Skattebetalerforeningen går mot Finansdepartementet

Regjeringen vil endre kompensasjonen ved brudd på EMK. Skattebetalerforeningen avviser forslaget og ber departementet i stedet se på ressursbruken i etaten.

Martin Huseby Jensen

Skatteetatens hovedkontor på Helsfyr i Oslo. Foto: Tove Lauluten/LPO arkitekter

«Vi støtter ikke departementets forslag. Slik vi ser det er det mest naturlig at en reduksjon av tilleggsskatt tar utgangspunkt i totalt ilagt tilleggsskatt. Vi kan ikke se at straff i form av tilleggsskatt er prinsipielt annerledes enn straff i andre typer saker.» heter det i Skattebetalerforeningens høringsuttalelse.

Regjeringen ved Finansdepartementet inviterte i midten av oktober til høring om kompensasjon ved brudd på den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) når vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ikke er truffet innen rimelig tid.

Her finner du høringssidene.

I dag gis kompensasjon for brudd på behandlingstiden ved at satsen for tilleggsskatt reduseres. Departementet ønsker å gå bort fra dette, og i stedet redusere tilleggsskatten med et standardisert beløp på halvannet rettsgebyr per måned. Dette er altså Skattebetalerforeningen ikke enig i, og avviser forslaget.

Foreningen påpeker i tillegg i sitt  høringssvar at det grunnleggende problemet er at Skatteetatens saksbehandlingstid er alt for lang, og at det er nødvendig å ta grep for å redusere denne. Skattebetalerforeningen mener at Sekretariatet for Skatteklagenemnda bør styrkes. Ressurser bør overføres fra andre deler av etaten til sekretariatet, slik at total ressursbruk ikke økes.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen.

Dessuten gir reglene om tilleggsskatt helt urimelige resultatet i mange saker fordi reglene er for grovmasket:

«Ellers i strafferetten har en langt bedre og mer finmaskede muligheter til å tilpasse straffen til overtredelsen. Eksempelvis er normalsatsen på 20 prosent en klart for sterk reaksjon i mange saker hvor skattyters «skyld» er relativ liten. Også reglene om tilleggsskatt bør åpne for at en i større grad kan tilpasse straffen til overtredelsen.»