Diverse

Skatt på rentefordel?

Dersom jeg tar opp et fastrentelån i min bank som per i dag er dyrere enn lån til flytende rente. Hva vil skje dersom den flytende renten stiger og blir høyere enn avtalt fastrente – skal jeg skatte av en slik fordel – (differansen mellom alminnelig rentenivå og fastrente?

Vis svaret

Spare trinnskatt?

Jeg er gift og min mann betaler trinnskatt. Lånet står i mitt navn og følgelig havner gjeld og renter på meg og jeg tjener en del mindre enn min mann. Vil vi tjene på å overføre all gjeld og renter over på min mann? Vil dette føre til at hans trinnskatt forsvinner?

Vis svaret

Næringsoppgave for gevinst- og tapskonto?

Selskapet mitt har opphørt, men jeg har en gevinst- og tapskonto som skal inntektsføres videre. Må jeg føre næringsoppgave?

Vis svaret

Styrehonorar på skattemeldingen

Jeg sitter i styret i en forening og har mottatt 12.000 kroner i styrehonorar. Skal jeg føre dette på skattemeldingen? Og skal foreningen trekke skatt av utbetalingen? Hva er skattegrensen for styrehonorarer?

Vis svaret

Skattlegging av diplomater

Min kone er ansatt i utenrikstjenesten. I hele fjor jobbet hun som diplomat ved en norsk ambassade. Hun omfattes av skattereglene for utsendte utenrikstjenestemenn. Hvor skal skattemeldingen leveres, og vil hun motta ferdigutfylt skattemelding? Jeg har hørt at diplomater bare må skatte av fast eiendom som ligger i Norge, og ikke annen formue. Stemmer det?

Vis svaret

Liten skatteevne – nedsatt skatt?

Går det en spesiell grense på inntekten for å kunne få nedsatt skatt på grunn av liten skatteevne, eller er det flere ting som spiller inn?

Vis svaret

Skatt på hobbyen?

Jeg driver med husflid/hobby ved siden av min deltidsjobb. Jeg ser på dette som en hobby, men etter hvert selger jeg en del både privat og på messer, som gir meg noe inntekter. Jeg er usikker på om denne inntekten er skattepliktig.

Vis svaret

Privat pensjonssparing

Er det riktig at man får fradrag for privat pensjonssparing? I tilfelle hva regnes som privat pensjonssparing og hvor kan jeg skrive dette i skattemeldingen? Jeg sparer et beløp i fond en gang per måned.

Vis svaret

Erstatning etter ulykke

I 2016 var jeg utsatt for en båtulykke, og ble skadet. Etter ulykken jobber jeg bare i 50 prosent stilling. I 2018 har jeg blitt enig med forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret. Jeg får dekket tapt arbeidsinntekt fra ulykkesdagen og frem til i dag, tap i fremtidig erverv, og menerstatning. Hva må jeg skatte av? Må jeg skatte av alt i 2018, eller kan jeg fordele det på 2016-2018. Jeg har krav på renter for perioden 2016-2018. Er rentene skattepliktige?

Vis svaret