Skattekrimsjefen: – En må sørge for at moralen ikke forsvinner når det kommer til egen lommebok

Og i krisetider svekkes moralen, forteller skattekrimsjef Erik Nilsen.

Martin Huseby Jensen

Skattekrimsjef Erik Nilsen gjør det klart at svart økonomi kun eksisterer på grunn av kjøpernes ønsker. Foto: Skatteetaten

 

I hele sitt profesjonelle liv har Erik Nilsen jobbet med skatt. Opp gjennom karrieren har han hatt flere forskjellige lederroller, de siste tre årene som skattekrimsjef i Skatteetaten. Med seg på laget har han 750 medarbeidere som følger med på eventuelle brudd på skatteloven og jobber på for å bekjempe skattekriminalitet over hele landet.

I Norge har skatteregimet høy tillit. Folk flest betaler skatten sin, om enn ikke med glede, men med aksept. Ikke alle gjør det. I 2019 rullet Skatteetaten ut den nasjonale skattekrimavdelingen og Nilsen ble sjef for denne.

– Vi følger med på de mest spesielle sakene, sier Nilsen til Skattebetaleren. I en hektisk hverdag får vi til en prat på teams.

Nok å gjøre

Nilsen anslår at de største sakene så langt er funnet på det sentrale Østlandsområdet. I november 2020 ble avdelingen utvidet i forbindelse med statliggjøringen av kemneren, og omfatter i skrivende stund 5 seksjoner og 44 grupper. Hvorvidt den ansatte sitter i Alta eller Lindesnes, har ingenting å si i kontrollarbeidet, for vedkommende kan godt jobbe med saker i motsatt landsdel.

– Det baserer vi ut fra kompetanse og tilgjengelighet. Vårt nedslagsfelt er Norge som sådan, og så er det nok noen vi ser på som ikke befinner seg i landet, men som er i vårt interessefelt. Vi utnytter den landsdekkende kapasiteten i det landsdekkende risikoområdet.

(Artikkelen fortsetter under)

Erik Nilsen leder en gruppe bestående av 750 ansatte.

Dette har stort fokus

Oppdraget de jobber ut fra er å forhindre, forebygge og håndtere avvik.

– Så vi jobber ganske bredt innenfor det etaten vurderer som høye risikoområder. Hos oss har arbeidslivskriminalitet helt klart stort fokus. Det ser vi i samfunnet for øvrig at det er stor oppmerksomhet rundt bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. På dette området samarbeider vi med både NAV, Arbeidstilsynet, Toll og politiet. Og så jobber vi med inntekter og skjulte formuer i utlandet. Vi ser også at det er store, komplekse bedragerisaker som oppstår med kunstig omsetning og falske fakturaer, som utgjør en bredde av det vi jobber med, sier Nilsen.

For avdelingen ser hele tiden av penger skjules i utlandet. Å ha godt samarbeid på tvers av landegrenser i jakten på skjulte formuer er viktig.

– Jo større utveksling av informasjon over landegrenser, desto flere midler blir tatt hjem igjen for at de kan brukes legalt. Vi har stor oppmerksomhet på de pengene som er i utlandet og om de skal beskattes i Norge. Det er saker på dette området hele tiden.

Skattekrimavdelingen anmelder saker løpende til politiet. Nilsen forteller at de i 2021 anmeldte 150 saker til politiet. Ikke alle fører til retten. Ifølge et oppslag i BT/E24 i november i fjor, henlegges omtrent halvparten av disse, ofte begrunnet med kapasitetshensyn.

– Vi anmelder de alvorligste sakene i tråd med instruks og det er absolutt behov for at flere skulle vært behandlet. Helst skulle vi sett at flere saker gikk videre til retten. I arbeidet med sakene legges det stor vekt på kvalitet og dokumentasjon i våre anmeldelser og så har vi løpende dialog med politiet om dette.

Noen vil ha svart arbeid

– Hvilke type gjengangere er det dere ser innen arbeidslivskriminalitet?

