Innkalling til generalforsamling

Stig Flesland

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Skattebetalerforeningen. Generalforsamlingen avholdes 7. mai 2015 klokken 18.00 i foreningens lokaler i Kongens gate 14, Oslo.

I henhold til vedtektenes § 10 behandles følgende saker:

 1. Generalforsamlingen åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
 2. Prøvelse av generalforsamlingens lovlighet.
 3. Valg av møteleder.
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
 5. Styrets årsberetning.
 6. Regnskap med revisors beretning.
 7. Kontrollkomiteens rapport
 8. Fastsettelse av kontingent for følgende år. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å foreta kontingentfastsettelsen senere samme år.
 9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for det forløpne år og til styrets medlemmer for det kommende år.
 10. Valg av styrets nestleder.
 11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
 12. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen

Styrets årsberetning og årsregnskapet, med revisors beretning, finner du her.