Pensjonsreformen

Foreslåtte regler for beskatning av pensjonsinntekt 2011

Jeg er 70 år gammel og mottar blant annet alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse. Jeg har en samlet pensjon på ca. 500 000 kroner. Hvor mye mer skatt må jeg regne med å måtte betale i 2011?

Vis svaret

Særfradrag for alder

Jeg gikk av med pensjon fra fylte 67 år i fjor høst. Av forskjellige grunner ble ikke pensjonen utbetalt før nå i vår. Har jeg likevel krav på særfradrag fra den måneden jeg fylte 67 år og hadde krav på pensjon?

Vis svaret

Pensjonist og aksjesalg

Jeg er uførepensjonist. Kan jeg selge aksjene mine med fortjeneste uten å få avkortning i min folketrygdpensjon?

Vis svaret

Avkortning av pensjonen?

Jeg fylte 70 år den 5. juli 2010. Hvor mye kan jeg tjene i inntektsåret 2010 uten å få avkortet min pensjon?

Vis svaret

Uførepensjon og kilometergodtgjørelse

Viser til sak hvor en ufør hadde tjent kr. 250 for mye og fikk mye problemer med trygdekontoret. Jeg har vært ufør en tid, men har fått jobb noen timer i uken, noe som også innebærer noe kilometergodtgjørelse. Jeg har tjent 58.000 kroner og har i tillegg fått kilometergodtgjørelse på kr. 8.000.-

Vis svaret

Trygd og jobb i utlandet

Jeg har jobbet i utlandet siden høsten 2008, og skal jobbe der ut 2010. Jeg er ikke medlem av norsk trygd, men ser likevel at jeg har blitt ilagt trygdeavgift ved ligningen. Hva gjør jeg?

Vis svaret

AFP-pensjon og utleieinntekt

Jeg skal ta ut AFP-pensjon fra høsten. Har full opptjening i Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse. Siste blir den som betaler min pensjon. Jeg eier et hus med 3 leiligheter og bebor selv en av dem. Har regnskapsbeandling og sender hvert år inn utleieskjemaet RF-1189. Fører overskudd i skattemeldingen punkt 2.8.2 «Nettoinntekt ved utleie» (siste år 40.000) – kan jeg risikere å få fratrekk i pensjonen?

Vis svaret

Pensjon og kapitalinntekter

Som uførepensjonist kan man tjene 1 G (grunnbeløpet) uten at dette påvirker utbetalingen av uførepensjonen. Hva skjer hvis samme pensjonist mottar en kapitalinntekt på mer enn 1 G?

Vis svaret