– Det vi har sett i mange år er bruken av falske fakturaer for å hente ut penger fra bedriften til avlønning, som er utenfor alt som er av bestemmelser, sier Nilsen og legger til:

– Det kjennetegnes nok av at det er store profesjonelle aktører som står bak. Det er trusselaktører, og det er en sannsynlighet for at medvirkere/tilretteleggere bidrar til at skattekrim begås.

Mest kjent for den vanlige skattebetaler er sakene med de omreisende håndverkerne, som det hvert eneste år advares mot å benytte. Gjennom hele året går Skatteetaten ut i mediene og advarer folk å kjøpe håndverkstjenester av folk som ringer på døren.
Det har vært saker innen dette feltet skattekrim har kontrollert. Saker hvor kunder bevisst har gått inn og ber om å få handle svart.

– Vi har saker hvor folk er blitt ansvarlig for de skattene og avgiftene som skulle vært betalt av entreprenør. Det er dessverre slik at vi av og til ser tilfeller hvor folk sier «ja, vi vil gjerne ha det svart.» Men så har vi undersøkelser over tid som viser at dette er blitt bedre, forklarer Nilsen.

Skattekrimsjefen forteller at erfaringen i skrivende stund er at folk i større grad ønsker å betale sin andel skatt og avgifter. Men, sier han, det skjer noe i økonomisk vanskelige perioder – som den tiden vi nå befinner oss i.

– Atferdsforskning viser at i tider med kriser så kan det rokke ved våre normale moralske grenser. Det er et oppmerksomhetspunkt.

(Artikkelen fortsetter under)

I økonomiske krisetider svekkes moralen hos enkelte, forteller skattekrimsjef Erik Nilsen.

Forventer at du undersøker

Avdelingen rigger seg hele tiden for å møte potensielle trusler mot skattesystemet som kan oppstå i en tenkt fremtid. Nettopp dette er kjernen i etterretningen. På denne måten kan skattekrimavdelingen i større grad bidra til å motvirke at lovovertredelser begås.

– Vi ønsker mye heller å forhindre at det skjer, enn at vi skal gå i store saker hvor det er begått stor kriminalitet. Derfor er vi ekstra oppmerksomme på at det i krisetider.

Skattebetaleren omtalte i forrige utgave momssaken Høyesterett skal behandle. En privatperson kjøpte tjenester fra et serbisk selskap, som ikke hadde betalt moms til staten. Dermed ble kunden gjort erstatningspliktig for dette.

Nilsen ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken, men forteller at så snart en byggemelding er godkjent, får Skatteetaten beskjed. Da kontakter de som regel utbygger for å informere om rettigheter og plikter. Som å sjekke at moms er ført inn i faktura.

– Vi forventer at den enkelte borger gjør undersøkelser om at firmaet er registrert, at de ikke betaler med kontanter og sørger for en skriftlig kontrakt. En ting er svart arbeid, men så ser vi også at en del blir svindlet av disse selskapene. Søk etter referanser, oppfordrer Nilsen.

– Et svart marked eksisterer som følge av etterspørsel. Derfor er samfunnsoppdraget vårt også veldig viktig. En må sørge for at moralen ikke forsvinner når det kommer til egen lommebok.

Ingen gratis lunsj

I en tid da vi i stadig økende grad kjøper varer på nett, skal disse leveres. Når det markedsføres med gratis frakt, er det grunn til å stille spørsmål om hvordan det lar seg gjøre å gi bort slike tjenester. Nilsen forteller at de i skattekrim har stor oppmerksomhet på transportbransjen.

– Vi har sett i forbindelse med pandemien at sektoren har utviklet seg enormt. Som vi vier stor oppmerksomhet på. Det er en bransje vi har stor interesse av, forteller Nilsen og peker på at flere i bransjen opererer som selvstendig næringsdrivende, men som i andre bransjer ville vært lønnstakere.

