantkjøp på 10.000 kroner eller mer. Gjelder også for utbetaling av lønn.

Viktig å huske på

Deretter er det enkelte ting som er direkte gunstig å huske på og andre ting som er greit å vite.

Bil

Mange bruker privat bil i næring. Inntil 6.000 kilometer (per år) dekkes dette med en sats på 3,90 per kilometer. Maksimalt fradrag per bil er 23.400. Du har ingen plikt til å føre kjørebok, men en kjørebok som er riktig utfylt (gjerne en elektronisk) vil gi deg veldig gode kort på hånden dersom skattemyndighetene stiller spørsmål. Det er derfor helt klart å anbefale!

Hvis kjøringen i næring overstiger 6.000 km per bil er bilen et driftsmiddel i næring. Da får du fradrag for alle kostnader, men du må tilbakeføre (inntektsføre på deg selv) et beløp hvis du også bruker bilen privat. Denne private fordelen kan regnes ut på to måter (det laveste alternativet skal velges):

  • Sjablong som brukes for ansatte med fri bil, 30 prosent av listepris (maks 270.600 kroner) og 20 prosent av det overskytende. Er bilen eldre enn tre år reduseres listeprisen med 25 prosent.
  • Fordelen skal maksimalt utgjøre 75 prosent av alle driftsutgifter, inklusive verdiforringelse. Alle driftskostnader tas med. Hvis bilen er leaset tas leasingleien med, hvis man eier bilen er avskrivningssatsen 17 prosent.

Her lønner det seg som regel å velge det siste alternativet.

Bil er et av punktene skattemyndighetene oftest slår ned på. Her gjelder det derfor å ha orden i papirene.

Hjemmekontor

Har du hjemmekontor i egen bolig kan du kreve fradrag for det. Dette forutsetter at kontoret kun brukes til næring og du kan velge mellom et standardbeløp (1.600 kroner i året) eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og lignende). Er kostnadene på for eksempel 35.000 kroner og hjemmekontoret er på 20 kvm og boligen på 200 kvm vil du kunne kreve 3.500 kroner i fradrag.

NB! Her er det en aldri så liten felle. Du opparbeider ikke botid i hjemmekontordelen når du driver næringsvirksomhet. Har du planer om å selge boligen om ett år og du ligger an til å selge med gevinst, kan det være svært gunstig å avvikle hjemmekontoret for å opparbeide botid og oppfylle vilkårene til skattefritt salg av egen bolig.

Diett

Normalt sett må du kunne dokumentere utgiftene dine for å kunne få fradrag. Når det gjelder diett finnes det likevel mulighet til å få fradrag uten at du har kvitteringer. Dersom du kan sannsynliggjøre utgiftene kan du benytte Skatteetatens satser som utgangspunkt og kreve fradrag for diett. Dessuten er det to andre muligheter som kan litt ekstra:

  • I tillegg til dokumenterte merkostnader til kost ved yrkesopphold utenfor hjemmet (ikke pendlerreise), kan du kreve fradrag for småutgifter med 75 kroner per døgn.
  • Er du borte fra hjemmet i mer enn 12 timer kan du fradragsføre matutgifter (overtidsmat) inntil 82 kroner.

Felles bedrift

Personlig næringsdrivende som har ansatt ektefellen i virksomheten kan fordele inntekten fra virksomheten etter arbeidsinnsats. Kan redusere personinntekten – og grunnlaget for toppskatt. Veldig nyttig for de som har muligheten.

Avskriving

Det spiller ingen rolle når i året driftsmiddelet (verdi over 15.000 kroner) er anskaffet – full avskriving for hele året.

Skjerming

Til sist: Husk å få med skjermingsfradraget!

Les også vår temadel om næringsdrivende

Hva skal du levere?

Næringsdrivende plikter å levere næringsoppgave. Næringsoppgave 1 er tilpasset de næringsdrivende som ikke har årsregnskapsplikt etter regnskapsloven. Den som leverer næringsoppgave, har bokføringsplikt. Dersom du som næringsdrivende ikke har årsregnskapsplikt, men likevel utarbeider fullt årsoppgjør i henhold til regnskapsloven kan du levere Næringsoppgave 2 (RF-1167).

Enkeltpersonforetak med mer enn 20 ansatte, eller som samlet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, skal levere Næringsoppgave 2.

ANS (ansvarlige selskap) og KS (kommandittselskap) skal i utgangspunktet levere Næringsoppgave 1 som vedlegg til selskapsoppgaven – dersom selskapet har mindre enn fem millioner kroner i salgsinntekt, har færre enn fem ansatte og færre enn seks deltagere. Selskapet kan velge å levere Næringsoppgave 2 i stedet. Dersom ikke alle vilkårene ovenfor er oppfylt, eller en av deltakerne er en juridisk person med begrenset ansvar, har selskapet årsregnskapsplikt. Da må selskapet levere Næringsoppgave 2 som vedlegg til selskapsoppgaven.

Aksjeselskaper skal bruke Næringsoppgave 2.

Som næringsdrivende skal du bare levere ett eksemplar av Næringsoppgave 1, selv om det drives flere næringer.

Hvis du ikke har hatt mer enn 50.000 kroner i brutto driftsinntekter (post 9900) gjennom året er fritatt for levering av næringsoppgaven – under visse vilkår.

  • Du må være skattemessig bosatt i Norge
  • Du kan ikke ha årsregnskapsplikt etter regnskapsloven
  • Du må ikke være merverdiavgiftspliktig

Fritaket gjelder ikke hvis inntekten skal fordeles mellom ektefeller, hvis du driver flere virksomheter, hvis du krever skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling eller hvis du skal levere RF-1223, RF-1189 (sammen med RF-1084). Disse skjemaene leveres av drosje- og lastebilnæringen, eller hvis du driver med utleie av fast eiendom.