Slik skal momsmeldingen fylles ut

Hilde Alvsåker

Fra og med nyttår ble omsetningsoppgaven erstattet av en egen skattemelding for moms. Vi viser deg hva det betyr i praksis.

Fra og med 1. termin 2017 erstattes omsetningsoppgaven av «Skattemelding for mva». Skattemeldingen har flere og nye poster i forhold til omsetningsoppgaven. Årsaken til dette er at registrerte virksomheter fra 2017 selv skal deklarere innførselsavgift ved innførsel av varer, og derfor må meldingen ha poster som viser grunnlaget for innførselsavgiften og spesifisering av innførselsavgiften. Siden innberetning og fradragsføring av innførselsavgiften skal skje samtidig, blir det ingen avgift å betale for virksomheter som har full fradragsrett. Se nærmere om dette under punkt 9.

Alle avgiftssubjekter skal levere den nye skattemeldingen fra og med 1. termin 2017. For å få ut tall som skal spesifiseres i skattemeldingens nye og endrede poster, må bokføringen av mva tilpasses skattemeldingen fra og med 1. januar 2017.

Merverdiavgift som gjelder året 2016 skal deklareres på nåværende omsetningsoppgave. Endring av mva som gjelder 2016 eller tidligere år, skal deklareres på tilleggsoppgave eller korreksjonsoppgave. Den nye skattemeldingen gjelder transaksjoner fra 1. januar 2017.

Terminlengder

Det blir ingen endringer når det gjelder terminlengder eller frister for innlevering og betaling av mva. I skatteforvaltningsforskiften er det imidlertid foreslått to endringer.

Det ene forslaget gjelder årsterminoppgaver. Virksomheter som har lav omsetning, det vil si under 1 million kroner i løpet av et kalenderår, kan søke om å få levere én oppgave i året. I dag kan nystartede virksomheter søke om årsterminoppgave allerede ved registreringen. Det er foreslått at virksomheter som ønsker årstermin først må levere terminoppgaver i ett år før det kan søkes om årsterminoppgave. Endringen skal gjelde søknader som sendes etter 1. januar 2017.

Den andre foreslåtte endringen er å gi skatteetaten hjemmel til å pålegge virksomheter å deklarere mva hver måned, i stedet for to-månedlig. Dette skal gjelde virksomhet som misligholder opplysningsplikten f.eks. ved ikke å levere skattemelding eller ikke betale til gitt frist.

Begrunnelsen for forslagene er å forhindre svindel med mva. De siste årene har det vært en rekke store svindelsaker, hvor selger er blitt registrert med årsterminoppgave, fakturerer kunder med mva slik at kjøper får legitimasjon for fradrag, før virksomheten opphører før første årsoppgave er levert.

Endringer og endringsmelding

Første gangs innsendelse av skattemeldingen kalles hovedmelding. Korrigert oppgave og tilleggsoppgave erstattes av korrigert melding og tilleggsmelding. Felles betegnelse er endringsmelding.

Endringsmelding skal leveres i Altinn for den termin endringen gjelder. Er det endringer  i tolldeklarasjonen, skal den som før omberegnes på tolldeklarasjon i TVINN, i tillegg til endring i Altinn.

Frist for å endre avgift er i dag tre år hvis retting av feilen er til egen gunst, og 10 år hvis retting av feilen er til statens gunst.

Ved å rette feil selv eller gjøre skattekontoret oppmerksom på feil, unngår man tilleggsavgift og begrenser rentene. Dersom en virksomhet ønsker å rette feil til egen gunst som er eldre enn tre år, kan den anmode skattekontoret om endring. Dersom skattekontoret realitetsbehandler anmodningen, plikter kontoret å rette feil uansett i hvem sin favør rettingen går.

Fra 2017 blir endringsfristen tre år uansett i hvem sin favør retting går. Oppdager en virksomhet feil som er eldre enn tre år kan virksomheten ikke selv endre den, men kan anmode skattekontoret om å rette feilen. Skattekontoret kan da, på samme måte som i dag, endre i inntil fem år. Skattekontoret kan endre i 10 år ved grove feil.

Fristen for å levere endringsmelding er tre år etter leveringsfrist for den opprinnelige skattemeldingen.

Eksempel: Frist for å endre avgiftsberegningen for 1. termin 2017 er 10. april 2020.

En virksomhet kan ikke endre beregnet avgift hvis beløpet er fastsatt av skattekontoret, og heller ikke hvis skattekontoret har varslet om kontroll.

Refusjon

Avgiftssubjekter kan ikke få refundert mva betalt ved innførsel, unntatt hvis varen er deklarert på feil mottaker eller mva er betalt både av den som innfører varen og dennes fullmektig. I det sistnevnte tilfellet er det fullmektigen som kan få refundert beløpet. Hjemmel for refusjon er mval. § 10-9.

Fra 1. januar 2017 oppheves mval. §10-9. Hvis det etter den tid blir innbetalt for mye innførselsavgift, skal den korrigeres etter reglene om endring av mva på samme måte som endring av innenlandsk deklarert mva. Det vil si at endringen tas med i endringsmelding.

Klageinstans ved fastsatt mva er Skatteklagenemnda, som trådte i kraft 1. juli 2016. Klageinstans ved fastsatt særavgift er Skattedirektoratet. Klageinstans ved fastsatt toll er Tolldirektoratet.