Nilsen forteller at kriminaliteten blir både mer kompleks og den blir mer sammensatt. Og så er den profittmotivert.

– Kriminaliteten organiserer seg ikke som det offentlige, det går mer inn i hverandre. Så det kan være momssvindel som er med på utnytte svake arbeidstakere, som er arbeidslivskriminalitet som igjen leder til annen kriminalitet som faller inn underområder utenfor skatteforvaltningens ansvarsområder.

Trusler og etterretning

Det er mange elementer i sjargongen til Nilsen som kan minne om politiet. Trusselvurdering er noe PST gjør årlig. Etterretning høres ut som noe som er trukket ut av en spionroman. Nilsen forteller at avdelingen har en ganske stor etterretningsseksjon som skal hjelpe de øvrige med å jobbe mest mulig målrettet.

– Trusselaktører er de som utgjør en trussel mot skatt- og avgiftsfundamentet gjennom sine handlinger, eller tilrettelegging av andres handlinger, bidrar til at skatter og avgifter blir unndratt. Da snakker vi om de større aktørene som politiet ville karakterisert som kriminelle. Det er snakk om de største sakene som vi ser gjennom vår kapasitet.

Nilsen forteller at hans folk heller ikke opplever særlig med trusler mot seg som personer, men de er forberedt på at slikt kan komme når det jobbes med de tyngre sakene. Nilsen opplever snarere at det er stor støtte og tillit i kampen for å bekjempe denne type kriminalitet.

– For oss er det viktig med spesialitet innen analyse av infroamsjon og etterretningsarbeid for å kunne spesialisere oss opp mot riktige risikofelt. Etterretning har vokst seg til en profesjon. Tidligere kjente vi begrepet fra Forsvaret eller PST, men nå ser vi at alle offentlige etater bygger opp slike miljøer. På den måten å kunne jobbe så målrettet som mulig, og derigjennom kunne ivareta brukerne på en best mulig måte.

– Hvordan driver dere med etterretning?

– Hvordan vi jobber metodisk deler vi ikke, men det handler om å sette kunnskap i system. Og ikke minst å kunne analysere kunnskapen vi til enhver tid besitter eller innhenter.

Melder ikke i forkant

Det handler om å prioritere på bakgrunn av de analysene. Vi har folk som er ute på veien hver eneste dag, våre folk sitter ikke fast på et kontor. Skattekrim-medarbeidere jobber ute i næringslivet eller med samarbeidspartnere daglig.
Men det skjer under offisielt flagg, medarbeiderne legitimerer seg når de møter opp. Når det er sagt er det ikke slik at de varsler sin ankomst før det faktisk skjer.

– Vi avklarer ikke i forkant at vi skal komme.

I avdelingen hentes det medarbeidere fra både politi og Forsvar. Det handler om å sikre nødvendig kompetanse som dekker behovet. Hovedvekten av medarbeiderne har økonomibakgrunn, juridisk bakgrunn og digital bakgrunn, for å nevne noe.

– Det er personer som er godt dedikert i arbeidet sitt.

Jobber ikke med småsakene

Hovedoppgaven er å jobbe risikobasert mot de som fundamentalt utfordrer skattesystemet.

– Det betyr at vi setter opplysninger sammen for å gå etter de vi mener de verste. Og så jobber vi mye preventivt.

– Hva er det groveste du har sett?

– Falske dokumenter som bidrar til å svindle både det offentlige og ansatte er ting som er grove . Det er fiktive fradrag i regnskap og skattemeldingene, og det er store beløp. Vi jobber jo ikke med de små sakene.

– Hvordan opplever du utviklingen innen skattekrim?

– Min opplevelse er at det kriminelle bildet er blitt mer komplekst og mer globalt. Blant annet som følge av digitaliseringen. Samtidig ser vi at det er flere og flere av alminnelige borgere som ønsker å etterleve og være en del av samfunnskontrakten. Det er positivt og avgjørende i et tillitsbasert samfunn.