Disse 7 tingene endrer vi oftest i skattemeldingen

Forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdig utfylt. Veldig mange har nemlig behov for å rette de forhåndsutfylte postene i skattemeldingen.

Martin Huseby Jensen

Men hvilke poster er det vi oftest endrer i skattemeldingen? Vi har spurt Skatteetaten. Her er svaret – og vår veiledning til posten.

1. Reisefradrag

Reisefradraget består av avstandsfradraget pluss (i noen tilfeller) bom/fergefradraget, fratrukket egenandelen. Reisefradraget er 1,7 kroner per kilometer – uansett om du reiser kollektivt, bruker egen bil, sitter på med venner eller må bruke drosje.

Summen av reisefradraget må reduseres med et bunnfradrag som for 2023 utgjør 14.400 kroner. Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år.

2. Renter av gjeld i norske banker

Renteutgifter er fradragsberettiget i alminnelig inntekt, og inkluderer renter betalt på innenlandske og utenlandske lån, banklån, private lån og lån fra arbeidsgiver. Ved private lån, lån i utenlandsk bank og lån fra arbeidsgiver må du selv føre opp fradraget i skattemeldingen.

Ektefeller kan fritt fordele renteutgifter seg imellom. 

3. Gjeld

Her fører du gjeld i Norge, og det gjelder også gjeld til privatpersoner. Dersom ubetalt restskatt er forfalt til betaling per 31. desember 2022, skal beløpet føres her. 

Ved stedsevarige festerettigheter, typisk tomtefeste, skal du som fester føre opp den kapitaliserte forpliktelsen til å betale festeavgift.

4. Formuesverdi kjøretøy

Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris og registreringsår.

Listepris finnes på skatteetaten.no/listepris. Kjøretøy som er 30 år eller eldre verdsettes til antatt salgsverdi.

5. Bank, lån og forsikring

Disse postene inneholder renteinntekter og lignende kapitalinntekter.

De er ofte forhåndsutfylt med renteinntekter fra:

 •     innenlandske bankinnskudd
 •     spareinnskudd i norske boligbyggelag
 •     innskudd i fast organiserte norske spareforeninger
 •     bankinnskudd som forvaltes av vergemålsmyndighetene
 •     låne- og spareinnskudd i norske samvirkelag eller forbruksforeninger

videre har du renteinntekter fra blant annet:

 •     norske fordringer
 •     norske leieboerinnskudd
 •     norske pantobligasjoner
 •     avkastning av indeksobligasjoner (IO) og banksparing med aksjeindeksert avkastning (BMA)
 •     andre innenlandske gjeldsbrev
 •     obligatoriske låneinnskudd i innenlandske samvirkeforetak mv.Bankinnskudd

6. Formuesverdi primærbolig

Mange er opptatt av verdisettelsen av boligen. Kanskje særlig i disse dyrtider er dette viktig. Skattebetalerforeningen har de siste månedene mottatt en hel rekke spørsmål knyttet til verdisettelsen av primæbolig.

Dersom du opplever boligen for høyt verdsatt, og kommunen du bor i benytter Skatteetatens satser for verdsettelse av eiendomsskatt, kan det være gunstig å hente inn ny verdivurdering fra megler. På denne måten kan både formuesskatt og eiendomsskatt reguleres.

Formuesverdien for primærbolig er 25 prosent av boligens verdi, dersom denne er under 10 millioner kroner. Er verdien over 10 millioner, er prosentandelen 70 prosent for det overskytende i inntektsåret 2023.

7. Overskudd fra utleie av fast eiendom

Hvor mye skatt du betaler ved utleie av fast eiendom, avhenger av hva slags eiendom du leier ut.

Normalt betaler du 22 prosent skatt av overskuddet. Dersom utleien regnes som næringseiendom kan overskuddet skattlegges opp mot 50,6 prosent.

Husk at dersom leieinntektene er skattepliktig så får du fradrag ved underskudd om kostnadene er høyere enn inntektene. Dette innbefatter ikke kostnader knyttet til kortidsutleie av egen bolig eller fritidseiendom du selv benytter seg av.