Post for post

Skattemeldingen har 19 poster som er logisk gruppert fra A til H. Poster som er markert med rødt viser nye poster. Poster markert med gult er endrede poster i forhold til dagens omsetningsoppgave.

Gruppe A. Samlet omsetning, uttak og innførsel

I dag skjer det en dobbeltrapportering i post 1 (samlet omsetning innenfor og utenfor mva-loven) og post 2 (samlet omsetning innenfor mva-loven). I skattemeldingen endres dette, slik at beløpene ikke skal dobbeltrapporteres.

Post 1: I skattemeldingen post 1 skal samlet omsetning utenfor mva-loven føres. Det gjelder omsetning som er spesielt unntatt i mva-lovens kapittel 3, omsetning før minstegrensen på kr 50 000 er nådd, og omsetning innenfor fellesregistrert virksomhet. I post 1 skal det ikke føres tilskudd som ikke er omsetning, gevinst av kapital, eller finansielle inntekter.

Post 2: Alle aktiviteter – omsetning, uttak og innførsel – som er innenfor mva-loven skal føres i post 2. Det gjelder også aktiviteter som er fritatt (nullsats). Fra 2017 skal kjøp av fjernleverbare tjenester og innførsel av varer føres i denne posten.

Alle grunnlagsfelt, bortsett fra post 13, skal summeres i post 2. Det vil si post 3 til post 12. Beløp som kjøper fører grunnlagsfeltet i post 13 fremkommer på selgers mva-melding i post 7 og post 2.

Gruppe B. Innenlandsk omsetning og uttak

Post 3-5: Disse postene skal vise innenlandsk omsetning og uttak, og tilsvarer post 4-6 i omsetningsoppgaven. Det er ingen endringer her. Begrepet «innenlandsk omsetning» står i motsetning til «utførsel».

Post 6-8: Postene er en oppsplitting av gammel post 3. Begrunnelsen for oppsplittingen er å få renere poster og bedre kontroll.

I post 6 skal innenlandsk omsetning og uttak som er fritatt for utgående mva føres (med unntak av omsetning som er nevnt i § 6-21 og §6-22 – som skal føres i post 8). Hva som er fritatt (nullsats) fremgår av kapittel 6 i mva-loven.

I post 7 skal selger føre sin omsetning av klimakvoter og gull. Selger skal bare føre grunnlaget og ikke utgående mva. Det er kjøper som beregne utgående mva, og kjøper fører grunnlaget og den utgående mva i post 13.

Gruppe C. Utførsel

I post 8 føres omsetning av varer og tjenester som eksporteres. Hva som er fritatt fremgår av mval. § 6-21 (varer) og § 6-22 (tjenester), samt kapittel 6 del III for øvrig, (f.eks. taxfree-salg på flyplasser).

Gruppe D. Innførsel av varer

Her skal innførsel av varer til Norge føres. Alt som føres i tolldeklarasjonen skal føres i post 9-11, og dermed i post 2. Grunnlaget for mva følger av opplysninger i tolldeklarasjonen. Utgående mva skal oppgis på de ulike mva-satsene.

I post 11 føres innførsel av varer som er unnatt eller fritatt mva ved innenlandsk omsetning. Det gjelder f.eks. innførsel av valuta og kunstneres egne verk (unntatt), og bøker (fritatt).

Virksomheter som har såkalt delt virksomhet (omsetning både innenfor og utenfor mva-loven) skal oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av varer.

Gruppe E. Kjøp med omvendt avgiftsplikt

Post 12 gjelder kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Posten er skilt ut for å kunne sammenholdes med post 17, hvor fradrag for inngående mva ved innførsel av varer og tjenester skal føres.

Post 13 gjelder innenlandsk kjøp av klimakvoter og gull hvor det er kjøper som må beregne utgående mva. Post 13 skal ikke med i post 2 i kjøpers mva-melding. Dette er selgers omsetning som selger tar med i postene 7 og 2.

Gruppe F. Fradragsberettiget innenlandsk inngående avgift

Post 14-16 er en videreføring av post 8-10 på omsetningsoppgaven. Forskjellen er at fradrag for innførselsavgift (ved kjøp av varer og fjernleverbare tjenester) er skilt ut og skal føres i post 17 og 18.

Gruppe G. Fradragsberettiget innførselsavgift

I post 17 føres fradrag for innførselsavgift 25 prosent. Posten skal normalt ikke overstige post sum 9 og 12 i en hovedmelding, men det kan skje i en endringsmelding. Dersom post 17 overstiger sum post 9 og 12 vil Altinn kreve utfyllling av merknadsfeltet. Dette kan f.eks. være hvis en registrert virksomhet ved en feil innbetaler utgående innførselsavgift til tolletaten i stedet for til skatteetaten. Det kan også være en nystartet virksomhet som krever tilbakegående avgiftsoppgjør i hovedmeldingen, istedenfor på tilleggsmelding for registreringsterminen.

Post 18 skal normalt ikke overstige post 10 i en hovedmelding.

Gruppe H. Sum

Post 19 tilsvarer post 11 i omsetningsoppgaven, og viser om det er avgift til gode eller avgift å betale.

Skattemeldingen for mva leveres på samme måte som omsetningsoppgaven, enten på fil fra regnskapsystemet eller ved direkte registrering i Altinn.