Aksjer/andeler/fond eid av selskap

Utenfor fritaksmodellen?

Jeg er hovedaksjonær i et AS som eier utenlandske aksjer som omsettes på Oslo Børs og er notert i VPS. Jeg mistenker selskapene for å være hjemmehørende i lavskatteland, og…

Vis svaret

Aksjefond og fritaksmetode

Hvordan fungerer fritaksmodellen i forbindelse med investeringer i aksjefond? Er det tilstrekkelig at forvalteren er hjemmehørende i EØS? Må eventuelt alle eller en viss andel av aksjene i fondet være hjemmehørende i EØS? Eller gjelder ikke fritaksmodellen overhodet for aksjefond?

Vis svaret

Aksjeindeksobligasjoner og fritaksmetoden

Jeg har et AS som eier aksjeindeksobligasjoner. Er inntekter fra disse skattefrie for AS’et under fritaksmetoden?

Vis svaret

Konvertible obligasjoner og fritaksmetoden

Jeg har et AS som eier konvertible obligasjoner. Er inntekter fra disse skattefrie for AS’et under fritaksmetoden? Nei. Høyesterett har slått fast at slike verdipapirer ikke er omfattet av fritaksmetoden,…

Vis svaret

Rentefond eid av eget aksjeselskap

Jeg har etablert et AS som «sparegris» og dette kommer under fritaksmodellen. AS’et har investert et større beløp i pengemarkedsfond som er et fond i fond, dvs. bak dette ligger…

Vis svaret

Fritaksmetoden – lavskatteland innen EØS

Stemmer det at fritaksmetoden ikke får anvendelse på utbytter fra lavskatteland innen EØS? Det vil jo i tilfelle si at utbytte et norsk selskap mottar fra et EØS-land med lave…

Vis svaret