Skatteetaten innrømmer feil: Ble nektet fradrag på feil grunnlag

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Flere skattebetalere som har solgt arvet bolig har fått brev fra skattemyndighetene om at de likevel ikke får fradrag for kostnader i forbindelse med salget. Etter at Skattebetalerforeningen tok opp saken, har Skatteetaten nå snudd.

Som vi i Skattebetalerforeningen tidligere har gitt råd om: Det er mulig å få fradrag for omkostninger ved salget av en bolig du har arvet. Dette er en fradragsmulighet som er ganske ny og som er svært lite kjent. Men til tross for at regelverket er klart, har Skatteetaten forsøkt å nekte skattytere dette fradraget.

Mer om det senere. Men først: Hvilket fradrag er det snakk om, og hvordan kan du kreve det?

Kontinuitet

Til og med 2013 gjaldt det som hovedregel et diskontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Diskontinuitet betyr at arving/mottakers skatteposisjoner (inklusive inngangsverdi) blir fastsatt uavhengig av givers inngangsverdi og andre skatteposisjoner.

Dersom du for eksempel arvet en bolig ble inngangsverdien oppjustert til markedsverdi ved overtagelse.

Men etter at arveavgiften forsvant ble det innført et kontinuitetsprinsipp som går ut på at mottaker/arving skal overta arvelaters/givers skatteposisjoner fra og med inntektsåret 2014. Det vil si at din inngangsverdi er lik arvelaters (givers) opprinnelige inngangsverdi.

Imidlertid er det gjort noen viktige unntak fra reglene om kontinuitet for bolig- og fritidsbolig (samt alminnelig gårdsbruk og skogbruk). Dersom den som døde (arvelater) kunne solgt boligen skattefritt på dødsfallstidspunktet skal det fortsatt gjelde et diskontinuitetsprinsipp.

Det vil si at inngangsverdien for slike eiendommer skal settes til markedsverdi ved overtakelse.

Det må også innebære at salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen også reduserer eiendommens utgangsverdi dersom du selger eiendommen før kravet om botid er oppfylt.

Fradrag

Når så arvingen senere selger boligen, er salget skattepliktig, men inngangsverdien skal altså beregnes utfra verdien på dødsfallstidspunktet. Arvingen skattlegges altså kun for verdistigning etter dødsfallstidspunktet.

Men siden salget på arvingens hånd er skattepliktig, innebærer det at man også skal ha fradrag for salgsomkostninger. Det gjør at man i mange tilfeller kommer ut med et tap.

Vårt syn har hele tiden vært at dette er fradragsberettiget. Dette er også lagt til grunn i Skatteetatens egen håndbok, Lignings-ABC.

Hvis du da altså, som mange gjør, selger den arvede boligen kort tid etter at du arvet den, vil salgsomkostninger redusere en eventuell skattepliktig gevinst eller øke det skattemessige tapet.

I mange tilfeller vil det nok være snakk om at det kun er salgsomkostningene du får fradrag for. Et slikt fradrag kan imidlertid fort beløpe seg til noen titalls tusen kroner.

Eksempel: Dine foreldre døde i juni 2016. Du arvet boligen de hadde bebodd de siste 30 årene. Kravet om botid var derfor oppfylt på dødstidspunktet.

Du selger boligen i september, til samme beløp som antatt markedsverdi i juni, og i forbindelse med salget pådrar du deg 100.000 kroner i omkostninger.

Du har dermed et skattemessig tap på 100.000 kroner som du har krav på fradrag for i selvangivelsen.

Nektet fradrag

Like fullt har Skatteetaten sendt ut en god del varsler om fravikelse av selvangivelsen til skattebetalere som har krevd dette fradraget. I flere regioner har skattekontorene ment at du ikke har rett til fradrag for salgsomkostningene.

Det har skjedd til tross for at Skattedirektoratet i oktober 2015 uttalte følgende til Skattebetalerforeningen:

«Det er gjort unntak fra reglene om kontinuitet for bolig- og fritidsbolig samt alminnelig gårdsbruk og skogbruk når arvelater kunne realisert eiendommen uten gevinstbeskatning på dødsfallstidspunktet jf. sktl. § 9-7 femte ledd. Det medfører at inngangsverdien for slike eiendommer skal settes til markedsverdi ved overtakelse, se Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 5.3.2 «Unntak fra kontinuitetsprinsippet».

Salgsomkostninger ved et senere salg av eiendommen reduserer eiendommens utgangsverdi. Dersom salgssummen er lik eiendommens markedsverdi ved overtakelse, dvs. inngangsverdien, vil arvingens salgsomkostninger utgjøre et fradragsberettiget tap. Ved en verdiøkning på boligen i arvingens egen eiertid vil salgskostnadene redusere skattepliktig gevinst.»

Retter feil

Vi måtte derfor spørre Skattedirektoratet om hva som skjer i denne saken, ettersom ulike regioner har behandlet sakene feil. Svaret bør være gode nyheter for deg som har fått et slikt brev.

– Skattedirektoratet har kartlagt skattekontorenes behandling av disse sakene, og har oppdaget at det dessverre har blitt lagt til grunn en feil rettsoppfatning i en del saker der skattyter har solgt en arvet bolig og fremmet krav om fradrag for salgskostnader i selvangivelsen for inntektsåret 2015.

Informasjon om korrekt forståelse av regelverket er videreformidlet til alle regionene, og det jobbes nå med å få oversikt over de aktuelle sakene slik at disse kan korrigeres. Dersom skattyter mener seg feilbehandlet, ber vi de ta kontakt med Skatteetaten, skrives det i et svar til oss.

Hvis du er blant dem som har fått et slikt varsel, har du antageligvis ditt på det tørre og krav på fradraget. Hvis du har søkt advokatbistand i forbindelse med varselbrevet fra Skatteetaten vil du også kunne kreve fradrag for disse kostnadene i neste års selvangivelse.