Kan du få fradrag for parkeringsbot?

Stig Flesland

Normalt sett får du ikke fradrag for bøter. I Lignings-ABC skisseres hovedregelen opp slik:

«Bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettigede ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket.»

Eksempler på bøter eller gebyrer er tilleggsskatt, overtredelsesgebyr ved manglende etterlevelse av pliktene til å føre personalliste, fartsbøter og ulovlig stans/parkering på offentlig vei.

Hovedregelen omfatter også andre typer bøter eller gebyrer, gjerne dersom de er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og de har overveiende samme karakter av straff som bøter, som f.eks. børsbøter.

Fradrag

Imidlertid finnes det muligheter til å få fradrag. Dette gjelder, ifølge Lignings-ABC:

«Gebyrer ved for sent leverte oppgaver, manglende betaling mv., vil normalt ikke anses å være av overveiende straffelignende karakter. Dette gjelder f.eks. tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass, forsinkelsesavgift etter lignl. § 10-1, forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 Bot, gebyr mv. og forhøyet utgående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 21-2.»

Det vil altså si at dersom du står parkert lovlig, men glemmer å fylle på parkometeret og får bot, så er det mulig å få fradrag for boten dersom dette skjedde i nærings- eller yrkessammenheng.

Andre fritak

Det er også mulig å få fradrag for andre typer gebyrer. Skattemyndighetene skisserer blant annet opp at dersom gebyr ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, vil disse gebyrene være fradragsberettigede hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. Et eksempel kan være gebyr ved mislighold av kontrakt.

Dette gjelder f.eks. dagbøter i virksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.